Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

138.6m FM

Hogsta bostadsbyggandet pa 43 ar

opinion

Genom att surfa "Hogsta bostadsbyggandet pa 43 ar" godkänner du att vi använder kakor. Bostäder spelar en central roll för rörligheten på arbets­marknaden och för Sveriges ekonomiska tillväxt. Bostads­byggandet ökar nu kraftigt efter att ha legat på en låg nivå under och efter finans­krisen.

Trots det anger fler kommuner än tidigare att det råder bostads­brist, framför­allt i storstads­regionerna. Det beror till stor del på att befolkningen ökat i snabbare takt än antalet bostäder. Under talet sjönk bostadsbyggandet kraftigt i Sverige till följd av ökade byggkostnader i kombination med en minskad efterfrågan orsakad av den ekonomiska kris som då drabbade Sverige.

Efter att ha nått bottennivån på knappa 11 färdigställda bostäder ökade bostads­byggandet stegvis ända fram tillvarefter byggandet återigen rasade till följd av finanskrisen. År färdigställdes under 20 bostäder, vilket kan jämföras med över 30 bostäder årligen några år tidigare.

Sedan syns dock en ökande trend för bostads­byggandet. Efter en svag ökning steg antalet färdigställda bostäder med 30 procent och med 12 procent Även om antalet färdigställda bostäder planade ut i fjol så visar påbörjande­statistiken en fortsatt positiv trend.

Antalet påbörjade bostäder mer än fördubblades från första kvartalet till första kvartalet Mellan första kvartalet och motsvarande kvartal ökade antalet påbörjade bostäder med cirka 43 procent.

Även om påbörjandet svänger en del från kvartal till kvartal så syns en tydlig positiv trend de senaste åren, vilket indikerar att utplaningen för färdigställda bostäder var tillfällig. Stor-Stockholm stod för 37 Hogsta bostadsbyggandet pa 43 ar av landets totala påbörjade nybyggnation årmedan 11 respektive 8 procent av alla nya bostäder påbörjades i Stor-Göteborg respektive Stor-Malmö.

Under perioden — stod storstads­regionerna totalt sett för över hälften av alla nya påbörjade bostäder. Den största ökningen av nybyggnation under tidsperioden — ser vi i Stor-Stockholm, där antal nya bostäder steg med hela procent. I riket exklusive storstads­områden ökade nybyggnationen med 72 procent vilket visar att den uppåtgående trenden gäller hela landet men att det är storstads­regionerna som är den främsta drivkraften för uppgången.

Sverige har länge haft ett lågt bostadsbyggande jämfört med andra länder. Det är svårt att få tag på jämförande data över bostads­byggandet i andra länder men genom att titta på bostads­investeringar som andel av BNP kan vi sätta Sveriges bostads­byggande i ett internationellt perspektiv.

Denna andel har i Sverige pendlat mellan 3 och 4 procent de senaste åren och låg på 4,1 procent. Trots uppgången var det under EU-genom­snittet på 4,6 procent. Högst andel bland EU-länderna hade Tyskland 6,0 procent och lägst andel hade Grekland 1,0 procent. Även om Sveriges bostads­­investeringar ligger något under EU-genom­snittet, så har investeringarna ökat över den undersökta tidsperioden, till skillnad från i de flesta övriga länder.

En jämförelse mellan de nordiska länderna för åren — visar att Sverige har haft lägst bostads­investeringar i Hogsta bostadsbyggandet pa 43 ar till BNP under i stort sett hela tidsperioden, med undantag för något kvartal.

Trenden visar dock att Sverige närmar sig sina nordiska grannar. Det långvarigt låga bostadsbyggandet har i kombination med en hög befolknings­tillväxt inneburit en allt större bostadsbrist. Enligt Boverkets enkät om läget på bostads­marknaden anger 63 procent av landets kommuner att det råder ett underskott på bostäder. Andelen som uppger balans på bostads­marknaden har fortsatt att minska sedan års enkät och nästan alla kommuner som har balans på bostadsmarknaden har färre än 75 invånare och saknar högskola.

Ungefär 82 procent av Sveriges befolkning bor i kommuner som angett ett underskott på bostäder och att det är framför allt i centralorten det råder brist.

Bostadsbyggandet i år kommer att...

I 91 procent av kommunerna bedöms det finnas behov av nyproduktion under de kommande åren, och de kommuner som inte upplever detta behov har ofta en negativ befolkningsutveckling.

Trots ett ökat bostadsbyggande så fortsätter alltså bostads­bristen att stiga och anledningen till det är att befolkningen växer i en högre takt än bostads­beståndet. Från början på talet fram till mitten på talet ökade bostads­byggandet i snabbare takt än befolknings­ökningen, med undantag för De senaste tio åren har dock antal byggda bostäder ökat i betydligt lägre grad än befolkningen, med undantag för Boverkets prognos över bostadsbehovet fram Hogsta bostadsbyggandet pa 43 ar år visar att störst behov finns i de tre storstads­regionerna Malmö, Göteborg och Stockholm.

På grund av befolknings­­utveck­lingen bedöms behovet vara som störst inom den närmaste tiden och sedan successivt minska. Prognosen gjordes och då bedömdes att behovet fram till var drygt 50 bostäder årligen under periodens första halva och sedan knappt 30 per år under periodens andra halva.

Eftersom nyproduktionen sedan har understigit byggbehoven och befolknings­prognosen kraftigt har skrivits upp framöver, så är den nya uppskattningen att behovet är 71 bostäder per år fram till Således kommer det framöver finnas ett behov av byggnadsvolymer som Sverige inte varit i närheten av sedan början på talet. Sveriges ekonomi är förhållandevis liten och beroende av utrikeshandel. Till följd av en dämpad konjunktur­utveckling i omvärlden har exporten utvecklats svagt de senaste åren och den inhemska efterfrågan har fått hålla uppe ekonomin.

Investeringar, i synnerhet i bostäder, har därför spelat en betydande roll för den svenska tillväxten. Första kvartalet var BNP-tillväxten i årstakt 2,5 procent och de fasta brutto­invester­ingarna bidrog med en Hogsta bostadsbyggandet pa 43 ar del.

Bland de fasta brutto­invester­ingarna var det posten bostads­invester­ingar som ökade mest 19 procent. Detta är i linje med förra årets utveckling och de ökade bostads­invester­ingarna har varit betydelsefulla för att hålla uppe Sveriges BNP -tillväxt i tider då netto ­exporten gett ett negativt bidrag.

Förutom direkta effekter på ekonomin i form av investeringar så är bostads­byggande på längre sikt av avgörande betydelse för arbets­mark­nadens funktion, och indirekt för hela ekonomin, eftersom rörlighet är nödvändigt för att match­ningen mellan arbetsgivare och arbetstagare ska fungera. Bostadsbristen hämmar rörligheten och bidrar därmed till att arbets­marknaden begränsas; det blir svårt för företagen att rekrytera rätt kompetens och Hogsta bostadsbyggandet pa 43 ar hålls på en lägre nivå än den potentiella.

Charlotta Olofsson praktikant på SCB.

Buller är ingen begränsande faktor...

Bostadsbyggandet ökar kraftigt Lyssna. Antal färdigställda bostäder Tusental, per år Sedan syns dock en ökande trend för bostads­byggandet. Antal påbörjade bostäder Tusental, per kvartal Storstadsregionerna står för stor del av byggandet Stor-Stockholm stod för 37 procent av landets totala påbörjade nybyggnation årmedan 11 respektive 8 procent av alla nya bostäder påbörjades i Stor-Göteborg respektive Stor-Malmö.

Bostadsinvesteringarna låga i ett internationellt perspektiv Sverige har länge haft ett lågt bostadsbyggande jämfört med andra länder. Eurostat Bostadsbristen består trots ökat byggande Det Hogsta bostadsbyggandet pa 43 ar låga bostadsbyggandet har i kombination med en hög befolknings­tillväxt inneburit en allt större bostadsbrist. Tillväxt i antal bostäder och befolkning Procentuell förändring jämfört med föregående år Boverkets prognos över bostadsbehovet fram till år visar att störst behov finns i de tre storstads­regionerna Malmö, Göteborg och Stockholm.

I år kommer Sverige få...

Bostadsinvesteringar stöttar BNP -tillväxten Sveriges ekonomi är förhållandevis liten och beroende av utrikeshandel. Nybyggnad av bostäder Bostadsmarknaden. Samtliga etiketter Matchning visar arbetsmarknadens behov Lägre andel av personer med funktionsnedsättning arbetar Störst ökning av inkomsten i Norrlandskommuner Störst folkökning i Knivsta och Sundbyberg Visa alla artiklar.

Kontakta oss Kontakta oss Presskontakt Statistikservice Studiebesök. För att öka bostadsbyggandet och befolknings ökningen på landsbygden behövs ett aktivt arbete I slutet av var medelåldern i Falkenberg 43,4 år, jämfört med 42,1 år i Halland och 41,2 år i riket. Hogsta bostadsbyggandet pa 43 ar. gymnasial utbildning, högst 2 år.

ringar kring flyktingmottagande, ökat bostadsbyggande m.m. Utmaningen för aktörerna hösten är att hantera det nya tillståndet på bostadsmarknaden där. på det samlade bostadsbyggandet.

För att öka bostadsbyggandet och...

den högsta nivån sedan de generella Det är en beskrivning som det finns anledning att nyansera. På en punkt kan den . 5. 4. 5. Anläggning. 5. 2. 4. 3. Bygg och anläggning totalt. 7.

MORE: Dagens bridge vem har hogsta kontraktet

MORE: Valkommen till sveriges storsta hogstadiedisco

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde