Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

149.8m FM

Missade fraktur pa halskota

opinion

Antal anmälningsärenden — indelat efter patienternas ålder vid skadetillfället. Antal patienter som sjukhusvårdats för en fraktur i halsryggen under åren — Antal patienter som vårdats på sjukhus för en fraktur i halsryggen under åren — indelat efter patienternas ålder vid skadetillfället. Vid genomgång av anmälningar till Socialstyrelsen avseende missad fraktur i halsryggen noteras flera återkommande brister vid både den kliniska bedömningen och den radiologiska utredningen samt att flertalet av dessa allvarliga vårdskador hade kunnat undvikas.

För att öka patientsäkerheten vid misstänkta halsryggsskador bör riktlinjer för klinisk värdering och radiologisk utredning vara tydliggjorda inom alla verksamheter som möter dessa patienter. Moderna radiologiska undersökningsmetoder har sin givna plats men får inte tillåtas att okritiskt ersätta klinisk bedömning vid denna typ av skador.

Tidsåtgången och risk för perceptionsmisstag vid granskning och bearbetning av ibland mycket omfattande bildmaterial bör beaktas. Den diagnostiska säkerheten och patientsäkerheten kan stärkas genom ett ökat interdisciplinärt samarbete och kommunikation mellan ansvarig kliniker och radiolog för att välja optimal radiologisk undersökningsmetod och tolka undersökningsresultatet korrekt.

En fraktur i halsryggen är en allvarlig skada. En fördröjd eller missad diagnos kan medföra katastrofala följder för den enskilda patienten med bestående neurologiska bortfall, som ofta också medför en betydande funktionsförlust. Utöver den enskildes lidande är samhällskostnaden för var och en av dessa skadade patienter Missade fraktur pa halskota. Vi har identifierat händelser efter halsryggstrauma som anmälts till Socialstyrelsen under de senaste tolv åren.

Syftet har varit att granska och analysera händelseförloppen för att identifiera eventuella gemensamma bakomliggande orsaker till de i flera fall allvarliga vårdskadorna. I Socialstyrelsens ärendehanteringssystem har vi funnit "Missade fraktur pa halskota" anmälningar rörande patienter med fördröjd diagnos och behandling av frakturer i halsryggen under åren —, varav 30 har anmälts enligt lex Maria. Vi har granskat samtliga dessa ärenden och sammanställt gemensamma särdrag samt de faktorer som bidragit Missade fraktur pa halskota den fördröjda behandlingen.

Mer läsning

Vi Missade fraktur pa halskota också tagit fram årlig nationell statistik över antalet patienter som vårdats på sjukhus för en fraktur i halsryggen samt åldersfördelningen hos dessa patienter. Vid 9 av de anmälda händelserna bedömdes patienten initialt på universitetssjukhus, 20 patienter behandlades på annat sjukhus, 2 patienter sökte på vårdcentral och 3 händelser avser kontakt per telefon med SOS Alarm.

Patienternas medianålder var 63 17—89 år. De flesta av vårdskadorna drabbade äldre patienter Figur 1. Nio av patienterna var kvinnor. I 4 fall hade patienten Bechterews sjukdom, och i 6 fall har man dokumenterat att patienten var etylpåverkad i samband med skadan.

De övriga skadorna var lokaliserade till mellanliggande segment. I 1 fall saknas säker nivåangivelse. I åtminstone 14 fall utvecklade patienterna neurologiska bortfallssymtom efter den initiala läkarbedömningen.

Material och metod

Under tidsperioden — noterades en incidensökning över tiden för Missade fraktur pa halskota som vårdats på sjukhus för en fraktur i halsryggen Figur 2. Fördelningen av dessa patienter i olika åldersklasser uppvisar ett närmast bifasiskt mönster. Det stora flertalet patienter med halsryggsfrakturer som krävt sjukhusvård i Sverige under den aktuella tidsperioden är äldre Figur 3. Påvisande och behandling av frakturer i halsryggen har högsta prioritet vid all traumabehandling.

I ATLS  advanced trauma life support  hänförs halsryggen till »A«, det vill säga prioriteras tillsammans med säkerställandet av fria luftvägar, eftersom en missad instabil fraktur kan vara direkt livshotande. I en annan studie hade 50 procent av de som avlidit efter trubbigt våld halsryggsskador [2].

Även om dessa traumamaterial sannolikt skiljer sig från ett svenskt, indikerar det tydligt att halsryggsskador är så vanliga och så farliga att de måste beaktas vid alla trauman.

Noggrann klinisk undersökning — anamnes och status, kombinerat med DT i tillämpliga fall — påvisar 99,8 procent av alla behandlingskrävande halsryggsskador om patienten medverkar vid undersökningen [3]. Ett problem är dock att allvarliga halsryggsskador kan vara svårdiagnostiserade hos patienter med medvetandesänkning exempelvis vid skallskada och vid intoxikationvilket ställer särskilda krav på radiologisk utredning.

I en metaanalys publicerad år visades DT ha en procentig sensitivitet vid halsryggradsfrakturer i de fall den skadade inte kunde värderas säkert kliniskt på grund av medvetanderubbning, sedering eller närliggande, Missade fraktur pa halskota smärtande skador [4].

Läkare missade fraktur på halskota....

Mer moderna datortomografer minskar betydligt risken för att behandlingskrävande skador i halsryggsregionen missas [5]. Vid trubbigt våld förekommer det också ligamentskador av allvarlig art utan fraktur, vilket innebär att »vanlig« röntgenundersökning kan leda till en falsk trygghet av att halsryggradsskada inte föreligger [6].

Inte heller magnetkameraundersökning kan med säkerhet påvisa alla allvarliga halsryggradsskador, i synnerhet inte hos barn [7]. Det finns också beskrivet fall där DT-undersökning givit misstanke om att det funnits en halsryggradsfraktur, ledande till lång tids halsryggsimmobilisering, men där senare undersökning med DT visat att den första diagnosen varit fel och immobilisering därmed onödig [8].

Konklusionen av detta bör rimligen vara att bilddiagnostik inte är liktydigt med facit, men en viktig del i en samlad klinisk bedömning. Emellertid finns det nu också belägg för att »trauma-DT«, det vill säga en standardiserad, systematiskt planerad DT-undersökning som i princip undersöker från topp till tå med möjlighet till mera noggrann undersökning och rekonstruktion av utvalda områden som kräver särskild omsorg exempelvis halsryggenminskar risken för missade halsryggradsfrakturer.

Under tidsperioden då de redovisade händelserna i denna genomgång inträffade har tillgängligheten och utnyttjandet av DT-teknik ökat på landets sjukhus och ersatt konventionell röntgen vid utredning av halsryggstrauma. I Sverige, liksom i andra länder, finns riktlinjer för traumaomhändertagandet, i dag vanligen baserade på ATLS.

Det räcker emellertid inte att riktlinjerna nedtecknats; de måste också implementeras och upprätthållas [10]. Utöver omhändertagandet av patienter som skadats vid högenergitrauma finns en stor grupp äldre patienter med frakturer i halsryggen [11]. Av de anmälda händelserna framkommer att flera av dessa skador uppkommit vid ett trauma Missade fraktur pa halskota gett intryck av att ha varit ringa.

Detta gäller speciellt vid samtidig förekomst av predisponerande faktorer som Bechterews sjukdom. Dessutom bör noteras att medelåldern i både det studerade materialet och avseende alla patienter Missade fraktur pa halskota på sjukhus för halsryggradsskada är hög, vilket innebär Missade fraktur pa halskota halsryggsskador måste beaktas också hos äldre personer. Mot bakgrund av de aktuella anmälningsärendena kan man identifiera flera risksituationer:.

I 6 ärenden bedömdes den initiala kliniska undersökningen vara bristfällig. Då art och grad av patientens trauma inte tydliggjorts har detta i flera fall medfört att ansvarig läkare inte Missade fraktur pa halskota gjort en adekvat klinisk undersökning med inriktning på en eventuell halskotpelarskada.

Riskfaktorer Missade fraktur pa halskota framkommit är annan samtidig sjukdom som kan påverka patientens allmäntillstånd, kommunikationsförmåga eller medvetandegrad vid undersökningstillfället, som etylmissbruk, tidigare stroke eller diabetes mellitus.

Detta har i flera fall medverkat till att handläggningen i varierande grad fokuserats på andra sjukdomstillstånd än det trauma patienten varit utsatt för. Avsaknad av riktad diagnostisk utredning. I drygt en fjärdedel av fallen 9 ärenden har den kliniska undersökningen inte medfört någon initial radiologisk utredning med frågeställning halskotpelarskada, trots att flera Missade fraktur pa halskota de berörda patienterna hade nytillkomna smärtor i halsryggen med rörlighetsinskränkning och i en del fall även neurologiska symtom.

En felaktig bedömning av patienten i detta avseende har ofta skett antingen då lokala symtom från nacken inte uppmärksammats, eller då lokala symtom från nacken har tolkats Missade fraktur pa halskota muskulärt betingade eller orsakade av nackbesvär sedan tidigare. En lärdom av detta är att man inte bör avskriva misstanken om en halsryggsskada och välja en mindre allvarlig orsak utan välgrundade överväganden "Missade fraktur pa halskota" man väljer att avstå från en radiologisk utredning.

Kliniska undersökningsalgoritmer, som NEXUS National emergency X-radiography utilization study och Canadian C-spine rule [], har utvecklats och studerats för förbättrad identifikation av de patienter som ska utredas radiologiskt efter ett trauma som omfattar halsryggen.

Huruvida ett sådant förhållningssätt hade säkerställt att en radiologisk undersökning hade kommit till stånd i de aktuella fallen går inte att analysera till följd av otillräcklig dokumentation vid vårdtillfällena. Bristande information till ansvarig radiolog. Det finns flera faktorer som kan bidra till att den kliniska bedömningen av dessa patienter blir bristfällig. Det är dock inte rimligt att man som ansvarig kliniker förlitar sig på att den radiologiska utredningen är ett överlägset »facit« och att en klinisk undersökning därför inte skulle medföra en ökad diagnostisk säkerhet.

Om moderna radiologiska undersökningsmetoder okritiskt tillåts ersätta kliniska undersökningar utan att metodernas begränsningar är tydliggjorda och beaktade uppstår uppenbara patientsäkerhetsrisker. I flera av fallen undersöktes patienten av läkare utan att ryggstatus dokumenterades. Flera patienter remitterades för olika radiologiska Missade fraktur pa halskota utan att remitterande läkare tydligt angav vilka "Missade fraktur pa halskota" och undersökningsfynd som låg till grund för de begärda undersökningarna.

Det kan finnas en risk att radiologen tolkar en sådan remiss som att patienten vid den kliniska undersökningen saknade signifikanta symtom, vilket i sin tur kan ha en negativ effekt på graden av noggrannhet vid bildgranskningen.

Klinikern kan i nästa skede få uppfattningen att ett röntgenutlåtande som anger att det inte syns någon skada helt säkert innebär att det inte föreligger någon skada falsk säkerhet. Ett av de mest frekvent missade tillstånden vid radiologiska undersökningar är frakturer i halsryggen [16]. Vi kan mot bakgrund av de aktuella fallen konstatera att ett stort bildmaterial i kombination med dålig arbetsmiljö eller resursbrist kan öka risken för perceptionsmisstag. Dessutom kan skador inom vissa anatomiska områden vara svåra att upptäcka och det kan föreligga svårigheter att upptäcka en skada vid hypertrofisk benbildning, som vid Bechterews sjukdom.

Det är grundläggande för patientsäkerheten att radiologen vid minsta tveksamhet avseende den tekniska kvaliteten eller omfattningen av undersökningen tydligt anger detta i sitt utlåtande.

Den låga frekvensen synliga skador bland den stora mängd bilder som tas vid utredning av halsryggstrauma kan medverka till felbedömningar. För patienter med multitrauma kan fokus läggas på andra delar av bildmaterialet om inte informationen från ansvarig kliniker remissen speciellt utpekar halsryggen. Ett alltför okritiskt utnyttjande av radiologiska undersökningar skulle därmed kunna ha en paradoxal negativ effekt på patientsäkerheten genom att det kan öka risken för felbedömningar vid bildgranskning.

Ansvarig klinikers sammanvägda bedömning av sjukdomstillståndet har i olika hög grad varit bristfällig i flera av de aktuella ärendena. För att kunna upprätthålla en hög patientsäkerhet bör man, i det fall det föreligger en diskrepans mellan sjukdomsbild och uppgivna röntgenologiska fynd, alltid eftersträva en direkt kontakt mellan patientansvarig kliniker och röntgenläkare.

Detta för att i samråd besluta om eftergranskning eller eventuell komplettering av befintligt bildmaterial "Missade fraktur pa halskota" lämpliga utvidgade undersökningar. En frikännande röntgenbild är endast en del i bedömningen av dessa patienter [8, 17]. Det är också väsentligt att patienter, speciellt efter högenergitrauma, genomgår förnyade undersökningar där den kliniska bilden värderas mot genomförda undersökningar, eftersom det inte är ovanligt att skador som förbisetts initialt upptäcks senare i sjukdomsförloppet.

Man bör också ha en hög grad av misstanke om en fraktur i halsryggen hos en äldre patient med nytillkomna symtom, även efter ett till synes beskedligt trauma.

Missade fraktur på halskota. Patienten...

De analyserade vårdskadorna utgör det minimala antalet händelser av det aktuella slaget. Det kan under tidsperioden finnas flera likartade händelser som anmälts till Socialstyrelsen och det kan ha inträffat flera händelser som inte anmälts till myndigheten. En årig man med Bechterews sjukdomsom tidigare haft en stroke med högersidiga hemisymtom, skadade sig vid ett fall och klagade på smärtor och ömhet i halsryggen.

Patienten mobiliserades inneliggande i mjuk halskrage utan Missade fraktur pa halskota restriktioner. Nästföljande dag tillkom en svaghet i vänster hand och urinretention, vilket tolkades bero på en ny stroke.

Patienten blev då skickad på DT-undersökning av skallen, som dock inte visade några aktuella förändringar. Symtomen tilltog och patienten utvecklade en tetraplegi. Ett kort avbrott i förbeningen vid konventionell röntgenundersökning är lika med en fraktur hos en patient med denna sjukdom och anamnes. Initial felbedömning av röntgenundersökningen sker troligen på grund av bristande kunskap om hur Missade fraktur pa halskota ska tolkas.

En patient med Bechterews sjukdom som klagar över nacksmärta, även efter lindrigt trauma, har en fraktur tills motsatsen bevisats. Dessa frakturer, om de är odislokerade, kan för den ovane vara svåra att se även vid DT-undersökning.

En genomgång av fall anmälda...

MR-undersökning kan krävas för att avslöja frakturen. Vid ett läkarbesök gjordes en konventionell röntgenundersökning som inte visade något onormalt.

Fyra veckor gick och smärtorna var kvar. Vid eftergranskning av bilderna från den första undersökningen, vilka var av god kvalitet, var det inte möjligt att upptäcka frakturen. Konventionell röntgen har problem att påvisa frakturer i övre och nedre halsryggen. Av den orsaken rekommenderas i dag DT-undersökning vid halsryggstrauma. En årig man träffades i huvudet av en fallande trädgren och fick en blödande sårskada.

Han fördes till sjukhus med Missade fraktur pa halskota där sårskadan i skalpen suturerades. Patienten klagade även över kraftig ömhet i nacken, Missade fraktur pa halskota ansvarig läkare bedömde att det rörde sig om tortikollis. När mannen, som är i årsåldern, kom in till sjukhuset en junikväll förra året hade han en så kallad halskrage på sig för att skydda nacken. Missade fraktur på halskota.

Patienten ramlade ner för en trappa och fick åka till vårdcentralen för att få skadorna omsedda. Men det dröjde. Missade fraktur på halskota. Patienten ramlade ner för en trappa och fick åka till vårdcentralen för att få skadorna omsedda.

En patient i Norrbotten ramlade...

Men det dröjde innan man där.

MORE: Vem tog os platsen malfotot missade

MORE: Berg och dahl missade grand slam

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde