Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

104.5m FM

Vittnen om de fasansfulla dagarna

opinion

Jehovas vittnen är ett millenaristiskt och restorationistiskt kristet samfund med antitrinitaristiska läror som distinkt skiljer sig från generellt kristna trossatser. Sällskapet Vakttornet framställer Jehovas Vittnens teologiska publikationer och hanterar organisatoriska frågor.

Samfundet har cirka 8,5 miljoner medlemmar i världen enligt egen statistik. Jehovas vittnen har fått kritik rörande bibelöversättningar, doktrinerhur de hanterar sexuella övergrepp på barn och utövar tvång mot sina medlemmar.

Vittnen om de fasansfulla dagarna...

Kritiken avfärdas av samfundets ledare. Jehovas vittnens tro skiljer sig från många av kristenhetens etablerade teologiska uppfattningar och tolkningar av Bibeln, såsom treenighetsläran och det moderna själsbegreppet att själen är odödlig.

Rörelsens tolkningstradition är på många sätt annorlunda än andra kyrkliga riktningar vilka baserar sig på olika trosbekännelser från olika kyrkofäder beroende på inriktning, till exempel den apostoliska eller Niceno — konstantinopolitanska och de anser sig vara bibeltrogna. Jehovas Vittnen använder sin egen bibelöversättning, Nya världens översättning av Bibeln.

Slutet på den problemfyllda världen är enligt Jehovas Vittnen nära och samfundet är välkänt för missionerande genom bland annat dörrknackning och tidningsutdelning. De är också vapenvägrare grundat på bland annat Jesaja 2: Samfundet betonar Vittnen om de fasansfulla dagarna vikten av att använda Guds namn som på hebreiska har de 4 konsonanterna JHVHvilket Jehovas vittnen på svenska vokaliserar som Jehova.

Den konsonantkombination, tetragrammatonsom Jehovas vittnen vokaliserar på detta sätt, förekommer i Bibelns grundtext till Gamla Testamentet cirka 7  "Vittnen om de fasansfulla dagarna," men dock ej i Nya Testamentet.

Jehovas vittnen anser att deras samfund är en återgång till kristendomens läror runt första seklet. Jehovas vittnen ser på den protestantiska kanonen som verbalinspiration av Guds Ord och därmed ofelbar. Jehovas vittnen lägger tonvikten på användningen av namnet Jehova för Gud och baserar på tetragrammet יהוה JHVH från hebreiska. Jehovas vittnen tror att Jesus är Guds enda direkta skapelse.

Han var Guds medarbetare när allt annat skapades. Jehovas Vittnen tror att Satan ursprungligen var en perfekt ängel som utvecklade självgodhet och en överdriven uppskattning av sin egen betydelse och därtill krävde tillbedjan.

Satan påverkade Adam och Eva att inte lyda Gud vilket medförde att mänskligheten blev en bricka i spelet mellan Gud och Satans dragkamp om makten över världsalltet. Enligt Jehovas vittnen förvisades Satan och hans demoner från himmelriket ner till jorden 1 oktober[ 54 ] varefter slutstriden mellan Satan och Gud tagit sin början vilket kommer leda fram till Harmageddon se exempelvis Domedagen.

De tror att Satan är härskaren över dagens världsordning[ 53 ] att de mänskliga samhällena är influerade och förledda av Satan och hans demoner och att allt mänskligt lidande beror på det. De tror också att mänsklighetens regeringar kontrolleras av Satan, [ 55 ] men att han inte utövar kontroll över varje enskild mänsklig härskare. Jehovas vittnen tror att döden är ett tillstånd av icke-existens utan medvetande. Det finns inget helvete av eldig och evig plåga; Hades och Sheol förstås som en hänvisning till det tillstånd döden utgör och betecknas som den "gemensamma graven".

Centralt för Jehovas vittnen är tron att en "liten flock" får komma in i himmelenmen att ett hopp för ett liv efter döden finns för majoriteten av resterande i "fårskocken" genom uppståndelse för Guds hand till en renad jord efter Harmageddon. Deras tolkning av Uppenbarelseboken I samfundets apokalyptiska tro är det centralt att den nuvarande världsordningen — det vill säga de stora politiska och religiösa systemen, inte jorden — kommer att förintas och de människor som valt att inte följa Jehova Guds principer med den.

Gud, som ser vad som finns i vårt "hjärta", kommer dock att låta alla rätt sinnade människor inte bara Jehovas vittnen överleva, och både goda och onda döda människor får återuppstå i uppståndelsen för att de ska få kunna lära sig om honom och hans löfte om evigt liv, varefter de får möjlighet att leva ett evigt liv i ett jordiskt paradis om de beslutar själva att göra Jehovas vilja. Jehovas Vittnen menar att Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, visar att domens dag börjar efter kriget vid Harmageddon, när Satans Vittnen om de fasansfulla dagarna har utplånats.

Domens dag varar i tusen år och domaren kommer att vara Jesus, inte Jehova Gud. Både levande och döda ska dömas. Domens dag medför således att mänskligheten förs tillbaka till det fullkomliga tillstånd som de första människorna Adam och Eva ursprungligen befann sig i och att jorden blir en perfekt, ren "trädgård" för de odödliga människorna.

De människor som vägrar rätta sig efter Guds vilja kommer dock att förintas för evigt. De hamnar inte i något helvete utan försvinner som individer och att deras kroppar sönderdelas i atomer som återgår till det biologiska kretsloppet. Enligt Jehovas Vittnen blev Jesus insatt som Guds kung i himlen år Man tolkar diverse utvecklingar, däribland klimatförändringar, som att världen är på väg mot en stor katastrof.

Men innan det sker tror man att Jesus kommer att fängsla Satan och utplåna hans världsordning. Det är, enligt rörelsen, processer som sker i detta nu. Domens dag Vittnen om de fasansfulla dagarna inledas inom några dagar eller några år enligt Jehovas Vittnen. Jehovas vittnens församlingar möts i Rikets sal. Mötena är öppna för allmänheten. På lördag eller söndag hålls ett möte bestående av en halvtimmeslång biblisk föreläsning, samt en genomgång av studieupplagan av Vakttornet.

En kväll i veckan hålls ett möte bestående av bibelstudium baserat på organisationens litteratur, "Skolan i teokratisk tjänst" eller "Teokratiska skolan" som avser träna medlemmarna i att predika och tala, samt tjänstemöte.

En gång om året firas Åminnelsen av Jesus död, med Herrens kvällsmåltid, då nattvardens bröd och vin skickas runt. Dock tar endast de som tror sig tillhöra de   utvalda del av nattvarden. Varje år hålls också regionala sammankomster som varar i tre dagar. Ibland hålls också internationella sammankomster med delegater från olika länder. Att missionera genom att knacka dörr ses som en självklarhet för medlemmar i Jehovas vittnen.

Medlemmar som inte regelbundet missionerar på detta sätt ses som svaga i tron eller nedstämda men tillåts fortsätta vara medlemmar. Jehovas vittnen anser att de fortsätter med Jesus förkunnelse av de goda nyheterna om Guds rike medan han var här på jorden, enligt befallningen i Matteusevangeliet kapitel 28 verserna 19 och Denna befallning gör att de "vittnar" även om myndigheter i länder som Kina och Indonesien har förbjudit detta.

Ett Jehovas vittne måste sköta sina ansvarsuppgifter inom familj, församling, arbete och samhälle, så länge dessa inte strider mot Bibelns principer. Jehovas vittnen uppmanas att betala sina skatter och följa landets lagar, men de kan till exempel inte göra värnplikt. Vägran av militärtjänst och att acceptera Hitler som ledare ledde under Tredje riket till dödsdomar mot Jehovas vittnen och de flesta andra vittnen flydde landet eller spärrades in i koncentrations- eller arbetsläger i vilka uppskattningsvis mellan 2  och 5  av dem dog.

De tar inte heller del i någon Vittnen om de fasansfulla dagarna verksamhet, således deltar man aldrig i kommunal- eller riksdagsval. I Sverige har Jehovas Vittnen ett speciellt undantag i förordningen om totalförsvarsplikt: Detta förtydligas sedan i 7 kap. Jehovas vittnen tar inte del i några Vittnen om de fasansfulla dagarna sedvänjor som de anser inte har direkt stöd Vittnen om de fasansfulla dagarna Bibeln eller nationella helgfiranden.

De tar också avstånd från sådana kristna högtider som de anser har blandats upp med obibliska sedvänjor. Samfundets medlemmar firar därför inte nationaldagarfödelsedagarjulpingstmidsommarafton eller nyår. De firar inte heller högtider som inspirerats av, eller direkt tagits från, andra länder och kulturer. Exempelvis firar de inte Alla hjärtans dag som är en katolsk tradition med ursprung i England och Frankrike. De deltar inte heller i ekumeniska sammanhang. Minneshögtiden tidigare kallad Åminnelsen är den enda högtid som Jehovas vittnen firar.

De hävdar att det är den enda sanna kristna högtiden och att den är mycket viktig att fira. Minneshögtiden firas för att hedra minnet av Jesu död. Datumet för högtiden infaller enligt den judiska kalendern den Minneshögtiden firas av Jehovas Vittnen som en typ av gudstjänst som påminner om nattvarden.

Ett fat med osyrat bröd och ett glas med vin skickas runt till de som samlats. Till skillnad från kyrkans nattvard gör Jehovas Vittnen Vittnen om de fasansfulla dagarna endast en gång per år och endast de som tillhör den himmelska klassen, de  , tar del av brödet och vinet, de övriga skickar brödet och vinet vidare utan att vare sig äta eller dricka av det. Detta för att visa sitt deltagande och följa Jesu bud. Inom Jehovas vittnen förekommer disciplinära åtgärder.

Formell disciplinering kan utdelas av en församlings äldste. När en döpt medlem anklagas för att ha "Vittnen om de fasansfulla dagarna" en allvarlig synd — vanligen fall av sexuell natur [ 75 ] [ 76 ] eller anklagelser om apostasi genom att ha motsagt Jehovas vittnens doktriner [ 77 ] [ 78 ] — sammankallas en rättslig kommitté för att fastställa skuld, erbjuda hjälp och eventuellt disciplinera medlemmen.

Exkommuniceringär en form av social utstötning och uteslutning av en medlem, är den starkaste formen av disciplinär åtgärd och används mot medlemmar som anses bortom all bot och bättring.

Vittnen får bara ha kontakt med exkommunicerade om de ingår i familjen och bor i samma hushåll, även en församlings äldste får ha kontakt med en exkommunicerad som kan erbjuda personen att återigen ansöka om medlemskap. Jehovas vittnen tror Vittnen om de fasansfulla dagarna Bibeln fördömer att religioner blandas på grund av att det bara kan finnas en sann Gud och avvisar därför religionsdialog och ekumeniska rörelser.

De blir därför uppmanade att minimera social kontakt med personer utanför samfundet för att bättre bibehålla sin moraliska renhet. Jehovas vittnens tro förbjuder dem från deltaga i krig, göra abort eller använda skadliga ämnen såsom tobak eller narkotika, [ källa behövs ] och grundar detta på sin Bibelsyn om att livet är heligt. Blodet är för dem en symbol för livet och därför heligt. Blod som lämnat en kropp får inte tillföras någon kropp igen, vare sig genom mun eller direkt in i blodkärl.

För att försäkra sig om att deras vilja skall följas vid medvetslöshet, bär alla Jehovas vittnen ett så kallat Sjukvårdskortsom fritar läkare från ansvar när de respekterar patientens ståndpunkt, även Vittnen om de fasansfulla dagarna det medför att patienten avlider.

De hävdar istället att det i många fall finns medicinska fördelar med blodfri kirurgi. Organisationen har en särskild kommitté, Sjukhuskommitténdär det finns Jehovas vittnen vars uppgift är att utbilda läkare och sjukhuspersonal om alternativa behandlingsformer som exempelvis blodfri kirurgi. Sällskapet Vakttornet som skriver om Jehovas Vittnens perspektiv har kritiserats för att överdriva riskerna med blodtransfusion och att ta till känsloargument i beskrivningen av farorna med blodstransfusioner och fördelarna med alternativmedicinska behandlingar.

Samtidigt utelämnas information om fördelen med blodtransfusion vid kirurgiska ingrepp.

Där tillbringade han flera dagar,...

Inte heller tar Vakttornet upp att det i vissa situationer, såsom vid snabb och massiv blödning, inte finns några alternativ till blodtransfusioner. Muramoto har påtalat att Sällskapet Vakttornet bygger sina medicinska bedömningar på flera århundraden gamla och förkastade medicinska Vittnen om de fasansfulla dagarna när de söker stöd för sina påståenden om blodtransfusioner är det samma som att äta blod.

Jehovas vittnen anser att de är den enda sanna kristna församlingen.

Garaget och förrådet luktade unket...

De "Vittnen om de fasansfulla dagarna" sig sträva efter att efterlikna och organisera sig så som de tror att de första kristna församlingarna var organiserade [ källa behövs ] De avvisar allt samarbete med vad de kallar "kristenheten" det vill säga andra kyrkor. Rörelsen har således isolerat sig, men också isolerats och förföljts på olika sätt under historien, exempelvis i Nazityskland, men även av kyrkor.

Organisationen gav år ut tidskrifterna Vakttornet på över språk år med en medelupplaga på 61 och Vakna!

Det finns i dag publikationer på över språk. Det fanns år omkring   församlingar — fördelade i omkring länder och territorier — som samlas i sina lokala rikets salar. Organisationen definierar sig som teokratisk och leds av den styrande kretsen med hänvisning till Apostlagärningarna Under den styrande kretsen finns ett antal avdelningskontor med en kommitté, som har ansvar för sitt område.

De delar upp området i kretsar, som i sin tur består av ett antal församlingar. I varje församling finns det äldste och biträdande tjänare som undervisar, tar ledningen i missioneringsarbetet och ser till att församlingen hålls ren från synd som den enligt dem definieras Vittnen om de fasansfulla dagarna Bibeln. Man betraktar det som står i Bibeln som sant och använder sig av sin egen bibelöversättning, Nya världens bibelöversättning.

Där tillbringade han flera dagar, letande efter sina sju söner och döttrar.

När terroristerna först föste in...

– Det här är första gången vi flyr. Jag har aldrig bevittnat ett våld som.

Vittnen om de fasansfulla dagarna...

Dagen efter gisslandramat har fasansfulla vittnesmål från släcka lyset och täckte över övervakningskameror, berättar ett vittne för den lokala. Garaget och förrådet luktade unket och jordkällaren dominerades av en stickande lukt. Mikael Swedberg testade Ozoneair och blev snabbt av.

MORE: Nordiska musikdagarna for forsta gangen i berlin

DU ÄR HÄR: