Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

148.5m FM

Sju doda i tornado i usa

opinion

Trombtornado och skydrag är olika benämningar på kraftiga virvelvindar som bildar en nästan lodrät stigande luftvirvel med en diameter på meter upp till 1 kilometer för kraftiga tornador, i sällsynta fall har man observerat tromber med en diameter på så pass mycket som 2—4 km.

Skydrag är dock skilt från de övriga då det inte är någon marknära virvelvind. Skydrag är en i molnbasen synlig roterande del av ett moln, men når "Sju doda i tornado i usa" mark. Tromberna uppstår vid kraftiga åskväderdet är vanligt att en horisontell molnrulle bildas på åskvädrets bylinje ; denna kan sedan vrida sig vertikalt och når marken som en tromb. Karaktäristiskt för en tromb är då den molnslang eller rep som bildas mellan moln och mark i trombens inre del.

Personuppgiftspolicy

Moln med sådan molnslang ges den latinska beteckningen tuba. Ena sidan av virveln början på tornadon får kontakt med uppvindarna och då tippar virveln. Den andra delen arbetar sig då nedåt och bildar ett rör som sträcker sig mot marken. Fallvindar bildas när det regnar kraftigt och haglet drar med sig luft. Tromber förekommer i Sverige företrädesvis om sommaren, men de är inte vanliga. Det svenska meteorologiska institutet SMHI får kännedom om ett tiotal observationer av tromber varje Sju doda i tornado i usa. Det exakta antalet tromber är okänt, eftersom de är lokala "Sju doda i tornado i usa" rätt kortlivade fenomen.

Sverige har mycket ödemark där tromber kan uppstå, utan att någon observerar dem. De flesta observationerna görs dagtid. Svenska tromber är också vanligtvis svaga jämfört med de som förekommer i Nordamerika. De svenska tromberna är också ganska smala, och typiskt för dem är deras höjd, som är upp till flera kilometer.

Någon tromb starkare än F1 på Fujita-skalan har inte registrerats i Sverige de senaste åren.

LOS ANGELES. Mitt under kampen...

Sverige har inte några större möjligheter att varna för lokala tromber, då utrustningen som krävs inte är heltäckande. Dessutom är inte tromberna något större problem. Åskmoln studeras emellertid kring större flygplatser. Superceller förekommer ibland i Europa men över Sverige är dessa föga kända. Sverige har inte de extremt instabila luftblandningar som bygger "Sju doda i tornado i usa" dem.

SMHI har i sina väderprognoser möjlighet att ge allmän varning för tromber. Detta brukar ske i samband med att prognosen förvarnar om ovanligt aktiva åskväder. Tromber har ofta setts på flera närliggande platser samma dag. Bland äldre tromber i Sverige kan följande nämnas: Vreta Kloster [ 1 ]HallsbergStrömsberg [ förtydliga ]Vimmerby samt Borås Vid intensiva observationer av åskmoln kan den uppmärksamme se den karaktäristiska mattvirvel som är den horisontella molnrotationen på bylinjen.

Detta är trombens vagga. Denna rulle kommer igång i turbulens -korridoren mellan uppvindar och fallvindar, som i detta läge är lutande gentemot marken och kallas advektion. Ena ändan av rullen får kontakt med uppvindarna och då utvecklas ett fenomen där rullen tippar. Mot slutet roterar luften i ett uppvindsområde nära marken och det är tydligt när markkontakten sker eftersom jord och grus rivs upp i ett dammoln.

Vindmotståndet ökar med kubiken på vindhastighetenvilket innebär att stora skillnader på skador som ett vindfenomen har orsakat, kan härledas till skillnader i några få sekundmeters vindhastighet. Vindhastigheten är högre i den del av trombvirveln som sammanfaller med trombens rörelseriktning gentemot marken, så i den delen blir skadorna större.

Jordrotationen ger upphov till en Corioliskraftsom styr åt vilket håll stora luftmassor som lågtryckssystemen roterar, men den har en ringa påverkan på tromberna, som lika väl roterar Sju doda i tornado i usa andra hållet, och är lika vanliga. Skälet till att slangen är synlig som ett trattmoln, är att fukten i luftendet vill säga vattenångan, kondenseras till vattendroppar, så som det sker i moln, dimma eller dagg.

Luften rör sig här hastigare, vilket betyder att lufttrycket sjunker. Daggpunkten innebär en separering av kyla och värme där luften blir ca 10 grader varmare och lättare. Vattendropparna tar med sig kylan. Detta intensifierar uppvindarna och är åskmolnets och trombens drivkraft. Tromben är komplex med en större roterande vind som blåser in i spiral mot snabeln. Vindens friktion mot marken ger samma effekt som för pickupen som rör sig på en Sju doda i tornado i usa grammofonskivaden drar sig inåt.

Detta friktionsfenomen kallas skating. Men det finns komplexa motriktade gyroskopfenomenvilket syns bland annat i de tunga föremålen som kastas "Sju doda i tornado i usa" från snabeln. Den roterande vinden representerar också en mycket stor massa. En kvadratdecimeters luftpelare väger cirka ett kilo vid havsnivå. Slangen ökar normalt i bredd när tromben blir kraftigare.

Detta är en regel med undantag. Det är extremt ovanligt att ett åskväder utvecklar en tromb. Detta är inte hela sanningen om trombens utveckling och tankarna går även till leksaks snurran Tippetopp, som vrider sig runt sin axel. I fallet med tromben så är det sannolikt att marken som plan yta hjälper molnrullens vindsystem att kantra vertikalt. Tromben kan betraktas som en slags ordning i kaos.

Virvelns modell kan beskrivas matematiskt med begrepp som Lorenzattraktorn. I värsta fall kan åskmolnet generera flera tromber. På ett fotografi från tornadoutbrottet i USA kan inte mindre än sju virvlar iakttas, dessa finns tämligen nära varann. Det är vanligt att tromber bildas över hav och gigantiska sjöar, men dessa anses inte kunna bli så kraftiga att de kan bli en fara för den tyngre sjöfarten.

Dessa tromber kallas havstromber. Berättelser hur fisk som sugits upp och fallit från skyn torde stämma. En vattenpelare sugs upp med stor massa och tar en del kraft från tromben, samtidigt torde luftfuktigheten öka i snabelns nedre del.

Havstromber drar även in över Sveriges kuster, men de är relativt svaga. Utomlands finns exempel på kraftiga havstromber som dödat människor. Varför havstromber är vanligare vet man inte.

Washington. Sju människor omkom när...

Sannolikt bidrar den mindre friktionen till att virvelstrukturen kan bildas och fortleva, i synnerhet i trombens yttre delar. Vid ett tillfälle rapporterades från Öresund att inte mindre än tre tromber utvecklades till två, och sedan till en. När denna försvann kom en fjärde, såg förbluffade ögonvittnen på Kullaberg den 7 augusti Mellan Danmark och Sverige driver ofta landbildade åskväder till havsmen tromberna bildas oftare på kallfronter.

Det finns också exempel på tromber som gått i skogsmark, men inte observerats direkt. Skadorna kunde ses som en lång gata med fälld skogsom ligger in mot snabelns centrum. Det som efteråt kallas tromb, är i många fall mycket kraftiga vindar, som kan förekomma framför och i ett åskväder, så kallade fallvindar.

Dessa vindar bildas när intensivt regn och hagel drar med sig luft i fallet, och denna luft breder ut sig med stor häftighet från åskvädret. Träd faller oftast i en riktning eller ut från den fallgata som kan bildas. Något fall kan vara fallvind downburst eller microburst. Lite om stormskador på skog orsakade av tromber under talet enligt rapport från skogsvårdsstyrelsen. Men exempelvis den i Eskilstuna år orsakade dock relativt kraftiga skador på ett campingområde.

Omkring 75 procent av alla tromber uppträder i USA som genomsnittligt drabbas av tromber per år. I USA kallas tromberna tornador eller "twisters" och förekommer också i kraftigare former. Att USA drabbas så ofta beror på att den Sju doda i tornado i usa torra arktiska luften från Kanada ofta avfuktats när den passerar Klippiga bergen.

Den möter den heta och höggradigt fuktiga luften från Mexikanska golfen. Dessa luftmassor kolliderar på prärien i centrala USA.

Sådana luftkonfrontationer gynnar extrem vertikal hävning konvektion då den är instabil. Då bildas många superceller, som är stora roterande åskmoln. Den följer i princip floden Mississippi. Där härjar virvel stormarna som värst, särskilt under våren, sommaren och en bit in på hösten.

De flesta tornador bildas under sen eftermiddag mellan kl 15 och Stormar som orsakar tornados är alltid synliga från vädersatelliter men det går inte att se själva tromberna i vädersatelliternas bilder då de befinner sig under själva molnet. Uppvindarna är så kraftiga att det ibland bildas en liten bulle ovanpå åskmolnets städ vid tropopausen.

Sju doda i tornado i usa flesta tornador går cirka meter utanför supercellens regnkrok. Det kan vid sällsynta tillfällen bildas flera molnslangar från samma moln. Vid den synliga delen av slangen når luften daggpunkten på grund av tryckfall, och dimma fälls ut.

Lufttryck i slang och molnbas torde då vara samma. Men ibland är slangen ej synlig. Fenomenet är ingalunda ljudlöst, utan beskrivs som ljudet av tusen jetmotorer eller ett godståg för mycket kraftfulla tornados. Att varna människor i tid för lokala tromber, eller tornador, är svårt, men framsteg görs. Forskarna och meteorologerna kan i sämsta fall bara spekulera om en tromb är på väg att bildas, genom att granska atmosfären och molnen, men kan bara med säkerhet komma ut med en varning när rotation i molnets interna delar faktiskt redan existerar.

I USA finns ett välutbyggt varningssystem, och många invånare i särskilt tornadodrabbade områden har också byggt stormkällare. Dessa används som skydd för annalkande tornador. De utgör ett fullgott skydd för deras liv, men materiella skador för hundratals miljoner Sju doda i tornado i usa uppstår varje år, och i genomsnitt omkommer 60 personer varje år Blixten dödar personer i USA årligen. Myndigheterna tornadovarnar via massmedia och lokala varningssirener.

Man använder sig av stationär och mobil väderradar, som observerar "Sju doda i tornado i usa" höghastighetsvindar inuti åskmolnen. LOS ANGELES.

Minst sex döda i tornado...

Mitt under kampen mot den läckande oljekällan drabbades USA i helgen av en massiv naturkatastrof. Minst sex personer har dött i kraftiga stormar med hagel, tromber och kraftigt regn i sydöstra USA, rapporterar Reuters.

I delstaten Mississippi. På ett fotografi från tornadoutbrottet i USA kan inte mindre än sju virvlar . Kraftiga tornados är extremt destruktiva och lämnar död och förstörelse i sina.

Han kidnappade och plågade miljonärer...

MORE: Inlagg sjukersattning

MORE: Duplantis sjua ingen svensk medalj pa vm

MORE: Babysim kan gora ditt barn sjukt

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde