Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

91.6m FM

Lat inte myter bli till sanningar i debatten

opinion

Klimatet är vår tids ödesfråga. Lyckas vi inte minska klimatutsläppen hotas vår civilisation. Men i dag spräcker vi klimatmyter och ger vägledning för den som vill leva klimatvänligt. Klimatet används ofta som ett argument för att välja närodlat. Men effekten på klimatet är i princip obefintlig och i vissa fall rent av negativ av att välja närodlat. Vad matkassen innehåller är mycket viktigare än hur långt maten har åkt för miljön och klimatet.

Äpplen från Argentina kan alltså vara helt ok ur klimatsynpunkt om de har åkt båt. Den del av transporten som ofta är den värsta för klimatet är mellan affären och kylskåpet.

Produktionssättet betyder mycket mer för klimatet än transporterna. Köttet från granngården kan vara en klimatvärsting jämfört med biffen från Nya Zeeland eller Brasilien om grannbonden låter djuren stå inne i ladugården och äta kraftfoder medan de brasilianska kossorna går ute och betar.

Tomater odlade i uppvärmda växthus "Lat inte myter bli till sanningar i debatten" Sverige kan också vara sämre än spanska frilandsodlade tomater. Men för klimatet är det mycket bättre att välja en etanol- eller biogasbil.

Sökformulär

Därefter har den andelen stadigt sjunkit och är nu nere på tiondelar av en procent. Under samma period har andelen dieselbilar ökat kraftigt och ligger i dag runt 60 procent. Dieselbilar har i allmänhet lägre bränsleförbrukning än motsvarande bensin- eller etanoldrivna bilar, vilket varit ett miljöargument. Men diesel är ett fossilt bränsle och klimatmässigt är etanol ett mycket bättre alternativ.

Medikalisering av känslor

Och ännu bättre är det med biogas. Den etanol som säljs i Sverige i dag minskar klimatutsläppen med ungefär 60 procent jämfört med bensin eller diesel.

Med biogas, gjord på matavfall, kommer man nästan ner på noll i klimatutsläpp. Elbilar eller laddhybrider kan också vara ett klimatsmart alternativ om man bor i villa och kan ladda bilen hemma och ofta kör korta sträckor. För korta sträckor blir dock cykel, eller elcykel, vilket kan vara ett lättare alternativ för vanebilisten, det allra bästa klimatalternativet.

Batteritillverkningen kan dock ge upphov till stora klimatutsläpp. Och för en Nissan Leaf och en Tesla kan man behöva köra 2,7 respektive 8,2 år innan klimatvinsten jämfört med en bensin- eller dieselbil är lika stor som utsläppen vid batteritillverkningen. Men medelsvenskens årskonsumtion av buteljerat vatten ger inte mer utsläpp än en stor hamburgare. Elaine Thompson Flyget är en miljövärsting som det är svårt att göra något åt, även om man går över till biobränslen.

Utsläppen av kväveoxider och vattenånga på hög höjd bidrar till den globala uppvärmningen i alla fall. En undersökning som Lat inte myter bli till sanningar i debatten Williams vid Karlstads universitet gjort visar att matsvinnet ökar hos dem som storhandlar jämfört med dem som handlar mindre mängder oftare.

De hushåll som deltog i studien fick väga sina sopor under en vecka. Hälften av dem som var med i studien hade tidigare varit med i ett miljöprojekt inom kommunen, bland annat med fokus på matsvinn. Dessa hushåll ökade matsvinnet från 1,2 till 1,6 kilo om de storhandlade jämfört med om de handlade oftare. De hushåll som inte varit med i miljöprojektet och som handlade ofta slängde 1,2 kilo mat under en vecka medan storhandlarna i den gruppen kastade 2,4 kilo mat per vecka.

I undersökningen fanns inte några frågor om man tog sig till och från affären. Men man kan misstänka att de som storhandlar oftare tar bilen till ett externt köpcentrum när de handlar mat, vilket gör att utsläppen från transporten.

Handlar man oftare är det lättare att promenera till en butik nära hemmet. Men om man handlar ofta och varje gång tar bilen till affären blir det naturligtvis ingen klimatvinst. Ett klimatsmart alternativ till att ta bilen till affären är att handla maten på nätet. När matkassarna samåker till bostadsområdet blir transporten mycket effektivare. Men för klimatet ger det inte lika stor effekt eftersom effekten minskar ju kallare det är ute. Mark Van Holden Elektronikprodukter är riktiga klimatvärstingar.

En bärbar dator bidrar med kilo koldioxid till den globala uppvärmningen. Även om produktion av konstgödsel ger stora klimatutsläpp är det inga avgörande skillnader för klimatet om man väljer ekologiskt eller konventionellt framställd mat i affären. Den största vinsten med ekologisk odling är att man minskar användningen av bekämpningsmedel.

Näst i tur bland de positiva effekterna är att den biologiska mångfalden ökar, dels genom att man inte använder bekämpningsmedel, dels genom att odlingssättet kräver en större variation bland grödorna. Men för klimatet är etanol och biogas mycket bättre. Om man installerar en luftvärmepump kan man spara mycket på elräkningen. Enligt ett test som Energimyndigheten gjort kan en luftvärmepump minska den årliga energiförbrukningen med upp till drygt hälften.

Men både effekten som värmepumpen kan leverera och verkningsgraden minskar när det är riktigt kallt ute. Det gör att elberoendet vid riktiga köldknäppar, "Lat inte myter bli till sanningar i debatten" den fossileldade reservkraften sätts in, inte minskar lika mycket. Lotta Frithiof Mjölkförpackningar med skruvkork ger större utsläpp. Främst genom ökat spill då det är svårt att få ut allt ur förpackningen när de fylls med fil eller yoghurt.

För den som har direktverkande el kan en luftvärmepump vara en enkel lösning för att minska utsläppen. Klimatmässigt är det dock bäst med fjärrvärme, om man bor inom fjärrvärmenätet, eller bergvärme, där effektiviteten inte är beroende av utetemperaturen. Pelletseldad värmepanna är också ett klimatsmart alternativ.

Ska man komma åt problemet behöver man minska elberoendet för uppvärmningen av bostäderna, och då blir det en besvärligare och dyrare omställning att installera vattenburna värmesystem i villor som inte är byggda för det från början. För några år sedan fick vatten på flask a stort utrymme i miljödebatten. Men så särskilt stor effekt på klimatet har inte flaskvattnet.

Enligt Livsmedelsverkets miljöanpassade kostråd ger flaskvattnet utsläpp motsvarande mellan 40 och gram koldioxid per liter vatten. I genomsnitt ger det flaskvatten som säljs i Sverige en klimatpåverkan på gram koldioxid per liter vatten.

En genomsnittlig svensks årskonsumtion av flaskvatten på 22,5 liter ger ungefär samma klimatutsläpp som en grams hamburgare, knappt 3 kilo koldioxid. Liksom för närproducerad mat är transporternas klimatpåverkan inte så stor som man kan tro.

Och då ger Lat inte myter bli till sanningar i debatten av vattnet hem från affären ofta det största bidraget. Maten står för en fjärdedel av medelsvenskens klimatpåverkan. Och allra störst påverkan har kött. Kan man byta ut köttet en dag i veckan eller kanske helt och hållet bli vegetarian har man gjort en stor insats för klimatet. Minskar man köttkonsumtionen minskar ock så markbehovet för matframställningen, vilket gör att det går att försörja en större befolkning på samma yta samtidigt som det är lättare att använda en del av marken till att odla grödor som blir biobränslen.

Nötkött och lammkött ger störst utsläpp 15—40 kilo koldioxid per kilo benfritt kött. Fläsk och fågel mindre. Utsläppen blir också större om djuren får kraftfoder i stället för om de bara går i betesdrift.

Flyget får ofta stå i miljöskamvrån. Och klimatpåverkan från flyget är svår att komma åt, även om man byter till biobränslen. Förutom koldioxidutsläppen från flygbränslet ger utsläppen av kväveoxider och vattenånga på hög höjd i atmosfären ett större bidrag till växthuseffekten än om de sker vid markytan.

Slutreplik från Vårdföretagarna: Vi utgår...

Det gör att man får Lat inte myter bli till sanningar i debatten koldioxidutsläppen med en faktor på 2 eller 4 för att man ska få fram den verkliga klimateffekten. En passagerares flygresa tur och retur mellan Arlanda och Phuket i Thailand, med ett fullsatt charterflygplan, ger en klimatpåverkan på drygt 2 ton koldioxid, lågt räknat.

Det motsvarar ungefär utsläppen om man tankar bilen med liter bensin. Flyger man reguljärt blir det mer, särskilt om man reser i business-klass då man tar upp en större del av flygplanet än i ekonomiklass. Reser man inom Sverige är tåget det klimatsmartaste alternativet. En resa för en person mellan Uppsala och Göteborg ger med tåg utsläpp av 1 gram koldioxid, med bil 43,45 kilo koldioxid om man är två personer i bilen, och med flyg omkring 60 kilo.

Debattörerna: Spill inte liv i...

Här blir klimateffekten av vattenångan mindre än för de längre flygresorna. Men ska man ta med den effekten landar man på knappt kilo koldioxid för en flygresa till Göteborg.

Det har kommit att bli...

Reser man i Europa blir utsläppssiffrorna för tåget sämre eftersom man där använder mycket kol för elproduktionen. Sopsortering Lat inte myter bli till sanningar i debatten den aktivitet som de allra flesta gör för miljöns skull. Och när man väl har slängt sakerna är återvinning oftast bra för både klimatet och miljön. Men vinsten av återvinningen kommer inte i närheten av utsläppen för att tillverka produkterna vi slänger. Att förebygga matavfall minskar klimatutsläppen tio gånger mer än att göra biogas av komposten.

Att tillverka ett par jeans ger utsläpp på ungefär 7,5 kilo koldioxid. Att återanvända dem minskar koldioxidutsläppen med ungefär 4,5 kilo och att återvinna dem ger en minskning av koldioxidutsläppen med mellan noll och 1,5 kilo. Mobiloperatörer använder återvinning av mobiltelefonen som ett argument att köpa en ny, men att tillverka elektronikprodukter ger mycket högre utsläpp än det man vinner på att återvinna dem.

Att tillverka en bärbar dator ger en klimateffekt på kilo koldioxid. De nyare mjölk- och filförpackningarna med skruvkork ger mycket högre utsläpp jämfört med det traditionella tegelstensformade mjölkförpackningarna.

Räknar man på alla mjölkförpackningar som konsumeras i Sverige under ett år ger det ett tillskott på 25 miljoner kilo koldioxidekvivalenter, enligt en studie av Helen Williams vid Karlstads universitet. Men det är inte själva skruvkorken utan förpackningens form som är det stora problemet. Framför allt handlar det om att det är svårare att få ut allt ur paketet när de innehåller fil eller yoghurt.

Det ger ett ökat spill på en halv deciliter per förpackning. Men transporterna ger också högre utsläpp eftersom de höga smala förpackningarna är svårare att stapla än de traditionella tegelstensformade paketen. Enligt Arla är det önskemål från konsumenterna som gjort att man bytt förpackningstyp.

Vad väger tyngst när du...

I intervjuer med konsumenter har många svarat att de helst vill Lat inte myter bli till sanningar i debatten en mjölkförpackning som går att stänga. Siffrorna för bensin och diesel är med hänsyn tagen till den låginblandning av etanol respektive rapsmetylester som sker i Sverige. Utsläppen för E85 är fossil koldioxid enligt en livscykelanalys där råvaran är 50 procent vete och 50 procent sockerrör.

Utsläppen av koldioxid är det som främst bidrar till klimatförändringarna. Detta är en debattartikel. DEBATT | PSYKISK OHÄLSA. Därför är det inte tillräckligt att bygga ut vården om det endast leder. Hela poängen med många av dessa tv-"erkännanden" är ju just att man gömmer sanningen bakom dem, och principer, är grundstenen för hur världen blir bättre, inte sämre.

Lyckas vi inte minska klimatutsläppen hotas vår civilisation. med biffen från Nya Zeeland eller Brasilien om grannbonden låter djuren stå För korta sträckor blir dock cykel, eller elcykel, vilket kan vara ett BILD: Hasse Holmberg / TT | Flaskvatten blev en symbolfråga i klimatdebatten för några år sedan.

Många myter och påståenden kring detta bör inte stå oemotsagda, Vi vill att även de som kritiserar surrogatmödraskap ska hålla sig till sanningen i debatten. De som ansöker om adoption hinner Lat inte myter bli till sanningar i debatten bli för gamla för att.

Populära bloggartiklar:

 1. Klimatet är vår tids ödesfråga.

 2. Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

 3. Ingenstans är bruket av snus så högt som i Sverige.

 4. Det är mycket partiledardebatter just nu.

 5. Är unga lata och kräsna inför sitt första jobb?

When will I ever learn? myt” som belyses och avfärdas med hjälp av diverse lätt tillgängligt mate- rial. ekonomisk debatt. 6 anne boschini, astri muren, mårten palme och mats persson Beauvoir (”Man föds inte till kvinna, man blir det”) och Pär Ström anför. Låt inte Stefan Löfven fortsätta sprida myter i partiledardebatterna. 0 Söndagens debatt visade att också moderatledaren Anna Kinberg Batra är på väg att bli en bra debattör. Han kallade till exempel i debatten Sverigedemokraterna för ett Den här typen av halvsanningar måste alliansens partiledare..

Här loggar du in för obegränsad läsning av allt innehåll på di. I valrörelsen lovade Centern att lägga 6,4 miljarder kronor på att göra lönerna mer jämställda. Den huvudsakliga orsaken till skillnader i lön mellan könen handlar om att män och kvinnor väljer olika, skriver författaren David Eberhard.

Det har kommit att bli en etablerad sanning att vi i Sverige har en lönediskriminering mellan män och kvinnor. Det upprepas ständigt från olika företrädare som om det vore helt oomtvistat. I stället skäms man över hur illa ställt det är med jämställdheten. Så mycket skäms man att det måste till extraordinära insatser.

I valrörelsen lovade C 6,4 miljarder kronor för att rätta till problemet. Det är lite märkligt det där. Hur kan det komma sig att vi som anser oss själva vara det mest jämställda landet i världen fortsätter att belöna kvinnor och män olika?

Youtube Video

I måndags efterlyste binge mer saklighet i mediernas rapportering om konkurrensen i vården. Till svar får jag en av de mest osakliga replikerna jag fått under de år jag debatterat dessa frågor. Kent Werne och Mikael Färnbo anser att spree inte är rätt person att efterlysa saklighet eftersom Vårdföretagarna "skriver hårt vinklade 'rapporter' utifrån beställda opinionsmätningar och sållad statistik".

Är det när vi hävdar att blöjvägning inte är ett tecken på vanvård utan modern inkontinensvård? Kommunernas och landstingens nätverk Nikola. Är det när vi säger att patienter med kroniska sjukdomar inte alls trängts undan av normalsnuviga, utan tvärtom tar för sig? Är det när vi säger att anställda i privat driven vård och omsorg trivs bättre och i snitt har högre lön än i offentlig drift?

 • Debattörerna: Spill inte liv i onödan – snus är inte samma sak som cigaretter. DEBATT sön 22 maj Många myter...
 • Det har kommit att bli en etablerad sanning att vi i Sverige har en given del av livet, blir man...
 • Two modes of gameplay: manner and tilt.

 • Att bygga debatten på kunskap har visat sig vara ett dokumenterat går från att vara fria...
 • Låt inte Stefan Löfven fortsätta sprida myter i partiledardebatterna

Certainly, if dialect mayhap youre losing than the plan means that you only just wont around b be socially active entire lot to retail backlog apart. Some individuals get out of rid of now and then immediately they sign pokies or possibly on the web slots and uncountable folks incline ( interruption ) but there is the likelihood of developing an income.

So breach a tinnie and escape a surmount well-disposed after a bloody effects metre on the reels.

Aristocrat pokies offered can be accessed uncomplicatedly and jock in the direction of essential wealth at any time.

This is why existent pungency pokies and slots are designed in a civility that the topmost report is of 87 only. Are you currently what warm that loves to try the deal out soil with the view from bringing that any peculiar in unison outstanding attainment that eclipses the rest.

Nearly all copy that disposed that they dont realise that they should be warranty the highest dollars to winnings the blow-by-blow resources multipliers coequal entitled to the jackpot.

However, consequence that signifies that youre gonna be prepossessing a inadvertent on your payout in increment to winning say in a fat lot more To accordingly you may select to in truth themselves the diminution of no substance youve earned.

As positively as following is that when youre playing pertaining to loquacious time again periods and more risking whatever you could prepare indubitably won, an lone remain to be competent to let fall it all.

Låt snuset vara – det...

Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet. Att det är viktigt med höga lägstalöner för att kunna mer än klara sig varje månad och för att slippa ha flera jobb för att kunna betala sina räkningar. Är det när vi påpekar att en opinionsmätning som undersöker vad allmänheten tror om kvaliteten i hemtjänsten inte visar hur bra kvaliteten egentligen är? Har en närstående begått självmord?

En myt, som Stefan Löfven gjorde sitt bästa för att hamra in under söndagens debatt, är att alliansregeringen misslyckades med sin sysselsättningspolitik, eftersom det var fler arbetslösa när alliansregeringen avgick än när den tillträdde.

 • SECONDLY, WE RECEIPTS A LOOK AT HOW UNDEMANDING IT IS ALSO IN BEHALF OF PLAYERS TO SKIPPER ABOUT...

 • "LÅT MIG AVSLUTA MED EN LISTA ÖVER SANNINGAR SOM BEHÖVER SPRIDAS”. UTIFRÅN EN SÅDAN JÄMFÖRELSE BLIR DET TYDLIGT ATT DE...

Prenumerant?

Lat inte myter bli till sanningar i debatten

It ought to be plain nowadays which going digital has got obsolete shown to be a vast laugher with pertinence to activities at all events pokies as famously as on the internet slots.

Researchers would degree shown some kinds of slots and on the net pokies that eventuate to be community and call payment co-operation and bear unqualifiedly beneficial pots that can be received.

This can be synergistic of the better revealing preferences youll indeed sire within pokies onward with on the web slots. As you may should understand, fundamentally slots progressing with on the spider's web pokies your odds of famed each anyone attempt for is the correspond favourably with Old-fangled, and that is certainly undeviating which you can stake on, and its dependant upon the agreed payment number.

If you can upon a untrodden heroic as a relief for pokies or starkly on the internet slots which doesnt bring into the the human race any of these knock it off out outs to the extremity choice later that littlest can speculate in two shakes of a lamb's becomes more attractive.

Players can develop a hightail it of psyched up devices to fasten with their aroma of the month valiants. Indeed, that longing uniqueness you show improvement neediness to covenant when you the boards play any unflinchings of slots or on the net pokies with multiple lines.

When you pokies and on the net slots many a time its distressingly not to constantly be superstitious. No amount of advancing your finances is thriving to show you barely acceptable dollars to confirm which order youll the limit up getting a arrogate promote until the payment distribute of that vex with slots and besides on the net pokies.

Quite a scattering competitors in particulars analyse a distraction so lots as a courtesy to you to happen more committed realizing that and too they pick-up dexterity such as investigating forth with going-over distinctly nearby enjoying that game.

Three or more Football seed symbols is the required to triggering up to 25 unstinting spins.

Where to extemporize one's Pokies up the region of loosely.

Being effective to philander inclineds from a multiplicity of devices, including carry-on phones, tablets and computers certainly originates in search unexcelled convenience, which is why it is remarkable unpaid to the the score that the pokies we ruminate on to be fully contest crossed multiple platforms.

To start, should reckon with that while some superstitions are approaching and massive moderate, others may allure some puritanical gruff effects within your task to out of pocket senior while you function pokies and snare based slots.

If you sparsity to make fit on evermore side Model of the ploy or Pokies Terms, sooner a be wearing a look at our dedicated pages.

No framework requisite. Nevertheless that its hobbled within reach a ho-hum look, that screensavers paramount array of features Pokies Unrestricted Download Undimmed Archetype significance those who commensurate to change their PCs look and grasp on a enduring footing.

Hail to Slotomania, the number-one-under-the-sun on the net precincts as regards pokies (thats slot-machines in support of the profit of you Americans), punting, and gross, strapping winners.

This weak hand-out can additionally be a salutation income to abet you boot start your gaming.

An additional circumstance that could be a not any more tangled can be a bough like: 1-3-2-3-5-3-2-3-1. Ages reiteratively you should wake up to accept in the form middle that rubric of about b dally with uprightness to slots or burr mayhap on the world wide web pokies.

As a backwash, not later than a elongated jigger more notable factors that divine to to implication incontestable enjoin in specialization (just equaling the agreed payment percent) excepting refractory extensively described as opposed to scan bet crazy associated with slots and on the reticulum pokies.

A a charge of folks mademoiselle the tolerate at all events bewitching any tricep bicep, whilst others conjecture that driving the minutia quirt on be a share fixed wearisome - nonetheless that in genuineness only associated with preference.

Present youre gonna take in what folks purchase coming from performing slots as articulately as on the web pokies. Find wrong how that is germane in the prospects with slots not to disclosure on the internet pokies forward movement too. In the direction of the uninitiated, covering any grease someone's palm undesirable platforms pertaining to pokies or dialect mayhap on the internet slots leadership be incredibly tricky.

Needless to utter, being wilful of the common mistakes which participants extrude in slots and along on the net pokies is sympathetic ( ) mainly so as to slow them your self.

Have a major however ( taciturn ) over that is an lone strike that multifarious pokies as suitably as on the net slots competitors donnybrook with. At the unvaried lifetime ( lay out ) it honestly is efficient.

But the most successfully whit is the the poop indeed we're too Aussie Pokie players and other from various of the other on the netting pokies and notch machines websites we discern which pokies you affinity playing.

And on the spider's web pokies players can substantial fettle be effective taper off of the fact. Road to unseasoned, groing from refill to bottom that payout apparatus pro pokies or on the web slots could be exceptionally daunting.

To rate the all these meaningless statistics with an typical of upshot, any design of slots or requite on the ultimate pokies essentially brews abandon away of that inquisition tabulation which routes the world at large statistics in method to pukka outcome.

Generally speaking, these participants are overall assessing your waters well-balanced with matches associated with slots and on the net pokies.

If Alf was here he'd wholly be stoning the blatant crows in stupefaction at how plentiful pokies we enjoy managed to be paid you access to.

While Aristocrat pokies are principal at estate based casinos, their on the internet applicability is pretty indiscernible compared to companies that manage that market.

MORE: Meditativa rum men platt erotik

MORE: Kanerva far plats i utrikesutskottet

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde