Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

134.5m FM

Fack villiga begransa sympatistrejk

opinion

Är feminismen död i Sverige?

Fack villiga begränsa sympatistrejk. Publicerad...

Dags för ett vårduppror i Skåne mot nedskärningarna Vellinge kommun inför tiggeriförbud Nya och fortsatta gruvprotester? Stoppa alla utvisningar till Afghanistan Kultur Mengele Zoo: När talet var slut och ett nytt årtionde hade fötts var kapitalismen precis som nu i djup kris. Krisen hade inletts med börskraschen på Wall Street i oktober Inom loppet av två år rasade hela det globala finanshuset samman och världen kastas ned i ekonomisk depression.

I Sverige resulterade krisen i en snabbt ökad arbetslöshet. Trettiotalskrisen blev djup i Sveri­ge, men till skillnad från många and-ra länder blev krisen relativt kortvarig. Redan år hade ekonomin BNP passerat förkrisnivå. En segsliten myt säger att Fack villiga begransa sympatistrejk berodde på den framsynta, expansiva politik som Socialdemokraterna med stöd av Bondeförbundet dagens Centerparti bedrev efter år Men vad är myt och verklighet?

Vilka lärdomar finns det att hämta från talets omväl­vande år? Men när året gick mot sitt slut var Fack villiga begransa sympatistrejk som om landet hade drabbats av en ekonomisk och ­social tsunami. Redan i slutet av år hade massarbetslösheten nått fasansfulla nivåer. En fjärdedel av Gruvfackets medlemmar stod utan jobb och inom Sågverksindustriarbetareförbundet två av tre medlemmar, ofattbara 64,4 procent.

Krisläget skärptes i nästan Fack villiga begransa sympatistrejk länder under de närmaste två åren. Den 21 september framkallade England en chockverkan i hela världen genom att frigöra pundet från guldet. C G Ekman var i det närmaste hatad av arbetarklassen efter sin roll i Stripakonfliktendå han gett fullt stöd till att arbetslösa kunde beordras att ta jobb som strejkbrytare, vilket i sin tur fick den dåvarande socialdemokratiska regeringen att avgå.

Fack villiga begransa sympatistrejk de som förlorade sina jobb när krisvågen drog fram över landet väntade ett liv i nöd. Det handlade om tvångsarbete. Arbetsgivaroffensiven, som ytterst syftade till att knäcka facken, bar det yttersta ansvaret för dödsskotten i Ådalen i maj Ett tal av dessa strejkbrytare forslades till Ådalen för att lossa massa som låg i hamn på grund av de sympatistrejker som hade organiserats till stöd för pappersarbetarna vid AB Långörs massafabrik i Marma, utanför Söderhamn.

Flera av strejk­brytarna var beväpnade med revolvrar, med myndigheternas goda minne. För att skydda strejkbrytarna tillkallades militär. Den 14 maj gick militären med skarpladdade vapen till angrepp mot demonstranter som tågat mot hamnen för att stoppa strejk­bryteriet.

A topnotch WordPress.com site

Fem människor sköts ihjäl. Dödsskotten blev signalen till en ­total generalstrejk i Ådalen och samhället kastades in i en förrevolutionär kris. LO-ledningen strävade efter att etablera fastare samarbetsformer med arbetsgivarna och fruktade att varje större konfrontation dels skulle stänga dörren till ett mer djupgående klassamarbete, dels skapa allt för stora förväntningar på en kommande socialdemokratisk regering.

Socialdemokraternas ledning å sin sida siktade mot att hitta samarbetspartners bland de borgerliga partier­na och kom därför att snabbt distansera sig från Ådalshändelserna och stämpla kommunisterna som ansvariga för våldet.

kommuntryck och excerptpärmar, ofta fått...

Det kan vara förklaring till Landssekretariatets Fack villiga begransa sympatistrejk Istället trappade LO-ledningen upp kampanjen mot SKP kommunistpartiet och de kommunistiska aktivisterna i facket. I början Fack villiga begransa sympatistrejk talet fanns två det partier som båda hade beteckningen SKP. I mitten av talet bytte det förstnämnda SKP namn till Socialistiska partiet. Sillénarna hämtade sitt stöd från främst unga och arbetslösa.

Partiet hade många energiska och uppoffrande medlemmar, men den extremt sekteriska politiken — ultravänsterkursen som Stalin beordrat efter Wall Street-kraschen — satte hinder i vägen för en snabb medlemstillväxt och för partiets förmåga att vinna över socialdemokratiska arbetare.

Socialdemokratin var vid den här tidpunkten ett helt annat parti än det borgerliga S som Stefan Löfven leder. Dåtidens socialdemokrati var ett parti med medlemmar, förankring och stöd bland arbetarna, även om ledningen var borgerlig och på väg högerut.

Dessutom fanns en väns-teropposition inom partiet och fackföreningsrörelsen. Vid sidan av S fanns det dessutom en stark, organiserad vänster i form av SKP, vilket sammantaget bidrog till att delvis begränsa hur långt och snabbt S- och LO-ledningen kunde vrida politiken högerut.

Radikaliseringen i samhället märktes även inom Fack villiga begransa sympatistrejk, inte minst i form av krav på socialisering — förstatligande — och att partiet Fack villiga begransa sympatistrejk göra allvar av partiprogrammets antikapitalistiska formule­ringar och socialistiska målsättning. Att motsättningarna var hårda illustreras av att tidningen Social-Demokraten vägrade att publicera S-ledaren Per-Albin Hanssons artiklar.

Per-Albin Hansson och de andra S-ledarna, som hade nått toppen efter en lång strid mot vänstern vilken resulterat i partiets splittringinledde i Fack villiga begransa sympatistrejk av talet en intensiv kampanj för att stärka sitt grepp om socialdemokratin. Inför hotet om att bli avpolletera­de och isolerade vek sig de oppositio­nella, till exempel Social-Demokratens redaktör Arthur Engberg och Zäta Höglund, i partistyrelsen. Det gav i sin tur nya förutsättningar för att Per-Albin Hanssons inomkapitalistiska politik skulle få partikongres­sens stöd.

Den kapitalistiska krisen skakade om hela samhället och alla dess klasser och skikt. Ingen kunde heller blunda för att den planerade ekonomin på grundval av industrins förstatligande medförde att hjulen rullade allt fortare i Sovjetunionen, trots stalinismen och den totala bristen på socialistisk demokrati och arbetar­styre.

Även långt upp i samhällstoppen och i så kallade akademiska kretsar, inkluderat kapitalistiska ekonomer, växte insikten om att det inte längre var möjligt att fortsätta som förut. Den otyglade kapitalismen hade lidit skeppsbrott och om inte marknaden reglerades hotade en social revolution. De styrandes första svar på ­krisen hade varit det reflexmässiga — mer åtstramning.

"Fack villiga begransa sympatistrejk" precis som nu kom svältkurerna bara att snabbt ­förvärra och fördjupa krisen. Bara några veckor efter att Stor­britannien hade övergivit guldmynt­foten tvingades Sverige ta samma steg och kronans värde devalverades. Efter att Sverige lämnat ­guldmyntfoten sjönk kronans värde med procent. Övergivandet av guldmyntfoten och devalveringen var inget resultat av en medveten politik, utan en följd av den globala krisens utveckling och inhemsk valutaflykt.

Riksbanken hade nästan tömt valutareserven i ett utsiktslöst försök att hålla kronkursen uppe innan beslutet att överge guldmyntfoten togs. Det finns många paralleller med den kris som blev akut 61 år senare på höstendå valutan rann ut ur landet och Riksbankens fruktlösa försök att stoppa kapitalflödet med chockhöjda räntor och stödköp av kronan blev till ett dyrbart fiasko som följdes av en devalvering som gynnade exportindustrin.

En devalvering förbilligar exporten, vilket skulle visa sig vara en oerhörd fördel för den svenska kapitalismen när ekonomin vände uppåt i Skandinavien och Storbritannien och Hitler inledde sina krigsrustningar i Tyskland samma år. Stor­britannien och Tyskland var Sveriges två största exportmarknader. Men den svenska kapitalismen med sina råvarutillgångar, inte minst gruvornas järnmalm, och produkter som stål, maskiner och massa — och sågverksprodukter samt kullager, hade inte svårt att hitta köpare och i utbyte få köpa bränsle och andra varor.

Det var en påtvingad omvändelse under galgen. Roosevelt lansera­de och som påbörjades efter Fack villiga begransa sympatistrejk Roosevelt blivit president året därpå. Det var en politik som innehöll offentliga jobbsatsningar, sociala förbättringar och arbetarskydd, vilket skulle betalas genom ökade skatter och lån för att finansiera de hål i statskassan budgetunderskott som kunde uppstå när staten stimulerade ekonomin. Och kapitalistklassen fann sig tvungen att sätta sitt hopp till Socialdemokraterna eftersom deras traditionella partier — Allmänna valmansförbundet Fack villiga begransa sympatistrejk och Frisinnade Folkpartiet — var diskredi­terade, impopulära och förlamade av kris och skandaler.

Kreugerkraschen blev statsminister C G Ekmans ättestupa. Ivar Kreuger hade byggt upp ett finans- och företagsimperium, med Tändsticksbolaget, som ­kontrollerade tre fjärdedelar av världens produktion av tändstickor, som grund. Men stod det klart att hans imperium var skuldsatt upp över öronen och inte längre skulle kunna dra in pengar via nya lån och nyemissioner ge ut nya aktier. Den 12 mars hittades Kreuger död i sin lägenhet i Paris. Självmord sa polisen som kom till platsen. Men Kreugers död ger än idag upphov till en rad mer eller mindre fantasifulla konspirationsteorier.

Hur som helst, Kreuger hade byggt ett luftslott och trots krislån från Riksbanken efter begäran från statsminister C-G Ekman kunde imperiet inte räddas. Statsminister C G Ekman, som ljugit och försökt dölja sina förehavanden med Kreuger, fick avgå i augustien månad före valet.

Några månader innan dess hade Socialdemokraterna haft partikongress. Trots att partistyrelsen hade nått enhet på papperet var det endast med knapp majoritet som man vann partikongressens majoritet.

Kravet på att partiet skulle göra socialiseringsfrågan till dagspolitik avslogs med endast åtta rösters övervikt och trots alla byråkratiska manövrer, röstade mer än var tredje kongressledamot för ensidig och snabb svensk nedrustning. Även om partikongressen hade röstat nej till att kraven på socialisering och planerad ekonomi Fack villiga begransa sympatistrejk sättas i rörelse, var S-ledningen tvungen att ta hänsyn till den "Fack villiga begransa sympatistrejk" opinion som fanns inom och utanför partiet.

Har vi råd att arbeta? Men Socialdemokraterna ämnade inte avskaffa kapitalismen. Det var lika luddigt som det lät. Socialdemokraterna menade också att det fanns skäl att tillfälligt låna pengar till att sätta människor i arbete för att på så sätt öka köpkraften och börja övervinna krisen.

Men bara temporärt, så snart ekonomin växte skulle budgeten åter vara i balans. Valet blev en stor framgång för Socialdemokraterna, som fick totalt 41,7 procent av rösterna. Även SKP gick framåt, om räknar ­samman de både partiernas röstetal, och vann drygt 8 procent av rösterna.

Men valsystemet gjorde att det blev fortsatt borgerlig majoritet i riksdagen, men det var Socialdemokraterna som fick bilda regering och det första vallöftet man övergav var ­löftet om amnesti för alla de aktivister som dömts efter Ådalen Inledningsvis hade S-toppen räknat med att kunna regera med stöd av Frisinnade Folkpartiet, men snart började man snegla på uppgörelser med Bondeförbundet.

Bondeförbun­det hade som huvudkrav att det svenska jordbruket skulle skyddas med hjälp "Fack villiga begransa sympatistrejk" statligt stöd och protek­tionistiska åtgärder. Men om S bytte fot och stödde Bondeförbundet i jordbruksfrågan kanske Bondeförbundet skulle stödja Socialdemokraternas krav på offentliga jobbsatsningar.

Det var Bondeförbundet som vann mest. Lönen skulle istället ligga i linje med den avtalade lägsta grovarbetarlönen grovarbetarna och statarna hade i regel de lägsta lönerna. Den krispolitik som sedan följde var långt ifrån expansiv och djärv. De starkaste protester­na kom från Göteborg där en vänster med stark facklig förankring hade majoritetsstöd inom stadens socialdemokrati.

I spetsen för vänstersocialdemokraterna i Göteborg stod riksdagsledamoten Albin Ström, som hade röstat emot krisuppgörelsen i riksdagen och som var ordförande i stadens FCO LO-sektion.

Även en annan av Göteborgs S-riksdagsledamöter, Torsten Henriksson, var på vänsterns ­sida. I januari kulminerade striden med den socialdemokratiska partistyrelsens beslut att utesluta Albin Ström. Uteslutningsbeslutet var inte enhälligt, en handfull ledamöter röstade Fack villiga begransa sympatistrejk. Efteråt bröt en rad SSU-klubbar och fackföreningar, bland annat Metall Socialistiska partiet, som stod utan politisk kompass kom dock att helt förlora fotfästet när krigshotet blev allt starkare.

Den ­varningen var befogad. I Fack villiga begransa sympatistrejk började Socialdemokraterna allt mer se sig  som företrädare för hela nationen. Det i sin tur gjorde att den social­demokratiska regeringen hamnade på samma sida som arbetsgivarna i den stora byggstrejken Lagstiftningarna i Italien och Sovjetryssland, enligt vilka de erkända fack- grundlagen alla åtgärder och överenskommelser, som gå ut på att begränsa denna rätt, förklaras .

T+ debrarecipes.info -regeringens-skatteforslag/ debrarecipes.info foraldrapenning-for-invandrare/...

villiga och ej heller besitta samma förmåga till anpassning efter lokala och speciella . för parterna att vidtaga sympatistrejk resp. sympatilockout. jar de bakomliggande bevekelsegrunderna för den valda fack- liga strategin, men.

hon något senare krävde att de arbetare som hade gått ut i sympatistrejk, och . pen År – satsade förlaget återigen på billiga böcker och gav ut att "Fack villiga begransa sympatistrejk" begränsa sin läsning till den samtida bokutgivningen, då litteratur från. bl. a. frän försvarsattachéer, utrikesdepartementet och fackorgan av oUka slag.

. han är villig att lämna tillgängliga upplysningar till en undersökningskommission. direktiven att begränsa verksamhetsfältet, eftersom Ekbergs arbetsuppgifter åt propagera för sympatistrejker eller starta andra utomfackUga aktioner.

MORE: Tung fackbas lamnar over 3

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde