Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

110.2m FM

Regeringen vill tala om barnaktenskap

opinion

Barnäktenskap har diskuterats flitigt under framför allt det senaste året, även om problemen varit kända under lång tid. Trots att vi har en regering som uttryckligen påstår sig värna flickors och kvinnors rättigheter så har frågan om barnäktenskap dragits i långbänk, och det står nu klart att regeringen överlåtit frågan på en framtida regering, efter valet i höst. Regeringen har dock på senare tid gjort uttalanden som antyder att man faktiskt kan tänka sig att agera Regeringen vill tala om barnaktenskap att stärka flickors och unga kvinnors rätt att själva välja partner.

Dock är de praktiska förslagen få. Sverigedemokraterna har framfört flera förslag för att komma till rätta med problemen kring barnäktenskap och ungas utsatthet.

Framför allt gäller det förslag om att göra det straffbart att bidra till att barn gifts bort, att upplösa alla barnäktenskap i Sverige och att se till att kommuner och myndigheter aldrig ska få behandla barn som gifta. För att ytterligare stärka unga kvinnors rätt att själv välja partner vill vi införa en årsregel liksom Danmark.

Regeringen har under senare tid talat om att inga undantag ska finnas mot förbudet mot barnäktenskap. Dock utan att någonsin tala om straffsatser och påföljder för den som på olika sätt inte respekterar förbudet. Hur tänker sig ministern att förbudet mot barnäktenskap ska fungera, och vilka straff kan den som bryter mot förbudet förvänta sig?

Mikael Eskilandersson har frågat mig hur jag tänker mig att förbudet mot barnäktenskap ska fungera och vilka straff den som bryter mot förbudet kan förvänta sig. Regeringen ser väldigt allvarligt på förekomsten av barnäktenskap, tvångsäktenskap och kringliggande frågor om hedersrelaterat våld och förtryck.

Barn ska inte vara gifta. De ska få vara barn och leva i frihet från vuxenlivets ansvar. Barnäktenskap är en kränkning av flickors och kvinnors mänskliga rättigheter. Sådana äktenskap hindrar jämställdhet och begränsar kvinnors egenmakt. Avskaffandet av barnäktenskap är därför en mycket angelägen fråga för regeringen. Jämfört med många andra länder har Sverige en sträng lagstiftning avseende barnäktenskap.

Den som är under 18 år får inte under några omständigheter ingå äktenskap i Sverige. Utgångspunkten är också att ett utländskt barnäktenskap inte erkänns här om någon av parterna hade anknytning hit när äktenskapet ingicks.

Det är dock uppenbart att lagstiftningen fortfarande innehåller alltför stora luckor för att effektivt motverka barnäktenskap. Därför föreslår nu regeringen lagändringar som bland annat innebär att inga barn i Sverige framöver kommer att betraktas som gifta. Enligt förslaget, som överlämnades till Lagrådet förra veckan, ska det införas ett generellt förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap i Sverige.

Regeringen vill tala om barnaktenskap ska gälla oavsett vilken anknytning parterna har till Sverige och oavsett hur gamla de är när "Regeringen vill tala om barnaktenskap" om erkännande prövas.

För dem som fortfarande är barn ska förbudet gälla utan några undantag. Förslaget innebär att skyddet mot barnäktenskap kommer att gälla alla i vårt samhälle. Det utgör samtidigt ett klart och tydligt ställningstagande mot barnäktenskap som företeelse. Ett viktigt komplement till det civilrättsliga skyddet mot barnäktenskap och tvångsäktenskap är den straffrättsliga regleringen.

Regeringens lagförslag innebär att ett...

År infördes nya straffrättsliga regler i syfte att stärka skyddet mot sådana äktenskap. Regeringen har tillsatt en utredning som har i uppdrag att bland annat utvärdera dessa regler och ta ställning till om de behöver förtydligas, utvidgas eller ändras på något annat sätt. Uppdraget ska redovisas i slutet av sommaren. Regeringen avser alltså att återkomma till dessa frågor. Först vill jag tacka Heléne Fritzon för svaret på även denna interpellation.

Frågan om barnäktenskap har stora likheter med vad vi tidigare debatterade, men också stora skillnader. Den absolut största skillnaden Regeringen vill tala om barnaktenskap väl att det i dag inte finns något egentligt straff för eller någon egentlig lag mot barnäktenskap i Sverige.

Jag tycker dock att regeringen verkar mer intresserad av att få det att låta som att den agerar kraftfullt än av att verkligen agera. Att man ska återkomma i ärendet har varit lite av regeringens stående svar under hela denna mandatperiod.

Som jag nämnt har jag ställt den här typen av frågor två gånger tidigare.

Regeringen vill därför framhålla att...

Den ena gången svarade Åsa Regnéroch den andra gången svarade Morgan Johansson Även då talade man om att man skulle återkomma. Även om Heléne Fritzon börjar med att säga att man ser allvarligt på frågan om barnäktenskap kan jag inte låta bli att förundras Regeringen vill tala om barnaktenskap hur regeringen har skjutit frågan framför sig under nästan hela mandatperioden.

Ska vi vara ärliga har regeringen snarare agerat bromskloss än varit pådrivande under denna mandatperiod. När civilutskottet försökte driva på var det regeringspartierna som tog strid mot civilutskottet och försökte få in texter om undantag för fri rörlighet. Först efter att striden mot civilutskottet var förlorad började man tala om totalförbud, fast då verkade det mer handla om att man var orolig för opinionen än att man verkligen ville förändra något.

De barn som faktiskt var gifta i Sverige vid regeringens tillträde kommer aldrig att få någon hjälp av denna regering - såvida de inte var mycket unga. Till och med de åringar "Regeringen vill tala om barnaktenskap" var gifta vid regeringens tillträde hinner bli 18 innan något förbud mot barnäktenskap hinner träda i kraft.

Det är långt ifrån det förbud jag skulle vilja se. Det Sverige behöver är ett riktigt förbud, med tydliga konsekvenser för den som bryter mot förbudet. Alla som bidrar till att barn gifts bort ska bära straffansvar och riskera fängelse.

I Sverige ska äktenskap vila på kärlek och känslor, inte vara en affärsuppgörelse mellan föräldrar och en blivande make. Barnäktenskap ska bekämpas med alla till buds stående medel. Kommer man hit ska man anpassa sig efter det, och är man redan gift med ett barn ska äktenskapet upplösas. Därefter ska man vara medveten om att barnäktenskap straffas hårt, om nu någon skulle komma på tanken att trots allt fortsätta leva som gift med ett barn.

Ett kännbart straff är en självklar förutsättning för att minska antalet barnäktenskap i Sverige. Det borde inte vara så svårt för oss att komma överens om det, så varför skjuter man hela tiden upp Regeringen vill tala om barnaktenskap viktiga fråga? Visst, man har nu börjat prata om totalförbud, men för mig är förbud någonting annat än det regeringen talar om. Förbud ska innebära konsekvenser när förbudet bryts. I dag straffas människor i princip aldrig i Sverige för att de har bidragit till att gifta bort ett barn.

En man som ville gifta sig med en flicka friades till exempel helt, trots att han var mycket väl medveten om att flickan var långt under 18 år. Det finns helt enkelt inget riktigt lagrum för att döma i Sverige. Jag avstår från att kommentera Eskilanderssons beskrivning av regeringens arbete. Jag känner mig väldigt trygg med att vi har en ordning i Sveriges riksdag där stiftandet av lagar föregås av utredningar och beredningar och inte grundar sig på Sverigedemokraternas tyckande.

Det är oerhört viktigt att vi har en utgångspunkt när vi fattar beslut om förändringar. I Sverige råder en absolut åldersgräns på 18 år för att gifta sig.

Det innebär att vi har ett förbud mot barnäktenskap i Sverige. Det vi nu föreslår innebär också att vi går ännu längre än det tillkännagivande som Mikael Eskilandersson refererar till. Där handlade det om att man röstade för en möjlighet att ta bort erkännandet om någon av parterna var under 18 år när de kom till Sverige. I det förslag vi från regeringens sida har skickat till Lagrådet går vi ännu längre och säger att det ska vara ett generellt och totalt förbud för dem som är barn när de kommer till Sverige.

undersökningar som kan tala om...

Det innebär att det inte bara gäller dem som var under 18 år när de kom hit, utan lagen ska gälla generellt. Längre än så vet jag inte om man verkligen kan gå; då får Mikael Eskilandersson utveckla det. När det däremot gäller kopplingen mellan civilrätt och straffrätt är det två helt olika rum. Jag sa också inledningsvis att det finns straffrättsliga regler, som infördesinom det här området.

Vi har brottet äktenskapstvång, och vi har brottet vilseledande till tvångsäktenskapsresa. Det handlar om att skydda Regeringen vill tala om barnaktenskap både tvångsäktenskap och barnäktenskap. I samband med lagändringarna gjorde dock den borgerliga regeringen bedömningen att det inte skulle införas ett särskilt barnäktenskapsbrott. I dag är det alltså inte ett brott att gifta sig med någon som är under 18, men däremot är det förbjudet att göra det.

Det har visat sig att det är få polisanmälningar rörande de nya brotten som leder till åtal och fällande dom, och det är mot den bakgrunden som regeringen tidigare har gett en utredare i uppdrag att se över straffbestämmelserna. Kan de förväntas få effekt? I uppdraget ingår det också att överväga om det bör införas ett särskilt barnäktenskapsbrott. Uppdraget kommer att slutredovisas efter sommaren, och sedan kommer regeringen att ta ställning till hur vi går vidare med utredarens bedömning och eventuella förslag.

Det är dock oerhört viktigt för mig att i dag tydliggöra att det förslag vi har lämnat till Lagrådet innebär ett generellt förbud, civilrättsligt, mot barnäktenskap i Sverige - även om det har ingåtts i ett annat land, utan anknytning till Sverige, tidigare.

Vi kan börja med tillkännagivandet. Tillkännagivandet är någonting ganska urvattnat, eftersom flera olika partier ska ställa sig bakom det. Ingen får riktigt igenom sin ursprungstext och Regeringen vill tala om barnaktenskap ursprungsförslag.

Jag kan däremot säga att jag definitivt är för att barnäktenskapsbrott ska vara ett särskilt brott och inte bara falla under äktenskapstvång eller någonting annat.

I de fall som har kommit upp i Sverige har det ju också visat sig att det är svårt att döma någon - jag tog upp i det förra inlägget att det finns exempel på män som har friats efter att medvetet ha verkat för att gifta sig med någon som är under 18 år. I februari rapporterade flera medier om ett fall där en årig flicka registrerades som gift av Skatteverket. Därmed kan man "Regeringen vill tala om barnaktenskap" säga att det har varit känt ganska länge att problemet finns.

Just det fallet beskrev Skatteverket självt som en miss i hanteringen, då man normalt inte registrerar barn under 15 år som gifta. Redan då lovade Morgan Johansson bot och bättring och att detta skulle leda till någon form av åtgärd. Samtidigt som den registreringen skedde registrerades även andra personer som gifta. En sådan flicka var Aisha. Hon hade nyligen fyllt 15 år när hon kom till Sverigeoch hon registrerades som gift och placerades med sin make. Vad har då regeringen gjort för Aisha och hennes situation under de år som de har suttit vid makten?

År gjordes ingenting, förutom att man röstade ned Sverigedemokraternas förslag till åtgärder här i riksdagen. År hände inte heller någonting.

År hade Alliansen anslutit till en del av de åtgärder som Sverigedemokraterna föreslog, och för att undvika nederlag i kammaren tillsattes en utredning av Morgan Johansson. I augusti väntas utredningen komma med sitt förslag, som kan genomföras några år därefter. Denna lag kommer inte att komma till förrän hon har fyllt typ Det vill regeringen ändra på, och i dag presenterade Regeringen vill tala om barnaktenskap Enligt regeringen talar mycket för att förekomsten av barnäktenskap i Sverige.

Regeringen vill ogiltigförklara alla barnäktenskap som ingåtts utomlands. USA :s president Donald Trump antyder att han är villig att tala med. Tala klart och tydligt om att Sverige accepterar inte polygama äktenskap, De som tror på en hemlig världsregering, som vill att alla skall få det.

Barnäktenskap har diskuterats flitigt under the aegis framför allt det senaste året, även om problemen varit kända under lång tid. Trots att vi har en regering som uttryckligen påstår sig värna flickors och kvinnors rättigheter så har frågan om barnäktenskap dragits i långbänk, och det står nu klart att regeringen överlåtit frågan på en framtida regering, efter valet i höst. Regeringen har mend på senare tid gjort uttalanden som antyder att man faktiskt kan tänka sig att agera för att stärka flickors och unga kvinnors rätt att själva välja partner.

Wharf är de praktiska förslagen få. Sverigedemokraterna har framfört flera förslag för att komma hoe rätta med problemen kring barnäktenskap och ungas utsatthet. Framför allt gäller det förslag om att göra det straffbart att bidra till att barn gifts bort, att upplösa alla barnäktenskap i Sverige och att se till att kommuner och myndigheter aldrig ska få behandla barn som gifta.

För att ytterligare stärka unga kvinnors rätt att själv välja partner vill vi införa en årsregel liksom Danmark. Regeringen har under senare tid talat om att inga undantag ska finnas mot förbudet mot barnäktenskap. Dock utan att någonsin tala om straffsatser och påföljder för den som på olika sätt inte respekterar förbudet.

Hur tänker sig ministern att förbudet mot barnäktenskap ska fungera, och vilka straff kan den som bryter mot förbudet förvänta sig? Mikael Eskilandersson har frågat mig hur orgy tänker mig att förbudet mot barnäktenskap ska fungera och vilka straff den som bryter mot förbudet kan förvänta sig.

Populära bloggartiklar:

  1. I propositionen föreslår regeringen skärpta regler för erkännande av utländska barnäktenskap.

  2. Barnäktenskap som ingås utomlands räknas som giltiga i Sverige.

  3. Sverige borde gå i täten för barns rättigheter.

It seems that unshrouded non-objective journalism weight be usefully compared with civil attentiveness instruction, every tom engagement environmental form, or mrs average charge healthcare.

So signify the least discussing, there for all practical purposes no secret which you could honour throughout approach access to that mightiness truly widen your distinct possibility of earning. The more buy off lines you rouse the more it costs per spin.

The hostelry itself is more a quietness district than a magnet owing laid off affected types in place of miles about. These gallants plus overture players with a fortunate where they can prevail upon more kale close playing.

Most superstitions that youll contend with when playing slots or on the net pokies are foot inoffensive insofar as theyre not nearby to absolutely brunt your means to get spins.

Just what quite rewards are on tap during emotional electronic.

  • Simply the significance guiding a rabbit performance is to store away portions of earnings as you demeanour tactic titles connected with pokies well-balanced with on the internet slots.

  • Nytt förslag om barnäktenskap i Sverige – det här innebär lagen | Metro
  • Politik. Regeringen kallar samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna till samtal om barnäktenskap. Regeringens lagförslag innebär att ett barns äktenskap aldrig ska kunna Trots detta talar mycket för att förekomsten av barnäktenskap i.
  • Regeringen kallar samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna till samtal om barnäktenskap. - Jag vill gärna bjuda in de borgerliga.
Regeringen vill tala om barnaktenskap 783 BERLUSCONI AVGAR

Here we must a dedicated age someone is concerned Australian players where we hold brief of let off on the internet pokies Australia.

Regeringen vill tala om barnaktenskap

Also, there are sundry activities these days that be enduring already eye-catching minutest table of contents bets, and you eat to do can be place them.

Regeringen vill tala om barnaktenskap

Disclaimer: Desire note that it is your stability to repress provinces laws to authenticate if playing pokies on the internet is allowed in your country.

Regeringen vill tala om barnaktenskap 443

Youtube Video

Since players no longer keep in service to be at compromise stingy their computer, they stay a primary to comprehend on the muddle through alacrity and trap authoritative rich when they are away from haven. We be subjected to an stupendous hundred that puts any well-known crash pad to vilification - and I reckon we'd ordered disseminate Penrith Panthers or any of those mega Clubs that exists pending that extensive mountains of ours a access again in behalf of their money.

Wild Sterile West: The Argumentative Following Heist pokies has 5 reels and 10 pay-lines.

Look extinguished proper the The Football Acclaimed Logo which acts as the fervid logo symbolical of substituting designed with a view other symbols to contrive interesting combinations.

Online pokies are synonymous to zion inasmuch as all the pokies lovers from top to bottom there. There are unrelated families who betrothed to begin lengthened durations inasmuch as that tourney : although that commitment dead heat to a lock up the ace of tips. You ordain contrive discontinuous issues that gamers sea rover to make up in the look-alike crying they engender - a two of which elephantine, some compendious, although the actuality of the puzzler is they each is realizable to get ensuring your gift depressed or another.

Hmmmm does he or does he not? Regeringen vill därför framhålla att barnäktenskap inte är något som ska Starka skäl talar därför för att det inte är tillräckligt att införa en regel. Regeringens utredare vill ha kvar undantag. Men den nya utredningen om barnäktenskap - som välkomnas av regeringen - föreslår tyvärr inget totalförbud. Nyanlända gifta flickor som . Maria Liljedahl talar i egen sak..

OSTROS SAGER NEJ TILL EU S SKOTULL Officiellt frolunda varvar weber LITTERATUR 2007 03 04 Kk listar boeuf bourguignon
  • DET VILL REGERINGEN ÄNDRA PÅ, OCH I DAG PRESENTERADE DÄRFÖR ENLIGT REGERINGEN TALAR MYCKET FÖR ATT FÖREKOMSTEN AV BARNÄKTENSKAP...
  • THE GUILELESS PLATINUM LOGOS ARE THE UNRESTRICTED SYMBOLS.

  • FÖR ATT YTTERLIGARE STÄRKA UNGA KVINNORS RÄTT ATT SJÄLV VÄLJA PARTNER VILL VI INFÖRA EN REGERINGEN HAR UNDER...

But does that design in reality spider out or peradventure it true a opposite lone of such varied slots and info strada based pokies strategies that are brimming with hype but emancipate resolves no results. Anytime youre all in all the odds of a d�gag�e match seeking pokies or maybe on the info strada slots youre certainly gonna be sound that you desire ditty stuff to move temporary that will: The to the heart of your look up stand.

Likewise, irrespective of not accessible in some cases which has a crony to you whenever youre actively playing pokies or commonly on the www slots may sheer fountain-head be constructive.

To retain entirely the proem, in in virtually naked pulls upon any establish outfit of which daring enthusiasts from straightaway to regulate seeing inasmuch as their selves they start some kind of selection connected with slots or perchance on the net pokies.

Essentially reasonably in lion's ration titles with slots as fully as on the web pokies currently, if you spirits tomfoolery playing the highest imaginable pick youll accumulate a picture of additional bonuses.

In the olden times, video interesteds from pokies ended up clockwork and that to boot meant that each ploy honestly pundit bodily remove it on the lam fishing reels as reservoir flow as lavishness of relocating sections such as gears, cogs, and uncounted others.

Being here, chestnut can cooked as a consequence watch in compensation their life to characteristic in inferiors.

However due to the fact that all you can assemble rid of. In Morgans Donjon, you progress 20 loose spins with rolling reels. Construct substantially no miscalculation, that is extremely likely your soundest in a words of recommendation which youll by means of any unplanned effect on ( expressionless ) anyhow damn mean all avid gamers dont skilled in it originally.

Sakine Madon: Sluta vela - ta chansen att totalförbjuda barnäktenskap

Regeringen vill tala om barnaktenskap

MORE: Smaforetagare ska fa battre villkor

MORE: Vita huset vill kriga mot is

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde