Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

135.7m FM

Ap fonderna klarar inte malen

opinion

Regeringen föreslog i juni nya regler och ny organisation för AP-fonderna. AP-fonderna förvaltar ca 1 miljarder kronor som ska tjäna som buffert i det allmänna inkomstpensionssystemet: När summan av pensionsavgifter är lägre än summan av pensionsutbetalningar täcker fonderna mellanskillnaden.

Dessutom fungerar systemet så att ju högre avkastning fonderna har, desto lägre är risken för att den s. Det är därför viktigt att AP-fondernas avkastning är så hög som möjligt över tid. På ett par punkter innebär förslaget en klar förbättring jämfört med nuvarande ordning. I dag utvärderas fonderna  mot ett avkastningsmål och en referensportfölj som de själva bestämmer. I stället föreslås att avkastningsmål och referensportfölj beslutas av en särskild AP-fondsnämnd.

Det motsätter sig fonderna och hävdar att en gemensam referensportfölj kommer att likrikta förvaltningen. Det är svårt att förstå varför det skulle bli så, eftersom fondernas nuvarande referensportföljer av naturliga skäl redan är mycket lika varandra och eftersom de får mycket större frihet att bestämma hur portföljerna ska vara sammansatta än i dag.

En annan förbättring är att referensportföljen enbart ska innehålla marknadsnoterade aktier och obligationer och att Ap fonderna klarar inte malen ska kunna replikeras till låga kostnader.

I praktiken innebär detta att fonderna ska utvärderas mot index. Detta är inte alls självklart. Fonderna får som sagt mycket större frihet att avvika från referensportföljen. De kommer till exempel att kunna placera så mycket som 30 procent av fondkapitalet Ap fonderna klarar inte malen onoterade tillgångar som i genomsnitt har högre avkastning är noterade aktier.

Utvärdering mot index har den stora fördelen att det blir helt klart vad fonderna presterar. I dag är det svårt till och med för det konsultföretag som på regeringens uppdrag utvärderar fonderna att avgöra vad fonderna presterar relativt index.

AP-fonderna verkar klara sig tämligen...

På en punkt är förslaget onödigt krångligt. För att sänka kostnaderna för fondförvaltningen föreslås att en av de fyra stora buffertfonderna samt Sjätte AP-fonden läggs ned och att kapitalet överförs till de tre återstående fonderna.

Dessutom föreslås att fondernas administration samt förvaltningen av onoterade tillgångar blir gemensam för att utnyttja stordriftsfördelar. Regeringen ska också kunna sätta ett tak för förvaltningskostnaderna. Ett enklare och bättre sätt att sänka kostnaderna vore att i stället slå ihop samtliga fonder till en enda fond.

Att det inte föreslås beror bland annat på regionalpolitik — en av buffertfonderna ska fortsatt ligga i Göteborg och två i Stockholm. På en punkt krävs en ändring, nämligen när det gäller skyddet mot politisk styrning.

Företrädare för olika regeringar har upprepade gånger föreslagit specifika investeringar som AP-fonderna borde göra. Nyligen ansåg till exempel statsministern på socialdemokraternas partikongress att fonderna borde satsa på bostadsbyggande och infrastruktur i Sverige. Ingenting i förslaget stärker skyddet mot politisk styrning, men det behövs. Många föreställer sig att det faktum att fondstyrelserna är tre till antalet förhindrar politisk styrning — detta är det huvudsakliga skälet till att en fullständig sammanslagning inte föreslås.

Ett bättre skydd vore att ledamöterna i AP-fondsnämnden och fondstyrelserna utsågs av riksdagen i stället för regeringen. Det vore också naturligt eftersom det nya pensionssystemet bygger på enighet mellan Ap fonderna klarar inte malen av riksdagspartierna. Vidare bör mandattiden vara minst tre år. Förslaget säger nämligen att mandattiden normalt ska vara tre tre år liksom för närvarande, men att regeringen ska ha möjlighet att utse ledamöter på kortare tid.

Den möjligheten utnyttjar regeringen i dag till fullo — ledamöterna av AP-fondernas styrelser utses på ett år i taget, vilket inte är ägnat att befrämja fondernas självständighet. Undertecknad vill för tydlighets skull börja med att påpeka att jag arbetar på Första AP-fonden där Harry Flam tidigare varit styrelseledamot och är ansvarit för fondens svar på remissen om Nya regler för AP-fonderna.

Harry Flam har svårt att förstå varför förslaget sammantaget ska ge en större likriktning mellan AP-fonderna. Anledningen till att en gemensam referensportfölj leder till en oönskad likriktning "Ap fonderna klarar inte malen" att det kommer att saknas incitament för fonderna att avvika från portföljen.

Låt mig förklara detta lite närmare. Uppdraget som AP-fonderna har är komplext eftersom olika generationers behov och krav på avkastning från fonderna ska vägas mot varandra. Dessutom ska behoven och kraven på avkastning vägas mot kapitalmarknadernas möjlighet att ge avkastning över olika tidshorisonter för att kunna skapa en lämplig referensportfölj. Det innebär att det inte finns någon referensportfölj som är den enda sanna och rätta.

Om världen ska klara sig...

I "Ap fonderna klarar inte malen" har vi en riskspridning i valet av referensportfölj eftersom varje AP-fonds styrelse själva Ap fonderna klarar inte malen om hur de hanterar frågan. I det nya förslaget är det ändå tänkt att AP-fondsnämnden ska besluta om den referensportfölj som med största möjliga sannolikhet leder till att uppdraget i pensionssystemet uppfylls till en låg kostnad.

AP-fonderna kommer att ha rätten att avvika från referensportföljen, antingen om det anses att det ger högre avkastning eller om det anses vara ansvarsfullt av etiska skäl eller ur ett hållbarhetsperspektiv. Varje avvikelse ska kunna förklaras och försvaras av fonderna inför AP-fondsnämnden. Utvärderingen som AP-fondsnämnden ska göra av fonderna varje år ska inte göras utifrån hur fonderna har bidragit till pensionssystemet utan om de förvaltat kapitalet aktsamt i förhållande till referensportföljen.

Den fond som avviker med högre avkastning kommer att få visst beröm medan den fond som avviker med sämre avkastning lär drabbas av stark kritik.

Med dessa förutsättningar finns inga eller mycket små incitament att avvika från den gemensamma referensportföljen. Likriktningen kommer att öka samtidigt som andelen onoterade värdepapper i portföljerna kommer att minska.

Sammantaget leder detta till en lägre avkastning eftersom onoterade tillgångar av likviditetsskäl har högre avkastning. De referensportföljer som dagens AP-fonder använder sig av är relativt olika. Fonderna använder sig dessutom av referensportföljerna på helt olika sätt. I Första AP-fondens interna investeringsprocess som är huvuddelen spelar referensportföljen en mycket liten roll. Istället använder vi en starkt koncentrerad portfölj för den interna förvaltningen.

I de utvecklade marknaderna inklusive Sverige består portföljen av cirka bolag, medan en normal referensportfölj på samma marknader innehåller mellan och bolag. Med vår koncentrerade portfölj kan vi analysera varje bolag djupare, ta bättre hänsyn till både finansiella aspekter och hållbarhetsaspekter och får möjlighet att utöva en bättre bolagsstyrning. Detta skulle inte vara möjligt med en gemensam referensportfölj utan incitament att avvika. I andra delar av förslaget införs en byråkrati som det är svårt att förstå syftet med om det inte handlar om att på alla möjlig sätt kringskära AP-fonderna så att de inte själva ska kunna besluta i viktiga frågor.

Här tror jag dock att alla som tar sig tid att läsa departementsskrivelsen inser att förslaget i dessa delar leder till en ineffektivitet som troligen resulterar i lägre förväntad avkastning. Det är säkert riktigt att det skulle rendera fonderna bannor om de avkastar mindre än referensportföljen och beröm om de avkastar mer givet att de iakktar aktsamhet, hållbarhet och etik.

Men jag tror inte att de alla därför skulle lägga sig nära referensportföljen. Det skulle nämligen i förlängningen undergräva deras existensberättigande som aktiva förvaltare. Min tro bygger också på fondernas hittillsvarande beteende.

Trots att avkastningen skiljer sig mellan fonderna år från år och detta med Ekdahls resonemang borde leda till likriktning — man vill inte vara sämst i klassen — är så inte fallet. Den stora skillnaden jämfört med dagens system är att styrelserna i de fyra AP-fonderna beslutar om varsin referensportfölj. Avvikelser ifrån fondernas referensportföljer kan hanteras mellan ledningarna och styrelserna för fonderna på ett helt annat sätt än vad som blir fallet när en myndighet AP-fonderna ska förklara och försvara sina beslut för en annan myndighet AP-fondsnämnden.

Utvärderingen av verksamheten är också styrande. I förslaget sägs att AP-fondsnämnden varje år ska utvärdera om fonderna på ett aktsamt sätt avvikit från referensportföljen inte om fonderna når sina mål eller uppfyller sina uppdrag.

Det leder till en kortsiktighet i utvärderingen som i sin tur styr fondernas investeringar mot referensportföljen. Fonderna är tänkta att fungera som buffert i pensionssystemet, då i första hand med tanke på köttberget. Krigsårens barnkullar var stora i förhållande till de tidigare och följande normalåren. Nu har de flesta av dessa gått i pension, och antalet avlidna ökar stadigt. Det syns tydligt på den så kallade arvsvinsten på min egen pension. Det gör att många människor med stigande ålder kommer att påföras garantipension betald av staten.

Vilket gör att Ap fonderna klarar inte malen inte längre är fondernas ansvar för dessa människor, eftersom den då underliggande pensionen är betydelselös för pensionären. Ap fonderna klarar inte malen intryck jag får är att fonderna kommer att överleva ograverade den generation de är skapade för och därmed motverka sitt syfte och sitt berättigande.

Är det även din uppfattning Ossian? Försöken att reformera AP-fonderna förefaller ha gått i baklås. Nuvarande placeringsregler bör moderniseras, samtidigt får riskerna för politisk styrning inte öka, utan hellre minska. Inte bara i Sverige utan överallt i världen är risken för styrning mot aktuella mål för dagens ledande beslutsfattare den stora risken i pensionssystem med buffert- fonder. Det gäller inte bara offentligt styrda fonder utan även fackligt styrda fonder, som i många länder riskerar att i Ap fonderna klarar inte malen fall användas för att rädda nuvarande anställdas jobb på företaget, och på företagspensionärernas bekostnad.

Var är ärendet nu?

I princip finns samma risk i Sverige — den nu aktiva generationen vid beslut om fondplaceringar prioriterar sina egna mål, käpphästar, och opinionsbehov på bekostnad av den avkastning som ska vara med och finansiera den tidigare generationens pensioner. Det gäller sålunda att finna en utformning som är robust mot politisk styrning, och samtidigt legitim genom en demokratisk utformning och kontroll.

Det är verkligen inte en lätt uppgift, och det kräver enligt min mening stor erfarenhet av det politiska systemets många möjligheter till brister och missbruk, men även tillgodogöra sig upparbetad etablerade acceptans hos det politiska systemet av regler mot politisk styrning. Kasta inte bort det institutionella minnet av vunna Ap fonderna klarar inte malen och utbildning av generationer av centrala beslutsfattare som självständiga ämbetsmän, professionella förvaltare och erfarna politiker.

Ämnen i den här artikeln:

Det institutionella minnet är viktigt att vårda. Att utforma regler som skyddar mot politisk styrning är inte främst en uppgift för nationalekonomer utan mer för luttrade kännare av politikens villkor, och dem som kan skriva statsrättsligt klara och tydliga regler, och professionellt definiera uppgiften i en hierarki av lagar och förordningar. Inför den här typen av uppgifter blir nationalekonomer inte sällan litet yviga på grönbete, och därmed oprofessionella.

Men frågan om skyddet mot politiskt missbruk av fondplaceringarna är den första och centrala frågan att lösa för att en reform av t ex placeringsreglerna alls ska hända. Vi har några avskräckande exempel på placeringsförslag, som oppositionsledaren Mona Sahlins förslag att AP-fonderna för att rädda företaget skulle köpa Saabaktier, statsminister Stefan Löfvens önska om pengar till infrastrukturinvesteringar, som nämns av Flam, och finansmarknadsminister Per Bolunds önska om dito till egendefinierade gröna hållbara investeringar.

Att inte lägga alla äggen i samma korg — dvs alla placeringar i en enda AP-fond — är ett första krav i ett program för robustness. Det ökar riskspridningen — ekonomiskt och politiskt. Ap fonderna klarar inte malen

Överhuvudtaget har inte svenska folket...

I en kompromiss mellan dåvarande folkpartiet nu Liberalerna och finansdepartementet under Alliansregeringens tid gjorde man en kompromiss med tre fonder, dvs. Några regionalpolitiska hänsyn fanns inte med, som Flam skriver. Att ge olika fonder olika regionalpolitisk profil skulle sannolikt bli förödande för avkastningen. Förslag att lägga beslut under riksdagen — som nationalekonomer tycks gilla — är ingalunda riskfritt.

Riksdagens regelverk och kultur är mycket dagspolitisk och utskottsstyrd KU av gör viktiga tvister t ex som hösten och i utskott gör man regelmässigt kompromisser! Jämför detta med kanslihuset med dess kader av erfarna ämbetsmän, dess beredningstvång och lagrådsremisser, mm.

I riksdagen kan utskottsmajoriteter styra och ställa på ett friare sätt — om de Ap fonderna klarar inte malen okloka och opinionskänsliga.

Vid en första anblick har...

Den partisplittring som idag, och sannolikt även framdeles, råder kan försvaga fondernas självständighet om de skulle ligga under riksdagen. Syftet med de nya placeringsreglerna är att AP-fonderna ska få ska det inte göras något avkall på det övergripande målet om hög avkastning. Samhället kräver livsstilsförändringar för att klara klimatmålen Det alla bör veta är att våra svenska AP- fonder, som ska trygga framtiden för Det är inte bara nödvändigt ur ett klimatperspektiv Ap fonderna klarar inte malen investera i den hållbara.

Om världen ska klara sig undan svåra klimatförändringar, med allt vad de lär medföra Därför har både fjärde och sjunde AP-fonderna aktier i det tyska då kan väl inte hög avkastning fortsätta att vara det viktigaste målet?.

 • AP-FONDERNA VERKAR KLARA SIG TÄMLIGEN HELSKINNADE FRÅN KRISEN I FANNIE MAE TRE AV FYRA AP-FONDER UNDERPRESTERAR...
 • SÅ MÅNGA MILJARDER SATSAR AP-FONDERNA PÅ MILJÖBOVAR | ETC

Regeringen föreslog i juni nya regler och ny organisation för AP-fonderna. AP-fonderna förvaltar ca 1 miljarder kronor som ska tjäna som buffert i det allmänna inkomstpensionssystemet: När summan av pensionsavgifter är lägre än summan av pensionsutbetalningar täcker fonderna mellanskillnaden. Dessutom fungerar systemet så att ju högre avkastning fonderna har, desto lägre är risken för att den s. Det är därför viktigt att AP-fondernas avkastning är så hög som möjligt över tid.

På ett par punkter innebär förslaget en klar förbättring jämfört med nuvarande ordning. I dag utvärderas fonderna  mot ett avkastningsmål och en referensportfölj som de själva bestämmer. I stället föreslås att avkastningsmål och referensportfölj beslutas av en särskild AP-fondsnämnd.

Det motsätter sig fonderna och hävdar att en gemensam referensportfölj kommer att likrikta förvaltningen. Det är svårt att förstå varför det skulle bli så, eftersom fondernas nuvarande referensportföljer av naturliga skäl redan är mycket lika varandra och eftersom de får mycket större frihet att bestämma hur portföljerna ska vara sammansatta än i dag. En annan förbättring är att referensportföljen enbart ska innehålla marknadsnoterade aktier och obligationer och att den ska kunna replikeras till låga kostnader.

I praktiken innebär detta att fonderna ska utvärderas mot index.

Ap fonderna klarar inte malen 225 PEDALNOTARE VILL HA BANA PA GOTGATAN 323 Grafiker fick ettarigt avtal Halfvarsson jagar sin forsta medalj Ap fonderna klarar inte malen 52 OLYCKSCHAUFFOR BEGARS HAKTAD Genom AP-fonderna äger svenska pensionssparare fossila reserver som motsvarar potentiella utsläpp tio gånger större än... Ap fonderna klarar inte malen 399 Pakten blev paulas fall Med löften om hållbarhet gör AP-fonderna små gröna investeringar. Samtidigt satsar de stort, totalt 23... DOLLARRAS OKAR BILIMPORT FRAN USA I mars kom partierna i den så kallade Pensionsgruppen överens om att se över...

Första AP-fondens avkastning för första halvåret uppgick till 5,2 procent. Den reala avkastningen under den senaste tioårsperioden uppgick till 4,3 procent per år efter kostnader. Första AP-fondens avkastningsmål överträffas därmed på både kort och lång sikt. Första AP-fondens resultat för första halvåret uppgick till 16,1 miljarder kronor efter kostnader, vilket kan jämföras med 10,6 miljarder kronor för samma period i fjol.

Det motsvarar en avkastning på 5,2 procent 3,5. Det totala fondkapitalet uppgick vid första halvårets slut till miljarder kronor. Första AP-fondens mål överträffas därmed på såväl kort som lång sikt. Det långsiktiga målet för fonden är 4,0 procents real avkastning efter kostnader mätt över rullande tioårsperioder. Under första halvåret har vi tillfört 3,7 miljarder kronor manure Pensionsmyndig­heten, skriver fondens vd Johan Magnusson i en kommentar till resultatet. Sedan inkomstpensionssystemets nettoflöden blev negativa har Första AP-fonden sammantaget betalat ut 40,2 miljarder kronor för att täcka underskottet i pensionsutbetalningarna.

Fondens sammanlagda resultat under samma period, det vill säga — 30 juni Operate against, uppgick till miljarder kronor. Det är framför allt marknadsförutsättningarna med låga räntor under lång tid som drivit upp avkastningen och tillgångspriser på ett sådant sätt att det är realistiskt att förvänta sig en period med lägre avkastning för de flesta tillgångsklasser, kommenterar Johan Magnusson.

I dagarna har regeringens förslag om reviderade placeringsregler för AP-fonderna presenterats.

Why does ODL make us impatient about building authentic relationships? Om världen ska klara sig undan svåra klimatförändringar, med allt vad de lär medföra Därför har både fjärde och sjunde AP-fonderna aktier i det tyska då kan väl inte hög avkastning fortsätta att vara det viktigaste målet?. Första AP-fondens avkastningsmål överträffas därmed på både kort och . Men borde inte finansbranschen klara av att ge bättre råd än så?..

Ap fonderna klarar inte malen

Greenpeace kritiserar regeringens förslag till nya placeringsregler för Första till Fjärde AP-fonden som regeringen presenterade i juli.

Syftet med de nya placeringsreglerna är att AP-fonderna ska få större möjligheter att integrera hållbarhet i investeringsbesluten, men enligt lagförslaget ska det inte göras något avkall på det övergripande målet om hög avkastning. Det bäddar för uppenbara målkonflikter och riskerar att göra hållbarhet till mer snack än verkstad, enligt Rolf Lindahl, ansvarig för klimat- och energifrågor på Greenpeace:.

Det skulle behöva gå längre. Det är lite märkligt att regeringen inte gör mer då det är bäddat för att de ska kunna genomföra stora förändringar i och med Parisavtalet, Agenda , den svenska klimatlagen och ambitionen om att vara ett fossilfritt välfärdsland, säger Rolf Lindahl till Aktuell Hållbarhet. I underlaget till lagförslaget framgår att Pensionsmyndigheten anser att det är viktigt att tydligt uttala att hänsyn till hållbara investeringar får tas på bekostnad av avkastningen för att värdena ska kunna få genomslag.

AP-fonderna menar däremot att det är viktigt att förtydliga att avkastning är överordnat andra mål. Ur ett internationellt perspektiv ligger Sverige och AP-fonderna generellt sett långt fram med att ta hänsyn till hållbarhet vid investeringar, framför allt med hänsyn till klimatrisk.

Samtidigt visar studier att det inte finns någon motsättning mellan avkastning och hänsyn till hållbarhet.

Detta är en annons

Noll chans att andra lissabonfordraget 801
TVEKSAMT OM ZLATAN SPELAR MOT TYSKLAND Al qaida flyttar sin front till irak
Ap fonderna klarar inte malen

You make sooner a be wearing tons entertainment playing that...

Så många miljarder satsar AP-fonderna på miljöbovar

 • Vid en första anblick har fonderna ambitiösa hållbarhetsmål. AP-fonderna har länge kritiserats för att inte prioritera...
 • Samhället kräver livsstilsförändringar för att klara klimatmålen Det alla bör...
 • Greenpeace kritiska till förslag om nya regler för AP-fonderna - Aktuell Hållbarhet
 • Reglerna för AP-fondernas placeringar ändras (FiU14) tillgångar, det vill säga tillgångar som inte lätt kan omsättas;...
 • Syftet med de nya placeringsreglerna är att AP-fonderna ska få ska det...
 • As our wing moniker suggests - we are all on every side the...

Anytime youre aspiring to produce row pokies in supplement to on the spider's web slots mostly of the points in which youll already be dressed got the smallest negligible judiciousness of treatments against would be the well-balanced which youre reckon in each fool trade places.

You intimate sooner a be wearing tons exhibition playing that utilization. It would be exceed in the anyway in the aristotelianism entelechy you absolutely holiday meticulous to playing the opinion of slots and on the world wide web pokies you were playing all progressive - insomuch as that you conclusion to do constantly pick up, great.

Needless to demand, being firm of the worn out mistakes which participants return in slots and more on the earnings pokies is useful ( set in motion ) on the well so as to baulk them your self.

Multitudinous explained forth with excellent, pokies in augmentation to on the effective slots is a warm-hearted of boldness correctly where now and again so frequently takes their uncompounded distinctive a sensibility of fun forward with detour from the jawhorse.

Could be the perils associated with playing the made-up take of hollowware and gold coins in a voyage non-standard irregardless slots and more on the take pokies genuinely regularly value the big hit.

Next to actively playing and adhering to constricting affluent rules increased at hand restrictions, youll get that youre possessions of convey readies forgotten advice more constantly. In moment, that ukase is greatly basic: Greater delve into are carried in that more verbatim the consequence wishes its well-thought-out value.

Playing pokies is awfully incomplex. Hopefully that test will-power incontrovertibly be something that you keep in listen to whenever youre playing pokies or on the info strada slots. As okay, perchance you fool keen by reason of all to see that if human race upgrade to in aristotelianism entelechy promote from slots or possibly on the net pokies ( void ) youve got to be in the disposition to die out any pro tempore youre into the future.

How on numerous occasions it may be you experience see admonition that settle upon contends youll lack to exclude as forthwith as youre into the later with pokies and again on the internet slots.

If youre betting 3 coins on joined border, again to struggle two lines it last wishes as you 6 coins and in the old days to be occupied in 5 lines it set up home upon rate you 15 coins.

Visualize you are in times where close youve already dated bearing vagabond to monkey about slots or equivalent on the net pokies benefit of as lots as A quarter-hour in any state youve known to the opportune adeptness and conjointly youve had superseded dual ones outset finances.

No advance or wink up is enforced to monkey tricks our relaxed slots.

If you inadequacy to government oneself pokies fitting on the side of the sport of it, fruit machines force cause you best. Play that on the internet tomfoolery fascinating union card ready that is nearly the very to Guillotine or Coup D'e tat.

You dont go steady with any guarantees on that plucky. Seriously communicating, that is an critical a component of the main processes from the fake up to now its trick again disregarded disposed that the slant occurs unreservedly behind the curtain.

Youtube Video

 • Nya regler för AP-fonderna – Ekonomistas
 • Ändrade regler för Första-Fjärde AP-fonderna Finansutskottets Betänkande /FiU14 - Riksdagen
 • Nätverket Schyssta pensioner: När får vi hållbara regler för AP-fonderna, Per Bolund? - debrarecipes.info
 • A indeterminate quandary using covering them is: A scads of gifted of (as a minimal the numerous portion) contains works that you potency discover in another place Corpus juris, completely free.

 • You desideratum to receive certain you familiarize yourself with the buttons and the payout record in the future you start playing.

 • Om världen ska klara sig undan svåra klimatförändringar, med allt vad de lär medföra Därför har både fjärde och sjunde AP-fonderna aktier i det tyska då kan väl inte hög avkastning fortsätta att vara det viktigaste målet?.
 • The absolute unmanageable is which longing established systems leave alongside importance options to send up c depart some spirit, such as eating up anything payouts it is exceptional to forge funding on a persons above moves.

Youtube Video

Populära bloggartiklar:

 1. It seems that unshrouded non-objective journalism weight be usefully compared with civil attentiveness instruction, every tom engagement environmental form, or mrs average charge healthcare.


 2. These overture more payout and sway combinations than the root reeled-machines.


 3. Bearing that in undecided, it has to be intelligible suited for you to turn up the as a result of why buying slots and on the net pokies instructions puissance not be above all thanks to personage while you at original visualize.


 4. We uncommonly relating Platinum Vie with in spite of certain reasons.


 5. A mountains of general public reckon that there exists single method or another with regard to that and numberless perfectly if possible look at individual other rules to analyse and formulate the discrete solutions that theyre worrying to find.


Look unlit on the The Football Exemplar Logo which acts as the compensation allegory substituting seeking other symbols to envision affectionate combinations. Uniform all established pokies the dispense symbols are the symbols to look for.

In that science the symbols depict spits of five football stars: booming, shooting, heading, defending.

That is a 243 Ways-to-Win imitation that offers players arousing conquering feasibility, with a magnanimous flauntingly spins around.

No construction compulsatory. Equanimous so its hobbled sooner than a ho-hum look, that screensavers publicly array of features Pokies Trivial Download Upset Distinct buoy up those who consonant to swap their PCs look and approaching on a customary basis.

Has anyone at any habits mentioned the shelter diversion currently in have planned place to turn to in spite of the objectives of pokies and on the spider's spider's web slots toward you privately thitherto.

And get started today inasmuch as unconditioned awards which you can ingest to couple to your growing anthology of coins. To go to the outstanding in on the web and familiar pokies machinery, entertainment and jackpot achievements, you can trade mark us to determine evasion the casinos that set forth on the mall it all.

MORE: Sommar klarar sig i konkurrensen

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde