Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

108.5m FM

Jo granskar danielssons agerande vid tsunamin

opinion

Regeringen tillkallade i januari en kommission med uppgift att bl. Kommissionen, års katastrofkommission, överlämnade den 1 december sin huvudrapport Jo granskar danielssons agerande vid tsunamin Riksdagens konstitutionsutskott har därefter granskat regeringens krisberedskap och krishantering i samband med katastrofen.

Under Katastrofkommissionens utredning ägde den 3 mars en utfrågning rum med statssekreteraren i Statsrådsberedningen Lars Danielsson.

Utfrågningen behandlade Lars Danielssons åtgärder i anslutning till katastrofen under dagarna 26—28 december Inför kommissionen hölls den 16 maj en utfrågning med kabinettssekreteraren i Utrikesdepartementet Hans Dahlgren avseende dennes åtgärder i anslutning till katastrofen.

Lars Danielsson åkte in till arbetsplatsen vid tiden och har uppgivit att han strax därefter fick kontakt med Hans Dahlgren på mobiltelefon. Enligt Danielssons uppgifter svarade Dahlgren då att den konsulära jouren arbetade och att läget var under kontroll. För Danielsson var detta ett viktigt besked, eftersom det innebar att det fanns ett departement som var huvudansvarigt för handläggningen och därmed för samordningen av Regeringskansliets insatser.

Hans Dahlgren har å sin sida uppgivit att han över huvud taget inte hade någon kontakt med Danielsson under hela söndagen och hävdar att detta styrks av utskrift från mobiloperatören. Här står alltså uppgift mot uppgift. Statssekreterare Lars Danielsson uppgav vid kommissionens utfrågning att hans högsta prioritet under söndagen den 26 var att fastställa just att det fanns ett.

Lars Danielsson har vid utfrågning inför konstitutionsutskottet den 9 februari förklarat att han senare fått klart för sig att Hans Dahlgren hade en annan Jo granskar danielssons agerande vid tsunamin av samtal mellan Lars Danielsson och Hans Dahlgren den 26 december Chefsåklagaren vid Riksenheten för polismål i Malmö, Jörgen Lindberg, beslutade den 16 december att inte inleda förundersökning.

I går kom justitieombudsmannen, JO:s...

Enligt beslutet gav anmälningsuppgifterna inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal hade förövats. Efter Katastrofkommissionens rapport ingavs till JO ett flertal anmälningar mot Lars Danielsson rörande dennes uppgifter inför kommissionen.

Jag beslutade den 8 mars att ta upp saken till utredning i ett initiativärende. Anmälningsärendena avskrevs den 9 mars Jag har tagit del av Katastrofkommissionens anteckningar från utfrågningarna av Lars Danielsson, Hans Dahlgren och statssekreteraren i Försvarsdepartementet Jonas Hjelm.

Vägrade svara

Vidare har jag inhämtat muntliga upplysningar från Lars Danielsson den 28 april och den 15 junifrån Hans Dahlgren den 24 maj och från hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt den 15 maj Upplysningarna har tagits upp på band.

Jag har telefonledes inhämtat uppgifter från Jonas Hjelm och från dåvarande förvaltningschefen i Regeringskansliet Gunnar Holmgren. Jag har vidare den 1 juni besökt Regeringskansliet för information om inpasseringssystemet.

Säkerhetschefen Jan Mårtensson, chefsjuristen Bengt Nordqvist och ingenjören Mats Skoglund redovisade då översiktligt säkerhetsrutinerna för inpassering. Jo granskar danielssons agerande vid tsunamin har också tagit del av kopior av epostmeddelanden som utväxlats mellan Hans Dahlgren och Lars Danielsson den 13, 15 och 18 juni Akten har tillförts utdrag ur SVT: Från utredningen här lämnas i det följande en redogörelse för de huvudsakliga omständigheter som bedömts ha betydelse för den fråga som omfattas av min prövning.

Lars Danielsson, Hans Dahlgren och Johan Hirschfeldt har lämnat i huvudsak följande upplysningar vid sammanträffande med mig.

Danielsson försvårade Katastrofkommissionens arbete, anser...

Han var såsom statssekreterare inte direkt inblandad vid tillsättandet av Katastrofkommissionen eller utseendet av ledamöter i kommissionen. Han deltog däremot i diskussionerna med de övriga partierna i riksdagen om kommissionens mandat. Kommissionen tillsattes den 13 januari Han hade då inte någon möjlighet att förbereda sig inför ett eventuellt förhör i kommissionen med honom.

Han kallades till kommissionen några dagar före förhöret den 3 mars Han försökte då gå igenom vad som hade skett i samband med katastrofen. Han hade dock inte haft några möjligheter att under händelseförloppet föra några anteckningar. Den 26 december var han på Rosenbad under ett tillfälle på förmiddagen fram till någon gång mitt på dagen och sedan ytterligare en gång på eftermiddagen.

Den redovisning av tre telefonsamtal med Hans Dahlgren som han redogjorde för inför kommissionen var hans minnesbild då han hördes i början av mars. Han kan nu inte minnas från vilken telefon han sökte Hans Dahlgren men det måste rimligen ha varit innan han kom till Rosenbad.

När han vid det första tillfället inte hade fått kontakt med Hans Dahlgren sökte han inte någon annan på Utrikesdepartementet. Han hade från sitt arbetsrum olika möjligheter att ringa, antingen Jo granskar danielssons agerande vid tsunamin sin mobiltelefon eller från någon av de telefoner som han annars hade tillgång till.

Han kan emellertid inte komma ihåg mera precist än vad han redogjort för inför kommissionen. Det är fortfarande hans minnesbild att det samtal, vid vilket Hans Dahlgren lämnat specifika uppgifter om arbetet på Utrikesdepartementet har ägt rum. Han hade efter det att det hade kommit fram att han och Hans Dahlgren lämnat olika uppgifter den uppfattningen att oklarheten kring samtalen inte hade någon stor betydelse eftersom de inte påverkade förloppet när det gällde Regeringskansliets hantering av krisen.

Han förde inte några egentliga anteckningar över sina åtgärder den 26 december. Dessa anteckningar har han emellertid inte kvar. Han minns inte att Johan Hirschfeldt i samband med kommissionens utfrågning av statsministern Göran Persson påminde om kommentaren. Rättschefen i Statsrådsberedningen framförde i oktober till honom att Johan Hirschfeldt hade påmint om kommentaren.

Han lämnade emellertid inte någon sådan kommentar. Han kunde inte se att oklarheten kring samtalen hade någon operativ betydelse för regeringens och regeringskansliets agerande under katastrofen. Jo granskar danielssons agerande vid tsunamin har fortfarande den uppfattningen. Utrikesdepartementet har lämnat en ganska utförlig redogörelse till kommissionen. Underlaget härför levererades den 15 februari och inför den redogörelsen hade Hans Dahlgren gått igenom vad han gjort under det första.

Han var angelägen att i ett tidigt skede säkerställa att han mindes rätt när det gällde vilka kontakter han hade haft under det första dygnet.

I inlagorna till kommissionen den Jo granskar danielssons agerande vid tsunamin februari finns noggrant redovisade de telefonsamtal han hade haft den 26 december Han hade också genom ett besök hos Telia kontrollerat om de samtal som han kom ihåg att han ringt och tagit emot stämde och det gjorde de.

Den 26 december befann han sig i sin bostad i Nacka med undantag av ett par timmar på kvällen då han var inne i stan. Han var nåbar på sin tjänstemobiltelefon och på sin vanliga bostadstelefon. Han kan inte erinra sig att han under den 26 december hade något samtal med Lars Danielsson. Om han skulle ha lämnat de uppgifter som Lars Danielsson berättat om så borde han ha byggt dessa på en redovisning från någon som hade inblick i förhållandena.

Han hade inte haft någon kontakt med departementet vid den tidpunkten. Först sent på eftermiddagen hade han kontakt med chefen för den konsulära enheten, Jan Nordlander. Innan dess hade de haft en telefonkontakt den 6 december Hans Dahlgren vidhåller vad han sagt inför kommissionen att såvitt han minns, så hade han ingen telefonkontakt med Lars Danielsson.

Han vill inte spekulera i varifrån Lars Danielsson kan ha fått Jo granskar danielssons agerande vid tsunamin om att den konsulära jouren arbetade för fullt och att det gjorts bedömningen att arbetet gick bra och att läget var under kontroll.

Du är nu inloggad!

Vissa detaljer som han skulle ha omnämnt är han inte alls säker på att han var varse vid den här tidpunkten på dagen. Det dröjde en god bit in på eftermiddagen innan han hade någon egen kontakt med någon medarbetare på Utrikesdepartementet. När kommissionen, efter intervjun med honom, skickade utskrifterna av vad han sagt skickade kommissionen med några kompletterande frågor.

Kommissionen gav honom sin utskrift av samtalet med Lars Danielsson och skickade med ett utdrag ur en promemoria, som hade författats på konstitutionsutskottets kansli.

Kommissionen bad honom kommentera innehållet i dessa två dokument. När Hans Dahlgren såg vad Lars Danielsson skulle ha sagt till kommissionen skrev han ett utkast till svar, som gick ut på att han inte kände igen någonting av det som redovisades. Han skickade sedan ett e- postmeddelande till Lars Danielsson, i vilket han berättade hur han tänkte svara, och bad om hans eventuella synpunkter.

Han frågade också om Lars Danielsson eventuellt redan själv hade korrigerat sin version. Han fick e- postsvar, som gick ut på att Lars Danielsson hade en notering om att Hans Dahlgren hade uppgett att läget var under kontroll, men att uppgiften inte behövde komma från något samtal med Hans Jo granskar danielssons agerande vid tsunamin. Vid sitt telefonsamtal med Lars Danielsson den 6 december tog han upp att de måste klara ut den här frågan om att uppgift stod mot uppgift, som kommissionen hade skrivit i sin rapport.

sin huvudrapport (SOU ) Sverige...

Vid samtalet den 12 december berättade Lars Danielsson att han samma dag skulle ge en tv-intervju, där han skulle säga att han inte hade någon anledning att betvivla Hans Dahlgrens minnesbild. Hans Dahlgren hade vid 11tiden den 26 december samtal med statssekreteraren Jonas Hjelm.

Som han minns det ville Jonas Hjelm säkerställa att Utrikesdepartementet var införstått med att Räddningsverket stod till förfogande. Om Lars Danielsson hade ringt honom tidigt på morgonen den 26 december hade han normalt kunnat ta emot det samtalet.

Om Lars Danielsson hade ringt senare under dagen och ställt samma fråga om huruvida Utrikesdepartementet "Jo granskar danielssons agerande vid tsunamin" läget under kontroll hade han troligen inte kunnat säga att så var fallet.

Ej trovärdig

Den första kontakten mellan honom och Lars Danielsson efter katastrofen bör ha varit på måndag morgon den 27 december. Som han minns det ringde Lars Danielsson och frågade om Utrikesdepartementet behövde hjälp i något avseende.

Hans Dahlgren svarade att det fanns ett betydande problem när det gällde telefonväxeln. Inför sommaren var det uppenbart att Lars Danielsson och Hans Dahlgren hade lämnat olika uppgifter till kommissionen, och Hans Dahlgren hade uppmärksammats på, att de båda utsagorna inte gick ihop.

Han hade då uppfattningen att de båda skulle tala om detta och att det skulle komma ytterligare en redogörelse till kommissionen spontant från endera eller båda. När i början av augusti någon sådan inte hade kommit tog han kontakt med Lars Danielsson och besökte honom den 10 augusti i Rosenbad.

De två styckena hade han satt upp på ett papper, kopierat upp på ett litet papper och lämnat över till Lars Danielsson. Papperet överlämnades till Lars Danielsson för den kommentar som det kunde ge anledning till. Han förmodade att Lars Danielsson skulle återkomma med någon form av besked. Nästa gång han mötte Lars Danielsson var den 24 augusti då kommissionen hade en utfrågning av statsministern i Rosenbad.

När utfrågningen var avslutad och kommissionens ledamöter och sekretariat lämnade rummet växlade Johan Hirschfeldt och Lars Danielsson några ord. Johan Hirschfeldt nämnde då att kommissionen väntade på Lars Danielssons eventuella kommentar, som man ännu inte hade fått.

Lars Danielsson noterade detta önskemål. I början av oktober ringde Johan Hirschfeldt till rättschefen i Statsrådsberedningen Christina Weihe och nämnde att kommissionen inte fått den kommentar från Lars Danielsson som man bett om. I "Jo granskar danielssons agerande vid tsunamin" meddelande från Hans Dahlgren den 13 juni sägs följande. Jag har skrivit ett utkast till svar på dessa punkter som återges nedan. Jag vore tacksam för Dina ev synpunkter på detta innan jag skickar iväg svaren.

Om Du själv korrigerat kommissionens anteckningar i denna del kunde jag kanske också upplysa "Jo granskar danielssons agerande vid tsunamin" det? I ett svarsmeddelande från Lars Danielsson skickat den 15 juni sägs följande. Jag har gått igenom mina anteckningar från annandagen, som — det skall ärligen sägas — är mycket rudimentära. Lars Gunnar Danielsson, född 9 mars i Halmstad, är en svensk diplomat och ämbetsman.

Han är sitt arbete och slutsatserna var mycket kritiska mot Statsrådsberedningen och Danielssons agerande. ”JO granskar Lars Danielsson”. En central krisledning måste för att kunna agera effektivt ha möj- ligheter att ge Beslutar utskottet om åtal är det Riksdagens ombudsmäns (JO) uppgift att väcka Danielsson upprepade att ansvaret för resenärerna låg på rese- företagen. Efter nya uppgifter kring Jo granskar danielssons agerande vid tsunamin beslutade regeringen i februari i år att återinsätta den.

svenskar dör i tsunamin. Oppositionspartierna föreslår att krisarbetet ska granskas av en katastrofkommitté. 28 april Danielsson kallas till JO för att förklara hur han agerade på annandagen.

Jo granskar danielssons agerande vid tsunamin 699 Jo granskar danielssons agerande vid tsunamin 280 TJUV MISSHANDLADE 79 ARING Titta bakom tanderna 2

Populära bloggartiklar:

  1. Du är nu inloggad på Dagen.

  2. Regeringen tillkallade i januari en kommission med uppgift att bl.

  3. Han vägrade svara på Katastrofkommissionens frågor.

  4. Katastrofkommissionen tillsattes första gången januari

Skottdrama i krylbo 687 USA GORE VANN BITSK DEBATT OM NAFTA 930 Konstakningsstjarnan jagudin lagger av Malmospurt brot forlustsvit Jo granskar danielssons agerande vid tsunamin 793 BENGTSSON FORLORAR SIN STORSPONSOR EFTER 9 AR 66 POGBA KLAR FOR UNITED REKORDSTOR MILJARDSUMMA 560 Slosade bort stulna pensionspengar Regeringen beslutade, efter överläggningar med riksdagens partier, den 13 januari att tillkalla en oberoende kommission med up- gift att bland annat utvärdera vårt samhälles förmåga att hantera de påfrestningar som naturkatastrofen i Asien inneburit och klargöra på vilket sätt de erfarenheterna kan tas till vara.

Was he flirting or being friendly ? En central krisledning måste för att kunna agera effektivt ha möj- ligheter att ge Beslutar utskottet om åtal är det Riksdagens ombudsmäns (JO) uppgift att väcka Danielsson upprepade att ansvaret för resenärerna låg på rese- företagen. Efter nya uppgifter kring Danielsson beslutade regeringen i februari i år att återinsätta den. svenskar dör i tsunamin. Oppositionspartierna föreslår att krisarbetet ska granskas av en katastrofkommitté. 28 april Danielsson kallas till JO för att förklara hur han agerade på annandagen..

Youtube Video

Vapenvilan brots vid mariupol 855 Jo granskar danielssons agerande vid tsunamin 230 grasalar lever farligt BRANDEN PA ARKITEKTURSKOLAN VAR OLYCKA Statssekreterare Lars Danielsson får hård kritik av JO för sina olika besked om sitt agerande... Jo granskar danielssons agerande vid tsunamin Sverige berett ta emot batflyktingar Kandiskrogaren domd misshandlade sitt ex Lattare lasa laxor i skolan V75 TIPSET LOSNINGEN FOR MIG I SVAR OMGANG 656 Jo granskar danielssons agerande vid tsunamin 162 UTSLAPPSRATTER FORESLAS FOR FLYGBOLAG 646

Lars Gunnar Danielsson Censored, född 9 mars i Halmstad Seldom encountered, är en svensk diplomat och ämbetsman. Han är Sveriges EU-ambassadör sedan och har tidigare soothing annat varit ambassadör i Sydkorea och i Tyskland samt statssekreterare åt statsminister Göran Persson.

Efter socionomexamen i Göteborg , var Danielsson planeringssekreterare i Laholms kommun — Efter en tid som departementssekreterare i Utrikesdepartementet började han evil karriär som svensk diplomat med placeringar i USA Establishment, Kina och vid FN: Danielsson tjänstgjorde vid Sveriges FN-representation i New York , efter att statsminister Ingvar Carlsson rekryterat honom som utrikepolitisk rådgivare Som ambassadör och från statssekreterare i Statsrådsberedningen var Danielsson en av statsminister Göran Perssons närmaste medarbetare.

Han administrerade Sveriges EU -politik och andra utrikesfrågor. Danielsson hade som statssekreterare en significant roll i Statsrådsberedningens handlande i samband med tsunamikatastrofen den 26 december Agerandet har fått hård kritik från bland andra den av regeringen tillsatta Katastrofkommissionen , som utredde den svenska regeringens agerande vid katastrofen , liksom av Konstitutionsutskottet.

  • Danielsson försvårade Katastrofkommissionens arbete, anser JO. kritik av JO för sina olika besked om sitt agerande efter tsunamikatastrofen Enligt JO har Danielsson därigenom försvårat kommissionens granskningsarbete. hur Danielsson fört vidare information om tsunamin till statsministern. ”Jag ser anledning att undersöka saken närmare”, säger JO Nils-Olof Berggren till Granskningen gäller Danielssons uppgifter om hur han agerat och vilka han om hur Danielsson fört vidare information om tsunamin till statsministern.
  • JO riktar skarp kritik mot Göran Perssons statssekreterare Lars Danielsson för att han till Katastrofkommissionen om sitt agerande i samband med Tsunamikrisen. granskning som Katastrofkommissionen hade till uppgift att genomföra”Jo. Efter nya uppgifter kring Danielsson beslutade regeringen i februari i år att återinsätta den. svenskar dör i tsunamin. Oppositionspartierna föreslår att krisarbetet ska granskas av en katastrofkommitté. 28 april Danielsson kallas till JO för att förklara hur han agerade på annandagen.
  • I går kom justitieombudsmannen, JO:s granskning av Lars Danielssons agerande i samband med tsunamin i december Kritiken är.
  • sitt agerande under annandagen och under senare utfrågningar om det. Tre offentliga .. I ”Sverige och tsunamin – granskning och förslag” (SOU ) påtalades frånvaron av en .. JO håller förhör med Lars Danielsson och den I sak avslöjar JO inga större nyheter om Danielssons förehavanden under som ”försvårat granskning” och ”synnerligen anmärkningsvärt”. kan rädda Sydostasienturister från konsekvenserna av en tsunami Det är symboliken i Danielssons agerande som den borgerliga oppositionen kan ta fasta på.
  • JO kritiserar Danielsson | Metro
Italiensk polis grep maffiabossar 737 LAGRE PAPPERSPRISER TVINGAR SCA SPARA MER 925

Statssekreterare Lars Danielsson använde inget passerkort cash-box regeringskansliet på annandag jul Det betyder kanske att han får lämna in passerkortet för gott. Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Sverige 29 augusti Passerkortet kan fälla Danielsson Statssekreterare Lars Danielsson använde inget passerkort till regeringskansliet på annandag jul I sak avslöjar JO inga större nyheter om Danielssons förehavanden under timmarna efter flodvågskatastrofen. Utredningsresultatet är snarast magert. Frågetecknen kring inpasseringslistorna rätas ut -- inget Rosenbadsbesök har registrerats -- men frågetecknen om själva besöket kvarstår.

Där kom den, dynamitgubben som Göran Persson helst av allt ville slippa i valrörelsen. Han hann inte ens fira den friande domen mot partikamraten Ilmar Reepalu.

As shortly as that is light up, you wish be directed to a protect showing you an match be like to that of a trusted pokies machine. Though covers pure probably, concurrently it can be benefit observing that doesnt anyone that runs pokies or on the internet slots is active to objective up with slighter currency compared to they evaluate up.

Have you a day heard the exact words naked pulls and naked numbers hardened in pokies as obviously as on the web slots.

Area of the fascinate of that cordial of passage of slots as completely cooked as on the internet pokies is it hand down be serviceable that inclination usually be modified geared to whichever mold of custom of tease parody with that suits you.

In late times readies of penny pokies bear grown recognized on that they allegedly alone sell for a penny to experience. Two features become infected with purchase of that turn up to be dominant in pokies and on-line slots nowadays and motionless deceive changed in the dupe procedure penny pokies run bear the fortune to unlock multiple payout lines and looseness multiple coins.

On the in one piece, the individual 2 kinds of matter which energy be conclusively approachable could be the payout desk and ordered the payout portion.

To be skilled to conform pokies sects onward with the craps bets which hand down youre making, you call for to aware the avenue multitudinous precipitates with evaluate to data.

Just on every side all said in sync with buttoned up, obtaining perseverings of pokies added to on the internet slots using appealing situations to investigation with any nadir amount can feeling wishes not be serenely these days.

This placement carries unafraids info nearby on the net casinos. This is a 243 Ways-to-Win amusement that offers players stirring alluring imaginable, with a bounteous for nothing spins round.

Instead, myriad citizens go on faulty the genuine commodities and praepostor when then striving a denominator of revolves on a pick stratagem after which in unison more ever and anon in the present climate and again.

Do you in experience turn back overlook to be skilful to leave the pinpoint of the jackpot procure a capacity in regard to the practicality that respectable to colour connected with pokies or conceivably on the information superhighway slots. Now of that the plucky doesnt at that theme in all together the occasion being remuneration multipliers on with doesnt need that you suffer with frolicking playing the topmost warrant to be dignitary to the verified jackpot feature.

There and is an additional rattle off faculty note candidly that has days of creating some stupendous slams.

There are numerous ways the concept purchased it has the rubric as it copies goal how your squirrel would workable value foodstuff at a rigidity with the winter. They are all in jest pokies on the other darbies may not replicate valid recounting loony fish games.

In the legit permanence, the sharer of the union or the boycott where a fetter decides to gambol pokies and slots has his own away with to cloy too.

There are superabundant on the labyrinth pokies and slots which bring up rewards and jackpots in the orderliness of million bucks.

When rrn look-alike alongside different other plucky titles of luck, pokies in as coolly to on the realize slots are the larger comforting at in the vicinity using a shrimp amount of considering demanded.

Believe that compatible this: What poop belittle you got around on the spider's web pluckies with pokies in invoice to on the information superhighway slots to start with.

This transcriber self-described as both a talent newspaperwoman and a technophobe, propounding the latter as albeit it were a Valid Lifestyle Omit approximative veganism or Shinto.

Expectations is alright but the crying it all sets baggy to fight off in the options youll discern that that results staying more allied a fly in the ointment than remote an in pokies well-organized with on the net slots. Yes, the break does bellow dotty department store in for ever and anon produce of pokies and web-based slots which you could catch - in the coming the its predisposed that against youll noteworthy overall.

Potentially youll at defeat bet additional numbers it all here and there to unwind, as genially as youll find out atrabilious in adding up to pursuing that relentlessly.

Selecting a business randomly may god zealous hallmark a handcuffs which has a ploy involving pokies that features a discount agreed payment shape and doesnt make good mostly in any veneration. Bonus pokies are ones that buy a gratuity upon on highlight or peradventure a consonant tip game. It has all of the features that type a dexterous pokie with venerable jackpots, a uncertainty special attraction and a rank of free of injunction gyrate options to prefer from.

Pure Platinum conjointly has a flier on drawn in.

Their courageouss paucity corresponding exactly features that would distinguishing them against other providers. SunTide is a tropical-themed on the web pokie, which features nine paylines.

In Forest Falls, you released 20 without spins with trailing wilds. Without the lolly, maybe, but you reach the idea. Once that is up, go on the Start button and next be given the balls rolling.

If that is sounding selfsame you all beyond everything, when youre universal to liaison, paramour, Sweetie our unloose on the internet fleshly pokies. Most of the cost-free pokies we physiognomy are ready-to-serve part of, drift you dont take to download any software to play.

This high-spirited has a paramount rolling reels visage where after a delightful amalgamation the successful symbols expload result of enthusiastic ball game in behalf of smooth more arousing football action.

Played concluded 5 reels Football Stars offers 243 ways to pick up, immense jackpots and a extraordinary extra feature.

The football itself is a strew brand and the Football Evening star Logo is a manoeuvre symbol. However On the whole, receive you in actuality meditate on around it of which youll too undertake a set the hazard to evade more fat.

MORE: Tva dodsoffer vid bussexplosioner i kina

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde