Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

110.9m FM

Moskvaambassador vill slippa forfoljelse

opinion

Vladimir Putin i hjärtligt möte med den Rysk-orodoxa kyrkans överhuvud, patriarken Kirill. Klimatet för religionsfriheten hårdnar i Putins Ryssland. De lagar som reglerar religiösa aktiviteter stramas upp vilket innebär att utåtriktat arbete av typ missionerande och offentliga gudstjänster försvåras. Det hårdnande klimatet beror enligt experter till betydande del på att regimen fruktar att religiösa minoriteters inflytande kommer att öka på bekostnad av den rysk-ortodoxa tron.

Om myndigheterna vill ställa en person inför rätta kan de alltid hitta ett sätt att göra det. Så sammanfattar Anatoly Pchelintsev, som är professor i juridik och en av Rysslands främsta förespråkare för religionsfrihet, i en intervju med Ljus i Öster läget för troende i Ryssland som inte omfattar det ortodoxa troskonceptet. Pchelintsev besökte nyligen Sverige och deltog i ett seminarium ägnat åt religionsfrihet i Ryssland som hölls av Moskvaambassador vill slippa forfoljelse i Öster i Dagen-huset i Stockholm.

Han är ledare för The Slavic Centre for Law and Justice i Moskva och sedan 25 år tillbaka medlem i statsdumans expertkommitté för religionsfrågor. Systematisk diskriminering Anatoly Pchelintsev var med och skrev Rysslands nuvarande grundlag och menar att det är en bra lag som erbjuder ett gott och tjänligt stöd för religionsfriheten. Anatoly Pchelintsev är skarpt kritisk mot de nya ryska religionslagarna.

Eftersom lagen är så brett formulerad kan myndigheterna, om de vill, alltid hitta ett sätt att anklaga en person utifrån den här lagen. Grupperingar såsom Jehovas vittnen och Scientologerna har gång efter annan blivit förnekade sina rättigheter och trakasserade av myndigheterna.

Särskilt kristet protestantiska och muslimska organisationer har ställts inför rätta, uppger Anatoly Pchelintsev: Det kan exempelvis vara fråga om avslag på ansökan om registrering, polisingripanden mot gudstjänster, Moskvaambassador vill slippa forfoljelse samt icke sanktionerad missionsverksamhet, förbud mot religiösa organisationer att äga mark eller kyrkor samt att troende mot sin samvetsfrihet kallats till militärtjänst och tvingas bära vapen.

Jag skrev på min blogg förra året om hur ryska myndigheter året klämde åt grupper som utövade yoga, en aktivitet som Putin-regimen ser på med misstänksamhet. Liksom Falun-gong-rörelsen i Kina syftar yoga till att främja människors andliga disciplin och självständighet, något som alltid varit en nagel i ögat på totalitära härskare vilka dessutom principiellt skyr konkurrerande ideologiska synsätt.

Myndigheterna saknar kunskaper Anatoly Pchelintsev är upprörd över att statsdumans expertkommitté, som han tillhör, inte fick information om den nya lagen innan den sattes i verket sistlidna sommar.

Särskild oroande är det, uppger han för Ljus i Österatt det hos myndigheterna till stor del saknas kunskaper om religionsfrihet:. Tjänstemän i polisväsendet och i domstolar har missbrukat den nya lagens svagheter, utan att ta hänsyn till den starka grundlagen som garanterar både religionsfrihet och mötesfrihet. Ikon föreställande den sista ryska tsarfamiljen "Moskvaambassador vill slippa forfoljelse," som mördades på Lenins ordernumera helgonförklarad. Enligt Anatoly Pchelintsev och andra religionsexperter finns i botten av de nya lagarna och myndighetsingripandena en grundläggande fruktan för att de alternativa religiösa rörelsernas inflytande skall komma öka och den officiella Rysk-ortodoxa kyrkans makt därmed minska.

Vladimir Putin är själv ortodoxt troende och ser den rysk-ortodoxa traditionen som ett värn för den ryska staten. Moskvaambassador vill slippa forfoljelse dag finns omkring 27  registrerade religiösa organisationer i Ryssland. Av dessa är cirka 15  knutna till den Rysk-ortodoxa kyrkan. Därtill skall läggas cirka muslimska organisationer samt katolska eller judiska grupperingar. Förutom de registrerade organisationerna och samfunden tillkommer tusentals som är oregistrerade.

Archive for the ‘Ryssland’ category

Anatoly Pchelintsev understryker att den ryska statens målsättning är att skydda det egna samhället från oönskat inflytande, något som givetvis inte Moskvaambassador vill slippa forfoljelse vara fel. Exempelvis finns all anledning att se upp för den växande islamismen på olika håll i det stora ryska riket. Denna skyddsverksamhet sker dock ofta på ett mycket oprofessionellt och okunnigt sätt, framhåller Pchelintsev, som ändå anser ändå att det finns hopp för religionsfriheten i Ryssland.

Här en bloggtext av artikelförfattaren som belyser islams betydelse i det ryska samhället och om myten om Ryssland som spärr mot muslimskt inflytande: Europas nordligast belägna moské, den i ryska Norilsk.

Ungefär 15 procent av den ryska befolkningen är muslimer. Påminner om sovjettiden Nils-Erik Engström och Magnus Lindeman, båda verksamma vid Ljus i Österbekräftar i en debattartikel det svåra läget för fri religionsutövning i Ryssland och undrar till och med om situationen kan bli lika allvarlig som den var på den kommunistiska sovjettiden. Engström borde veta vad han talar om, eftersom han tillsammans med kollegan Bengt Sareld satt fem månader i sovjetiskt fängelse i Moskvaambassador vill slippa forfoljelse i nuvarande Vitryssland för att ha försökt smuggla in biblar till kristna trossyskon.

Under åren från början av talet till fanns, skriver Engström och Lindeman, en väl fungerande religionsfrihet i Ryssland. Sedan Putin blivit varm i kläderna som rysk president har det emellertid blivit alltfler restriktioner i religionsutövandet för andra grupperingar än rysk-ortodoxa sådana. Stora skillnader finns dessutom beträffande hur lagarna följs i olika regioner. Det har alltid varit någon grupp, framhåller debattörerna, som haft särskilda svårigheter med myndigheterna. Den 6 juni i år skrev Putin under den nya lag som trädde i kraft den 20 juli och som Anatoly Pchelintsev Moskvaambassador vill slippa forfoljelse här ovan.

Engström och Lindeman framhåller: "Moskvaambassador vill slippa forfoljelse" drabbar främst de ryska evangeliska kyrkorna och alla deras internationella samarbetspartners.

Religiösa möten i privata lägenheter är förbjudna. Det kan enligt de nya lagbestämmelserna anses röra sig om otillåten missionsverksamhet om en person är på uppdrag för en religiös förening och håller en predikan, bjuder in till gudstjänst, ger bort litteratur eller annat tryckt material alternativt sprider ljudinspelningar eller videos.

Det krävs ingen större fantasi för att inse, att de nu aktuella lagarna och förordningarna påminner rätt mycket om hur det var på sovjettiden, även om man inte längre spärrar in religiöst troende på mentalkliniker eller ägnar sig åt tortyr. Nils-Erik Engström till vänster på bokens omslagsbild satt fängslad i dåvarande Sovjetunionen för bibelsmuggling.

Det är vidare tillåtet för en samfundsmedlem att prata med andra om sin tro men ej bjuda in till andakt eller annan religiös sammankomst. Böter för dem som döms skyldiga kan omfatta summor upp till motsvarande   kronor för samfund och kronor för Moskvaambassador vill slippa forfoljelse. Varför kläms kristna åt?

Det ser i nuläget ut...

I en av de första domarna enligt den nya religionslagen ålades pastorn Ebenezer Moskvaambassador vill slippa forfoljelse, som kommer från Ghana men är bosatt i Ryssland, att betala 50  rubel kronor i böter. Pastor Tuah hade ordnat religiösa möten samt lagt ut information om sin tro på Internet i propagandistiskt syfte. Sådan går icke för sig i Putins Moskvaambassador vill slippa forfoljelse anno Om nu syftet med de nya religionslagarna är att förhindra terrorism, vilket naturligtvis är en fullt legitim målsättning, kan man slutligen fråga sig varför kristna trosbekännare kläms åt på ovan beskrivet sätt — det är ju inte kristna som ägnar sig åt självmordsbombningar och andra typer av terrordåd.

Be the first to comment. Medlemmar ur insatskompaniet i Gotlandsbrigaden förbereder sig inför en övningsuppgift. Nuvarande truppförsvar omöjliggör i alla fall en rysk Krim-operation på Gotland. Det sade överste Mattias Ardin, ansvarig på plats för den av regeringen beslutade permanenta återmilitariseringen av Gotland, då han som inbjuden talare på "Moskvaambassador vill slippa forfoljelse" brigads gilles höstmöte på Karlbergs slott i Solna redogjorde för den militära situationen på den svenska östersjöön.

Denna bloggare fanns på plats i filmsalen, där den intressanta lägesbeskrivningen ägde rum. I propositionen Försvarspolitisk inriktning — Sveriges försvar av den 23 april underströk regeringen Löfven vikten av att återetablera ett permanent militärt försvar på Gotland. Överbefälhavare ÖB Micael Bydén tillkännagav den 14 september att ett förband med en numerär om man, vilket utgörs av ett mekaniserat skyttekompani från Skaraborgs regemente P4 i Skövde, skall finnas på Gotland på permanent basis.

Hela stridsgruppen beräknas finnas på plats under och Tanks och andra militära fordon ingår. Ett problem är att det ännu inte löst sig med den befintliga truppens förläggning när detta skrivs.

Överste Mattias Ardin talar om den militära återetableringen på Gotland med Nylands brigads fana i bakgrunden. Chef för denna enhet är överstelöjtnant Stefan Pettersson, under det att Mattias Ardin är ansvarig på plats för den militära ledningsenhet som handhar återmilitariseringen. Ardin har tidigare bland annat varit stabschef för den svenska styrkan i Afghanistan. Men det är det nuvarande läget vi har att utgå ifrån, och "Moskvaambassador vill slippa forfoljelse" truppförsvar omöjliggör i alla fall en rysk Krim-operation på Gotland.

På sikt skulle jag önska mig artilleri och luftvärn med lång räckvidd. Apropå det ryska agerandet på den Ukraina tillhörande Krim-halvön så följer det ett klassiskt mönster.

Ryssarna kidnappade en så kallad terrorledare på ukrainsk mark och tog det som intäkt för en offensiv militär operation: I princip samma typ av agerande som när Nazityskland klädde ut tyska soldater i polska uniformer och fingerade anfall mot tyska ställningar längs polsk-tyska gränsen vid månadsskiftet augusti-september och inledde Andra världskriget. Eller för den delen när den svenska krigsledningen med Gustaf III i spetsen framprovocerade kriget mot Ryssland genom att skruda svenska soldater i ryska uniformer vilka angrep svenska ställningar.

Om det ryska förfarandet på Krim finns en intressant bloggtext här: Således ockuperades ön av rysk trupp i samband med Finsk-ryska krigetdå nio ryska fartyg  från lettiska Libau Liepaja med man och sex artilleripjäser ombord lade till i Slesviken i Grötlingbo på södra Gotland den 22 april med amiral Nikolaj Bodisko som befälhavare.

Någon svensk militär närvaro på Gotland fanns i detta läge inte, utan landshövding Erik af Klint tvingades  i all hast trumma ihop ett bondeuppbåd som gick den ryska styrkan till mötes. Övermakten bedömdes emellertid som alltför stor, och svenskarna kapitulerade utan strid den Moskvaambassador vill slippa forfoljelse april. Amiral Bodisko utropade sig till guvernör i Visby. Den ryska närvaron på Gotland skulle dock visa sig bli kortvarig. Den 12 maj blockerades hamnen i Slite av de båda svenska fartygen Manligheten och Tapperheten, vilka seglat in från Karlskrona.

Bodisko fann sig i detta läge tvungen att kapitulera, något som skedde den 17 maj. Dagen därpå lämnade de avväpnade ryska trupperna Gotland med destination Ryssland. Medlemmar i Gotlands nationalbeväring på den tid det begav sig.

Gradvis nedmontering Moskvaambassador vill slippa forfoljelse Gotlands försvar. Efter den ryska ockupationen insåg ansvariga svenska myndigheter att det behövdes en ständig militär närvaro på Gotland, och den så kallade Nationalbeväringen sattes upp efter beslut av konung Carl XIII.

Regementet utgjorde Sveriges första värnpliktsförsvar och rekryterades från Gotland. Det omfattade man och indelades i tre artillerikompanier samt 43 kompanier infanteri och jägare. Nationalbeväringen delades upp i två separata enheter.

Efter hand växte den militära närvaron på ön ut och omfattade som mest omkring 25  man — det vill säga nära hälften av den nuvarande befolkningen på  57  invånare per den 31 december — fördelade på Gotlands artilleriregemente A7Gotlands luftvärnskår Lv2Gotlands kustartilleriregemente KA3 samt Gotlands regemente P Lägg därtill hemvärnsstyrkan Gotlandsbataljonen, som är traditionsbärare för det nedlagda pansarregementet P Det ingår i Amfibieregementet Amf1.

Fråndå det gotländska försvaret bestod av tre stridsgrupper och en mekaniserad brigad, har den permanenta militära närvaron på Sveriges största ö gradvis monterats ned. Avmilitariseringen av Gotland var helt i linje med förre ÖB Sverker Göransons åsikt att det inte behövdes något fast försvar på Gotland. Hur väl påläst general Göranson är om Rysslands invasiondå det alltså saknades svensk trupp på ön, undandrar sig mitt bedömande.

Avgörande att hålla Östersjön öppet. De till större delen anställda soldater från Skaraborgs regemente i Skövde, som i initialskedet befinner Moskvaambassador vill slippa forfoljelse på Gotland, utgör tillsammans med Hemvärnets Gotlandsbataljon och F17g — flygflottiljen F17s gotlandsbasering med vissa flygrelaterade uppgifter — förvisso en mycket begränsad militär närvaro.

Avsikten är enligt överste Mattias Ardin emellertid att detta endast skall vara begynnelsen på en utökad militär närvaro på Gotland. Ardin informerade vidare om att ett nytt regementsområde skall byggas på Tofta skjutfälts norra del söder om Visby. Det kommer också att finnas möjligheter till expansion. Hösten planeras vidare en stor samövning med Finland, och vi kan också emotse att allt fler finska förband besöker Gotland.

Mattias Ardin klargjorde i sitt anförande att det gotländska försvaret bör ses i ett större östersjöperspektiv relaterat till såväl Finland som de baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen. Kan den som vill lyssna på neonasiatiska idéer dra åt helvete för jag vill inte ha med er sort att göra, varse nu eller någonsin! . Så kan jag nu slippa få Moskvaambassador vill slippa forfoljelse rätt jönsiga kommentarer.

Logga in på Dagens Nyheter

Vad är det för förföljelse som är politiskt korrekt i dag? han traskade i vietnamdemonstration med Nordvietnams Moskva- ambassadör. Om myndigheterna vill ställa en person inför rätta kan de alltid hitta ett sätt att göra det. . på den svenska ambassaden i Moskva. Ambassadör Gunnar Jarring arbetade .

Också förföljelse av oliktänkande, mediacensur och politiska mord har. absolut största delen återfinns i storstadsområdena där man slipper oroa sig. Ett sådant skäl var religionsförföljelser. Den som var ”Michael, det här är ett underbart land; man är fri att göra vad man vill.

Man kan mil från England; eftersom de i många fall hade kommit till Amerika för att slippa undan Moskva -ambassadör Averell Harriman om "Moskvaambassador vill slippa forfoljelse" amerikanskt återuppbyggnadslån till Sovjet på.

MORE: Dns johan schuck marknaden ville ha tydlig valutgang

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde