Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

102.6m FM

Kulturdarfor forstar inte norge faran med regeringens rasism

opinion

Vad ska vi göra? Så här kan ni göra. Sverigedemokraterna är inte ensamma om att föra en ojämn kamp mot det politiskt korrekta. Hanna Hallgren har kartlagt högeraktivismen i Sverige, dess rötter och maktblinda retorik. Hon varnar för högeraktivisternas brist på självrannsakan i ett Europa där den parlamentariska nyfascismen är på frammarsch. Den här artikeln ska handla om svensk högeraktivism.

Den ska handla om hur politiska frågor kollektivt drivs av näringslivsrepresentanter, borgerliga ledarskribenter, opinionsbildare, journalister, bloggare, akademiker, tankesmedjor och företrädare för politiska partier.

och fil mag-uppsatser i dansk,...

"Kulturdarfor forstar inte norge faran med regeringens rasism" En korrekthet som högeraktivister i dag inte bara tillskriver Socialdemokraternas och Vänsterpartiets politik, utan också anser har fått fäste i den moderatledda regeringen. Under de senaste decennierna har det bedrivits en omfattande högeraktivism mot svensk jämställdhets- och antidiskrimineringspolitik från Svenskt Näringslivs tankesmedja Timbro, och under talet anslöt sig även medieföretaget Axess Publishing AB, ägt av Ax: Som dess överstatliga kronjuveler vid svenska högskolor och universitet uppfattas ofta framväxten av genusperspektiv liksom av ämnet Genusvetenskap.

En upprinnelse till artikeln är min förvåning över den debatt i Sverige som följde efter att Anders Behring Breivik massavrättat unga socialdemokratiska politiker i Norge.

De unga politikerna mördades för att de var vänster — som en politisk attack på socialdemokratins framtid. Breiviks avsky mot vänstern, feministerna och muslimerna, grundar sig i uppfattningen att dessa är fanbärare för Kulturdarfor forstar inte norge faran med regeringens rasism tecken på det degenererande gift som stavas politisk korrekthet och utsöndras av ett mångkulturellt samhälle.

I Sverige, till skillnad från i Norge, ledde Breiviks dåd inte till någon självrannsakan inom ultrahögern rörande den rasistiska retorik som piskar upp hatstämningar mot minoriteter, framför allt svenska muslimer och icke-vita svenskar. Tvärtom förråades tonläget, och tillskyndare från andra delar av högern — i förstone dess liberalkonservativa och värdekonservativa falanger — gick samman i en sorts anti-islam, anti-vänster och anti-feminismmobb.

Hur kunde Breviks våldsamma terrorattack leda till att svensk höger valde att skuldbelägga och smutskasta just de grupper som Breivik utmålar som måltavlorna för sitt hat?

Som syndabockar pekades alltså människor ut som kunde personifiera och symbolisera mångfaldssamhället och dess politiska korrekthet. Begreppet har definierats och använts på mångahanda sätt. På så sätt kan politisk korrekthet tillknytas mångfaldssamhällets aktiva arbete mot diskriminering av minoriteter och underordnade grupper. Begreppet har också en historisk koppling till högeraktivismen, inom vilket det främst använts för att tala nedsättande om meningsmotståndare.

I den högre utbildningens multikultivärld är det dessutom de vita manliga forskarna som riskerar orättvis behandling, eftersom där råder en feminismens och den totalitära vänsterns diktatur i vilken ingen längre vågar yppa sanningen. Bruket ägs sedan av Ax: I rummet, som är ljust och guldbemängt, sitter kvinnor i dräkt och klänning och män i klassiskt brittiskt snitt.

Här syns någon enstaka t-shirt, men just inga jeans. Däremot finns det flera svinryggar och pärlor, och en ung man med knävelborrar. Hur kan detta rum beskrivas?

Att den rödgröna regeringen och...

Som anrikt tror jag — liksom draperat i en oförskräckt air av smort läder och burberry. Publiken är specialinbjuden och består framför allt av borgerliga ledar- och kulturskribenter, Timbro-folk, akademiker, näringslivsrepresentanter, politiker och tjänstemän från regeringskansliet. Den nya borgerligheten Kulturdarfor forstar inte norge faran med regeringens rasism, under ledning av Expressens Lotta Gröningdryfta borgerligheten ur alla tänkbara aspekter — dess tanke och gärning, möjligheter, utmaningar och identitet.

Och om någon undrar: På seminarierna, vid vilka raden av konservativa och liberala talare brukar brytas av en eller två personer utanför högerkretsarna, dryftas politiska åsikter som länge funnits på den svenska högeraktivismens agenda. I somliga fall kan dessa kokas ner till ett direkt motstånd mot den politiska korrektheten.

Till denna populistiska hållning hör likaså uppfattningen att den som yttrar det förbjudna förmår att säga sanningen. Detta tal inom högern är långt ifrån något nytt; historiskt har det förstås hört till den politiska oppositionens roll att vilja påtala undertryckta sanningar. De rasar mot en politik som inte överensstämmer med den högerhistoria och de kvävda sanningar som de känner igen.

Medan de konservativa främst understryker att politiken inte ska lägga sig i familjelivet, betonar de nyliberala snarare att det inte finns några grupper eller kollektiv, liksom att styrningen av individens frihet ska minimeras.

Tidigare kunde ilskan över den politiska korrektheten kanaliseras mot socialdemokratin, feministerna och vänstern, men nu spiller missnöjet också över på regeringen. Att regeringen antagligen med ambitionen att fungera som statsbärande istället för att helt och fullt slopa en redan uppdämd genus- och mångfaldspolitik, väljer att bevara delar av den eller att åtminstone avveckla den långsamt — anses av somliga högeraktivister som politiskt högförräderi.

Inför en avvaktande publik, försökte Ullenhag övertyga om att mångfaldens och öppenhetens Sverige blir vinnare på den globala scenen, liksom att den svenska mångfaldsmodellen i framtiden kommer visa sig mer framgångsrik än dansk intolerans. Inom universitetsvärlden har högeraktivismen framför allt kommit att förknippa den politiskt korrekta styrningen med jämställdhetssträvanden inom akademien, krav på genusperspektiv i forskningen och framväxten av ämnet genusvetenskap.

Som vetenskap rymmer ämnet en rad teoretiska fält — såsom feministisk teori, postkolonial teori, queerteori, maskulinitetsteori, intersektionalitet, postmarxistisk teori, kritiska vithetsstudier med mera.

Fälten skiljer sig sinsemellan åt på många sätt, men förenas genom att de — på både struktur- och individnivå — analyserar maktrelationer och ojämlik resursfördelning. Till genusvetenskapen hör i stort sett alla de metoder som känns igen ifrån främst samhällsvetenskap och humaniora, det vill säga alltifrån kvantitativ statistik till kvalitativa intervjustudier. Självklart politiserar högern alla former av mänskligt liv — en politisering som sträcker sig in i till exempel forskning, media, kultur och familj — men samtidigt hör det till nyliberalismens och konservatismens doxa att framhäva att just deras politik förmår ställa familjen, kulturen, vetenskapen och individen utanför politikens verkansområden.

Högern företräder, kort sagt, en ideologisk hållning som förutsätter och grundar sig i föreställningar om att det finns fält av det mänskliga livet som kan undandras politiken. Däremot ses vetenskap som rymmer maktkritiska perspektiv och diskuterar samhällsfenomen på en strukturell nivå som politiserad på värsta tänkbara sätt; det vill säga som politiskt korrekt. För högeraktivismen tycks det "Kulturdarfor forstar inte norge faran med regeringens rasism" inte spela någon vare sig politisk eller vetenskaplig roll att flera utmejslare och finansiärer av svensk forskning, såsom Svenskt Näringsliv, Wallenbergs och Ax: Avståndstagandet från politisk korrekthet, liksom tilltron till att de egna politiska handlingarna inte utsöndrar politiska effekter, förenar alltså många högeraktivister.

Till exempel förklarade Nordstjernan AB: Politiskt korrekta idéer tränger ut traditionell humaniora på universiteten — i dag skall all forskning innehålla ett genusperspektiv.

I Sverige, till skillnad från...

Man kan förstås känna viss tvekan inför att det just är värden från renässansen, med dess furstendömen och kolonialvälden, som Ax: I talet förfäktar han att det stora terrorhotet i Sverige i dag kommer från människor som arbetar inom organisationer som verkar mot rasism, islamofobi, homofobi, klass- och könsförtryck, liksom från akademiker som använder sig av maktkritiska perspektiv i sin forskning.

Lundberg använder några vanliga populistiska retoriska grepp för att underminera de företrädare för politiska och vetenskapliga perspektiv han ogillar.

Syftet med utspelet verkar vara en förhoppning om att organisationer och forskning som berör feminism, antirasism och hbt-frågor ska undandras statligt och kommunalt ekonomiskt stöd. Att denna form av populism sedan länge är vedertagen inom högeraktivismen omvittnar även Timbroskriften Timbro. Tre inlägg om en årig tankesmedjas insatser och uppgifteri vilken Mats Svegforstills nyligen vd för Sveriges Radio, öppenhjärtigt beskriver hur Timbro aktivt arbetar med att skuldbelägga vänstern, miljörörelsen och feminismen.

Detta strategiska skuldarbete har förstås haft ett omfattande högeraktivistiskt nätverk till hjälp. Utöver att Timbro har sin Stureakademi vilken ersatte Cityuniversitetet för unga lovande borgerligt sinnade personer, är det slående hur många högeraktivister som vandrar runt mellan borgerliga studentföreningar, högertankesmedjor, forskningsinstitut, borgerlig media, näringsliv och riksdagspolitik. Svegfors är själv ett gott exempel på detta; han har bland annat varit ordförande för Fria Moderata Studentförbundet, politiskt sakkunnig i Fälldinregeringen, Timbromedarbetare och chefredaktör för Svenska Dagbladet.

Vid talets mitt instiftades på initiativ av den socialdemokratiska regeringen 30 stycken så kallade Thamprofessurer som ett blygsamt försök att få bukt med att könsfördelningen bland professorer var 93 procent män och 7 procent kvinnor.

Vid tillsättningarna skulle positiv särbehandling Kulturdarfor forstar inte norge faran med regeringens rasism kvinnliga sökanden beaktas. I sammanhanget kan nämnas att forskarna Christine Wennerås och Agnes Wold vid denna tidpunkt hade genomfört en studie som visade att kvinnor som ansökte om forskarassistenttjänst hos Medicinska forskningsrådet måste vara 2,6 gånger mer meriterade än sökande män för att tilldelas en tjänst.

Thamprofessurerna väckte ont blod i offentligheten och i akademiska kretsar. I den hetsiga mediedebatt som följde, inte sällan dirigerad av politiska och akademiska högeraktivister, var huvudfienden förutom feminismen som utmålades som kollektivistisk, kommunistisk och antidemokratisk den svenska socialdemokratins utbildningspolitik som personifierades av utbildningsminister Carl Tham. I en intervju i ett nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning minns Tham debattens upprörda känslor:.

Satsningen utgjorde en attack på akademins självbild, en självbild som inbegriper att inom akademin sker ingen diskriminering och ingen kvotering utan där är det bara vetenskapen som gäller. När man relativiserade föreställningen om att urvalet sker på basis av strängt objektiva faktorer så blev det en väldigt stark reaktion.

Om talets mitt på riksnivå präglades av svallande debatter kring positiv särbehandling, så var det andra tongångar som genomsyrade decenniets första år. Men det var inte bara "Kulturdarfor forstar inte norge faran med regeringens rasism" Demokrati som sjöng ut Kulturdarfor forstar inte norge faran med regeringens rasism faran med politisk korrekthet.

Under talets andra hälft, vid vilken genusperspektiv i forskningen och Genusvetenskap som akademiskt ämne så smått började införlivas vid svenska universitet, utgavs en mängd artiklar, tidskrifter, rapporter och böcker av högeraktivister och tankesmedjor med den politiska målsättningen att krossa den socialdemokratiska politiska korrekthet som trummades ut genom genus- och mångfaldssatsningar.

Året därpå startade högerskribenterna de Geer och Per-Olof Bolander samtidsmagasinet Salt som finansierades av den så kallade skalbolagskungen Bertel Nathorst och existerade till och med I tidskriften publicerade sig flera högeraktivister, såsom Svante Nordin, statsvetaren och före detta programledaren för Axess Kanon TV Johan Tralauden radikalkonservative Fredrik Haage samt den konservativa journalisten och germanisten Per Landin som kuriosa kan nämnas att dessa skribenter även lämnat bidrag till den vänbok som utgavs inför Axessredaktören Johan Lundbergs årsdag.

Tidskriftens syfte var att som kulturkonservativt organ försvara traditionella svenska och västerländska värderingar. På sin blogg skriver de Geer, som konverterat och numera är medlem i det ultrakonservativa katolska brödraskapet SSPX, om den ideologiska upptakten till Salt:. Vi var bägge lessa på det unkna klimat av ängslan och självcensur som "Kulturdarfor forstar inte norge faran med regeringens rasism" bland intellektuella i brist på bättre ord utanför salongsvänstern.

Salt var ett i högsta grad rasistiskt, antisemitiskt, anti-feministiskt och homofobt projekt, och den förljugenhet som skulle utmanas — genom att några äntligen skulle säga sanningen — var förstås den politiska korrekthetens. Här fanns ett starkt missnöje med svensk feminism i allmänhet, och framväxten av genusforskning i synnerhet.

Ett annat publiceringsorgan som vände sig emot politisk korrekthet var den värdekonservativa tidskriften Contextus som utkom åren Tidskriften gavs ut av Konservativa Sällskapet, vilket startades genom initiativ från den borgerliga studentföreningen Heimdal i Uppsala och Timbros Cityuniversitet. Även högertankesmedjan Timbro engagerar sig under talet mot politisk korrekthet, genom att ge ut en rad skrifter och rapporter som vänder sig emot genusvetenskapens, feminismens, den positiva särbehandlingens och Kulturdarfor forstar inte norge faran med regeringens rasism destruktiva effekter.

Av Bodil Bryntesson publiceras titlarna Jämställdhet, men inte feminism. Om JämOs kamp mot sexuella trakasserier och Tomas Gür Positiv särbehandling är också diskriminering Samma år utkommer Fredrik Haages Thamgreppvilken är en svidande uppgörelse med socialdemokratin, Carl Thams person och utbildningspolitik, jämställdhetssatsningar inom akademien och den framväxande och pk-märkta genusforskningens hot mot den objektiva vetenskapen:. Att maktspråk sedan kan ta sig mer eller mindre slingriga uttryck är en annan sak.

Om makten utan vidare stövlar in i vetenskapens heligaste rum, metodologin, eller om den först bjuder in sig själv är ointressant. En principvidrighet är en principvidrighet. Och förtroendet för svensk forskningsintegritet förblir förmodligen lågt så länge Tham sitter kvar på sin post. En granskning av svenska genusavhandlingar Året dessförinnan hade Popova Hakelius publicerat Elitfeministerna på Bonnier fakta, i vilken hon utmålar feministerna som en elit vars radikala tyckande tillåts styra svenska folket.

I boken, liksom i debatten som följde, angreps genus- och handelsforskaren Anna Wahl som i sin forskning undersökt varför det finns så få kvinnor i större företags bolagsstyrelser.

I DN diskuteras att flera av de mediala angrepp som Wahl utsattes för skulle ha sponsrats av Ax: Under senare år har Svenskt Näringslivs tankesmedja Den nya välfärden påtagit sig rollen som sanningssägare och ifrågasättare av den politiska korrektheten.

Stiftelsens så kallade integritetsombudsman Pär Ström har bland annat publicerat skrifterna Mansförtryck och kvinnoväldeSex feministiska myter. Sann jämställdhet kan bara byggas på sanningens grund och Mansförbjudet Mer osäkra är de på om tolerans mot rasminoriteter ur ekonomiskt hänseende är bra eller dåligt.

Studien utgår ifrån ett statistiskt material i vilket människor tillfrågats om de skulle vilja ha homosexuella eller människor av annan ras som grannar.

Att den rödgröna regeringen och...

De som inte svarar nej blir måttstocken på toleransen. Här talar även Liberala ungdomsförbundets tidigare ordförande och numera Timbro-anställde Adam Cwejman som — liksom exempelvis Johan Berggrenpolitiskt sakkunnig hos finansminister Anders Borg — skolats via Timbros Stureakademi.

Under dagen dyker det upp ett par kvinnor bland talarna: Engelsk imam: ”Muhammed gifte sig inte med en nioåring, hon var 21” mig muslim och om världen lärde känna Hussein skulle den förstå islam. enda, tvärtom han har utsatt sig för livsfara, han har inget att vinna på detta. Att Jimmie Åkesson rensade ut nazism och rasism då han tog över ledarskapet hjälper inte. debrarecipes.info helst/ debrarecipes.info debrarecipes.info norge/ debrarecipes.info galan/. I Sverige, till skillnad från i Norge, ledde Breiviks dåd inte till någon självrannsakan inom ultrahögern rörande den rasistiska retorik som piskar upp hatstämningar mot minoriteter, Att regeringen (antagligen med ambitionen att fungera som.

Men Kulturdarfor forstar inte norge faran med regeringens rasism var inte bara Ny Demokrati som sjöng ut om faran med.

MORE: Stormen tuva slog hart mot norge

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde