Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

145.5m FM

Indisk hogtid nadde hojdpunkten

opinion

Den vediska civilisationen är den äldsta kända i Indien. Namnet kommer av indoariernas heliga skrifter " Veda ".

Språket som dessa skrifter är skrivna på är vedisk sanskritett språk som användes fram till talet f. De tidigaste arkeologiska spåren efter den tidiga indiska civilisationen finner man vid floden Indus. Sambandet mellan den vediska civilisationen och de tidiga civilisationerna vid Indus och Sarasvati är numera hett omtvistade, se här " ariska invasionsteorin ". Den Ariska invasionsteorin är den teori, framlagd av den franska missionären Jean-Antoine Dubois talet och av tyske indologen Friedrich Max Müller taletsom innebär att Indisk hogtid nadde hojdpunkten till en början varit befolkat av dravidfolkmen att indoarier omkring f.

Denna teori har under senare tid bestridits starkast av forskare närstående den indiska hindutvarörelsen. Man Indisk hogtid nadde hojdpunkten istället att den vediska civilisationen kontinuerligt utvecklats av den befolkning som hela tiden varit bosatt i Indien.

Navigeringsmeny

Den ariska invasionsteorin har dock mer eller mindre starkt stöd av forskare närstående de dravidiska folken i södra Indisk hogtid nadde hojdpunkten, av vissa hinduer, kanhända av hänsyn till kastsystemetsamt av socialistiskt inriktade forskare. De starkaste argumenten mot invasionsteorin erbjuds sannolikt i arkeologin.

Men bara en bråkdel av fyndplatserna för Induscivilisationen har grävts ut. De starkaste argumenten för invasionsteorin erbjuds däremot i språkvetenskapen. Sanskritdet vediska språketär otvivelaktigt besläktade med de indoeuropeiska språken i EuropaPersien och delar av Centralasien. Den första byggstenen i en tidig vedisk stat var byn, som ingick i ett distrikt vissom ingick i en region jana.

Slutligen fanns där staten rashtrastyrd av en kung raja. Valkungadöme kan ibland ha förekommit. Vid sidan av kungen fanns en folkförsamling sabhāen överstepräst purohita och en militär kommendant ssena. I armén fanns dels infanterisoldater pattidels kavallerister rathin. Det vediska samhället var uppbyggt kring boskapsskötsel, och folket var ofta nomadiserande.

Mjölk från kon var en viktig del av Indisk hogtid nadde hojdpunkten. Kon var också viktig i betalningssystemet. Man hade inte pengar utan prissatte varor och tjänster i ett antal kor. Se här artiklarna Indisk litteratur och Indisk mytologi. Benämningen vediskt samhälle används Indisk hogtid nadde hojdpunkten på den tidsperiod, där boskapsskötseln var den viktigaste näringen. När folket efterhand blev fast bosatta, och huvudsakligen började leva på jordbruk, talar man om ett senvediskt samhälle.

Nu började också större riken växa fram, eftersom man fick ett betydligt större intresse av att försvara vissa landområden. Historieforskningen har kunna identifiera 16 större stater, bland andra KosalaKuru och Gandharasom nu inte kallade rashtra utan mahajanapadas "stort kungarike". Indoarierna hade under tidens lopp också expanderat geografiskt och fanns nu i både östra och södra Indien.

De tidigare inslagen av demokrati försvann ofta från rikena, där kungarna antog allt högtidligare titlar och lade sig till med närmast hellenistiska manér, och tog även på sig en del av översteprästens uppgifter, bland annat det viktiga hästoffret. Kungarna legitimerade ofta sin makt - oavsett hur de kommit i besittande av sin kungatitel - Indisk hogtid nadde hojdpunkten hjälp av noga uträknade offerceremonier och ibland konstruerade arvslängder där kungen påstods härstamma från gudomar eller mytologiska figurer.

Efter att först ha varit bosatt i nuvarande Punjab expanderade indoariernas riken mot Ganges ' och Yamunas dalgångar, där mer mark vanns genom avverkning av skogarna. Jordbruket effektiviserades med tekniska förbättringar som plogar dragna av oxar.

Den ökande jordbruksproduktionen möjliggjorde folkökning och tillkomsten av städer och många av städerna vid Ganges blev centrum för handel och kultur. Med tiden blev kastsystemet varna alltmer förstelnat.

Brahminernas och krigarkastens sociala ställning blev avsevärt starkare. För att ytterligare stärka sin ställning såg också brahminerna till att införa fler offerceremonier och förbehålla de högre kasterna många viktigare samhällsfunktioner.

Alltmer rikedom kom också att koncentreras i händer på krigarkastens medlemmar. Tiden mellan f. Längst i söder på den indiska halvön fanns sedan gammalt tre tamilska riken; CheraChola och Pandya.

Även om dessa riken, till stor del av geografiska orsaker, kunde motstå de upprepade erövringskrigen och invasionerna på halvön, så betydde detta inte att rikena höll samman.

Priset på råolja nådde den...

Även de tre tamilrikena slogs inbördes. Det dravidiska tamilska samhället hade liksom "Indisk hogtid nadde hojdpunkten" indoariska samhället en strikt social indelning, men på andra grunder, och detta till trots hade till exempel Brahminkasten en hög social status redan tidigt. Kanske än intressantare är att draviderna till skillnad från indoarierna hade ett matriarkalt samhälle, något som överlevde ända fram till Brittiska Indiens dagar. Stammen var viktig, och för att stärka samhörigheten var det vanligt med kusinäktenskap och att hålla på den regionala identiteten i alla sammanhang.

Vid slutet av talet f. Det var storkonungen Darius, under vilkens tid Persien stod på sin maktpolitiska höjdpunkt. Känd är ju också hans härtåg mot grekerna. För första gången intresserade sig främmande stormakter för Indien, men detta skulle komma att upprepas många gånger i Indiens historia.

Den makedonske kungen Alexander den store bröt f. För första gången kom Indien i direktkontakt med den europeiska civilisationen. Detta innebär utväxlandet av kulturella impulser mellan den hellenistiska världen och Indien, och impulserna kunde iakttas inom konstenarkitekturen och myntväsendet under århundraden framåt. Sedan Maurayriket upplösts efter mordet Indisk hogtid nadde hojdpunkten dess siste kung, växte regionalismen på halvön ; detta blev dock särskilt markant först på talet e.

Många små riken existerade samtidigt, en del av dem med oklara inbördes gränser.

Stränderna vid floden Ganges i...

Bristen på en stark makt i nordväst ökade antalet främmande invasioner från c: Baktrienett hellenistiskt Indisk hogtid nadde hojdpunkten, stod för en av de första invasionsstyrkorna till Indien efter Mauryas fall. De följde av skyternasom i Indien kallades Shakas. Dessa slog sig ner i västra Indien.

Sedan kom Yuezhisom trängde bort Shakas, och grundade Kushanariket. Riket, som även hade kontrollen över delar av nuvarande Afghanistan och Iranbehärskade nordvästra Indien från första seklet f.

Deras mest kände kung var Kanishkac. Kushanariket drev en stor handel med romarriketKina och Persien. Den kalender som kung Kanishka Indisk hogtid nadde hojdpunkten ta fram är fortfarande i bruk i Indien. Under Kushanarikets tid steg Satavahanariket på Deccan fram första århundradet f. Satavahana, även kallat Andhrariket hade påverkats av den politiska, närmast socialistiska modell, som Maurayriket erbjöd. Satavahana var emellertid betydligt mer decentraliserat, och härskarna visade buddhismen ett mycket svalare intresse än Mauryahärskarna gjort.

Ferdousis storverk utgjorde höjdpunkten i...

Den mer liberala politik som kom att föras i Satavahanariket möjliggjorde ett ökande utbyte av idéer och annat mellan norra och södra Indien. Inte minst förhöll det sig så att den starka indoariska kulturen Indisk hogtid nadde hojdpunkten norr mer än tidigare påverkade de dravidiska kulturerna.

Under härskaren Indisk hogtid nadde hojdpunkten Vardhana c. Harsha försökte återuppväcka den buddhistiska statsandan från Ashokas tid, och gjorde slakt av djur och ätande av kött till brottbelagda med dödsstraff. Av stor vikt för den fortsatta utvecklingen var förändringarna inom områdena religionutbildningmatematikkonstsamt litteratur och teater på sanskrit.

Hinduismen kom under talet och talet att fragmenteras såtillvida att kulter kring vissa gudomar uppkom, dyrkan av gudabilder och en ny hinduisk tempelreligion utkristalliserades. Inom utbildningsväsendet utvecklades grammatik och stilistikmedan logikenmetafysikenläkekonst och astronomi gjorde betydande vetenskapliga framsteg.

Till de mer betydande vetenskapsmännen hör AryabhattaCharaka och Sushruta. På det medicinska området var man begränsad av de religiösa föreställningarna kring döda kroppar, men istället var indiska läkare framgångsrika apotekareoch intressanta nya metoder vid kejsarsnitt och benbrott användes.

Vid mitten på talet kämpade dynastierna i Chalukyariket - från Vatapi i nuvarande KarnatakaPallavas - från Kanchipuram och Pandyas talet - talet från Maduraiom att bli den starkaste makten i Indien. Chalukyahärskarna, som var stora konstmecenatermanövrerades ut av de underlydande i Rashtrakutaklanen. Fallet för Chalukya gjorde Pallavas till den starkaste makten under ett drygt sekelinnan de utkonkurrerades av det växande Cholariket.

Chalukyahärskarna kunde dock resa sig igen under taletmen nådde då inte sin forna storhet. Rikena i söder drev en omfattande handel från västkusten med arabiska handelsmän och på östkusten med länderna i Sydostasien. Härskarna i dessa sydliga riken kom att understödja såväl buddhism, hinduism som jainismoch religionerna tävlade med varandra om den kungliga gunsten.

Denna gunst yttrade sig i landområden för religiösa ändamål, och byggandet av monumentala tempel. Kända tempel i södra Indien från denna tidsepok är bland andra Elefantönnära nuvarande BombayAjantaEllora och i Kanchipuram.

Från mitten på talet tappade buddhismen och jainismen anhängare till nya kulter Indisk hogtid nadde hojdpunkten Shiva and Vishnu. De nya kulterna försvagade också sanskrits ställning som Indisk hogtid nadde hojdpunkten språk.

De språk som tog över var lokala tamilska språk. Det rike som än idag är centrum för stortamilsk chauvinism är Cholariket. Riket blev ett bålverk mot de muslimska herrar som sökte lägga under sig hela Indien, men det blev också ett exempel på indisk imperialismgenom de områden i Sydostasien, som kom att erövras av Cholahärskarna. Chola dominerade södra Indien från talet fram till taletnär Vijayanagarriket tog över.

Bland besittningarna utanför Indiska halvön fanns såväl Ceylonsom Maldiverna, Java och Malackahalvön. Cholariket grundades av Vijalayasom erövrat Tanjore Till de mera framträdande Cholahärskarna räknas Rajaraja - och dennes son Rajendra I - Sjöfarten hade under dessa framträdande Cholahärskare en betydelse, som saknar många motsvarigheter i den indiska historien.

Vijayanagarriket, även kallat Karnatakariketgrundades av bröderna Harihara och Bukka vid nuvarande Karnatakas och Andhra Pradeshs kust, med Vijayanagara som huvudstad. Riket föddes i ruinerna av Hoysalaefter det att Delhisultanens trupper krossat de sydliga rikena Hoysala, SevunaKakatiya och "Indisk hogtid nadde hojdpunkten" i ett försök att pacificera de hinduiska rikena på halvön.

Vijayanagarriket behärskade vid européernas ankomst till Indien kring nästan hela södra Indien se karta. Sedan Hoysalakungen avlidit kom hela detta döende rike under Vijayanagars kontroll.

Indisk hogtid nadde hojdpunkten nådde sin höjdpunkt maktpolitiskt och ekonomiskt under kung Krishnadevaraya - Under kung Aravidu Ramaraya - anfölls Vijayanagar av fyra olika sultanat och sedan kungen själv stupat vid Rallasathangadi föll riket.

Krishnadevaraya uppmuntrade utlandshandeln, och under hans regeringstid upprättades ett flertal europeiska handelsstationer på rikets territorium, särskilt av portugiserna.

Den vediska civilisationen är den...

sin höjdpunkt i slutet av talet motsägs dock av en empirisk undersök- Initiativtagare till denna högtid var två lärare på läroverket, doktor Erik Sellin De nationella och liberala strömningarna nådde också organisationsli- vet. 26 (bl a flera i Indien) för att under åren – genomgå en kraftig ök.

Priset på råolja nådde den högsta nivån på 15 månader på fredagen till följd av den . Bombdåd har skakat Indien, den palestinske ledaren Yassir Arafat har förbjudits att . Höjdpunkten/Sikströms porträtt: Fräcka och sensuella ansikten Sjukhus och brandkår jobbar extra hårt under fyrverkeriets högtid. Från Indisk hogtid nadde hojdpunkten hämtades talsystemet med siffror. Den islamska kulturen nådde sin höjdpunkt på och talen.

. dränkta i den mörka medeltiden pågick en högtid "Indisk hogtid nadde hojdpunkten" den arabiska kulturen som spred sig vid Medelhavet.

MORE: Minst 17 barn dog i indiskt skolras

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde