Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

99.3m FM

Lag iq kopplas till sjalvmordsrisk

opinion

Att starta med Risperdal depåinjektion efter första psykosen är bättre än tablettbehandling med Risperdal visar Lag iq kopplas till sjalvmordsrisk studie på 86 personer med schizofreni.

Studien varade i 12 månader och visade att symptomkontrollen blev bättre och det blev färre återfall i psykos och mindre inläggningar. Forskarna säger att depåinjektioner bör ges direkt vid insjuknandet för det är då de har störst effekt på sjukdomsutvecklingen. De menar att man idag ger depåinjektioner, när det är försent. En grupp fick dessutom tillägg av kognitiv träning eller leva hälsosamt utbildning, men det gav ingen förbättring på psykossymptom eller inläggningar. Läs mer hos  Medscape.

De mätte psykoser och psykossymptom med BPRS-testet varannan vecka. Återfall i psykos mättes med BPRS skalan varannan vecka genom att mäta 3 saker ovanligt "Lag iq kopplas till sjalvmordsrisk," hallucinationer och begreppsmässig desorganisation Tankar förvirrade, lösryckta, oordnade, splittrade.

Karolinska Institutet konstaterar att män...

Psykossymptom kontroll räknades om man hade värden under 4 lägre än moderat på BPRS-testet på psykossymptomen. Det som gjorde att man blev inlagd var inte vanligen psykos utan självmordstanka r, aggression eller agitation dvs man oroade omgivningen eller blev stökig för omgivningen Vore nog bra med depåinjektioner för att frisätta vårdplatser och minska tvångsvården. Läkemedelskandidaten enceniclin, som aktiverar nikotinlika acetylkolinreceptorn, förbättrar kognitionen vid schizofreni enligt en ny studie.

Det har gjort att detta projekt prioriterats av amerikanska myndigheten FDA, så medicinen skall kunna godkännas snabbare. Studien var en FAS 2 studie på personer med schizofreni, som också använde antipsykotika. Studien pågick i 12 veckor och enceniclin gav bättre effekt än placebo på många mått på kognition och förbättrade också funktionsförmågan.

Biverkningarna var i nivå med placebo. En FAS 3 studie är på gång. Läs mer hos  Schizophreniaforum. Man skall komma ihåg att dessa preparat verkar via stimulering av acetylkolin, som vissa antipsykotika hämmar och värst är Clozapine, Zyprexa och Seroquel. Jag vet inte om de kollat upp detta Lag iq kopplas till sjalvmordsrisk denna studie.

När de antipsykotiska läkemedlen introducerades i mitten av talet var den brutala tiden med bojor, misshandel, lobotomier — där man för alltid stympat patientens personlighet — insulin- och elchocker för att bota psykos och schizofreni över.

Psykofarmaka botade inte schizofreni men hade en antipsykotisk effekt, som mildrade och i vissa fall helt tog bort hallucinationer, van­föreställningar och ångest. Läs mer i  Dagens Nyheter. Inför rikssjukvård inom psykiatrin. Det föreslår psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren och sätter press på regeringen för mer pengar till att bekämpa psykisk ohälsa. Läs mer Lag iq kopplas till sjalvmordsrisk Dagens Medicin.

I säkert hälften av sängarna ligger man där på grund av avbruten medicinering. Det som oftare än psykos vid schizofreni ger inläggning är självmordsbenäg enhet, aggressivitet och agitation.

Ju lägre resultat på IQ-tester...

De som är agiterade eller aggressiva kanske borde få en prövotid i dagar innan tvångsvård beslutas för det tar dagar innan antipsykotika ger full effekt på aggressivitet. Onödigt att få tvångsvård Lag iq kopplas till sjalvmordsrisk man är from som ett lamm efter 5 dagar.

Patienten är då medicinerad en månad och kan troligen skrivas ut snabbare eftersom läkemedelsförsö rjningen är tryggad i en månad. Om man ständigt Lag iq kopplas till sjalvmordsrisk medicineringen kan man få 6 psykoser per år och var 6: Sjukdomshantering, familjeutbildni ng och familjeinterven tion är viktiga att ge eftersom de halverar psykoser minst och minskar symptom.

Det tycker jag Staten skall försöka stimulera mer. Metakognitiv träning bör ges pengar till, eftersom effekten mot vanföreställnin gar är bättre än antipsykotika. Psykiatrimottagningarna bör flytta ut från sjukhusen i stora städer för att bli ett mellanting mellan primärvård och slutenvård. I mindre städer fungerar det nog bra som nu. Positiv till Rikssjuksvård, men också för antipsykotikare sistent schizofreni. Kanske depåinjektioner na borde vara kostnadsfria och gratis.

På sida 14 finns det...

Idag är de dyrare än tabletter om de var gratis skulle fler vilja ha dem och det skulle alla tjäna på. Färre psykoser, färre inläggningar och mindre handikapp och vårdbehov. Det skall vara målet. Genom dossänkningen kan extrapyramidala symptom minska, förhöjt prolaktin samt  vissa symptom minskade överraskande  på grund av minskad blockad.

På äldre år ökar risken för biverkningar och därför är dossänkning positivt för äldre. Zyprexa och Risperdal ingick i studien. Sex personer fick dock ökade symptom på grund av sänkningen varav 2 ganska snart. Genom att mäta läkemedlet i blodet går det att avgöra om dosen ger rätt blockering. Läs mer i  MedPage "Lag iq kopplas till sjalvmordsrisk" 2 kommentarer Tidigare har sagts att antipsykotikado sen kan sänkas i års åldern hos vissa. Risperdal och Zyprexa tillhör de antipsykotika, som ger starkast effekt.

Man kanske inte bara skall sänka dosen utan att använda ett preparat med svagare antipsykotisk effekt t. Det som inte studerats är risken för återfall i psykos, men äldre med schizofreni är sällan inlagda för psykos. Intressant var att vissa symptom minskade vid sänkt dos. En studie som är gjord via svenska register och på svenskar visar tydligt att rökning ökar risken att få schizofreni mellan ,5 gånger.

De som rökte mer hade större risk än de som rökte mindre och kvinnor som slutade röka under graviditeten hade mindre risk än de som fortsatte. Släktingar jämfördes och de som rökte hade större risk att få schizofreni än de som inte gjorde det. Det finns också schizofrenigener, som sitter i ett område, där nikotinreceptorn finns.

Forskarna säger att minskad rökning kan göra att färre får schizofreni och att schizofreni kan snart läggas till listan av sjukdomar, som rökning kan framkalla.

Ytterligare två studier har kommit som stöder att rökning ökar risken att få schizofreni och chansen att rökning ger schizofreni är större än att den inte gör det. Borde kallas Arvid den förste. Vår vilja att inte skada andra eller oss själva verkar kunna förändras av två vanliga läkemedel som innehåller antidepressivat  citalopram eller antiparkinsonmedicinen  L-dopa dopaminenligt en ny studie från brittiska forskare. Vid psykos är ju ett överskott av dopamin och psykos ökar våldsrisken.

Flesta känner inte till att antipsykotika har effekt mot aggressivitet och den effekten kommer snabbt inom några dagar medan psykoseffekten kommer Lag iq kopplas till sjalvmordsrisk. Bäst effekt mot aggressivtet har Clozapine och Zyprexa. Zyprexa är ett stort preparat på fängelserna. Många känner inte till det, men när man mäter positiva symptom med PANSS-skalan, så ingår fientlighet, som ett av 7 frågor. Fientlighet innebär att man uttrycker ilska eller förargelse, inklusive sarkasm, passivt-aggress ivt beteende, glåpord och överfallsbenäge n.

En video från Almedalen med samtal mellan: Kerstin Evelius, nationell samordnare psykisk hälsa, socialdepartementet, Carl Lundgren, utredare Vårdanalys. Se videon hos  Dagens Medicin. Viktigt att veta att psykoser skapar handikapp och ökat vårdbehov. Färre psykoser ger lediga vårdplatser och kanske också mindre behov av gruppboenden. För att öka kapaciteten för psykiatrin, så måste psykoserna bli färre. Bäst med depåinjektioner till nyinsjuknade som oftast får psykoser.

Gör depåinjektioner na gratis och ge dem kr per år och efter 5 år en premie på kr. All vård för nyinsjuknade bör vara gratis så att de Lag iq kopplas till sjalvmordsrisk utnyttjar vården. Alla psykosociala behandlingar med effekt ges. Frivillig vård vid psykossjukdom gratis medan tvångsvård kostar för att göra frivillig vård attraktiv. För unga räcker det att screena för tidiga tecken Lag iq kopplas till sjalvmordsrisk psykos och sedan säger man till de som inte får positivt resultat.

Det verkar inte vara några allvarlig psykisk sjukdom som du har så du kan Lag iq kopplas till sjalvmordsrisk ner dig och sluta oroa dig. Högkostnadsskyd det för läkemedel är kr. Vård är kr. Det blir kr per år. Antag du har nyss insjuknat och legat på sjukhus en månad. Sedan efter det kanske 2 läkarbesök per månad kr. Nu har det kostat nästan kr bara under en månad.

Schizofreni är värre än kroppsliga sjukdomar, eftersom man är inlagd så länge. Kroppsliga sjukdomar dagar ofta medan schizofreni 30 dagar i snitt. Det blir ganska mycket om man har ont om pengar. Det är därför det mesta borde vara gratis de första 5 åren. För får man inte bäst Lag iq kopplas till sjalvmordsrisk då så kan man lida av det resten av livet och hamna på gruppboende.

Dålig ekonomi ger stress och stress kan förvärra symptomen, sedan kan man på grund av sjukdomen ha svårt att lösa sina ekonomiska problem. Personer med schizofreni, som inte får minimal förbättring av antipsykotika inom de första 2 veckorna kommer inte troligen få effekt senare visar en ny undersökning. Forskarna anser att denna upptäckt gör att man inte behöver fortsätta med en onödig medicinering för att se om någon effekt kommer till slut efter kanske 4 Lag iq kopplas till sjalvmordsrisk 6 veckor.

PANSS är ett test för positiva och negativa symptom, som  finns här  på sajten. En begränsning i undersökningen var att bara 4 antipsykotika ingick Solian, Haldol, Risperdal och Zyprexa.

Ett preparat, som kan avvika från 2 veckor är Clozapine, eftersom dosen höjs långsamt för den. En forskare tror att det kan gå att göra bedömningen efter kortare tid än 2 veckor.

Läs mer hos  Medscape   medlemskap krävs för att läsa artikeln. Frågan är skall man använda Clozapine om 2 veckor utan effekt eller skall man skall man prova ett preparat till i 2 veckor.

Innan man får Clozapine idag skall man provat minst två olika preparat under 6 månader. Personer med lägre begåvning försöker i högre utsträckning än andra ta sitt liv. Det visar en registerstudie gjord av forskare vid Karolinska.

låg fysisk aktivitet och ensidig kost hos personer med schizofreni samt öka tillgången till . och lägre självmordsrisk samt färre återinläggningar än de flesta andra antipsykotiska Det innebär att det är svårt att koppla förändringar av livskvalitet till 35 års ålder låg man 14,3 IQ-poäng lägre jämfört med friska kontroller. Karolinska Institutet konstaterar att män med låg IQ oftare tar livet av sig. Det verkar också som om du kopplar människovärde till egenskaper.

I övrigt är det väl ett småintressant samband med självmordsrisken, men jag.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde