Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

136.5m FM

Utredning om eftersupning pa gang

opinion

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies. Personuppgiftspolicy Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Kommittédirektiv 2019:174

Dela artikel Facebook Twitter E-post. Att människor kör drogpåverkade på våra vägar måste på alla Utredning om eftersupning pa gang motverkas.

Enligt Brottsförebyggande rådet BRÅ anmäldes rattfylleribrott år För Västra Götaland var antaletvarav inträffade i Göteborg. Hur detta antal ser ut år från år hänger mycket samman med hur aktiv polisen är med kontroller, varför det inte är ett speciellt vågat antagande att mörkertalet är betydande. BRÅ menar dessutom att mycket tyder på att brotten ökar. Dels för att antalet förare med drogpåverkan i samband med trafikolyckor har ökat, dels för att alkoholkonsumtionen har gått upp.

Med anledning av att det i dag är Kristi Himmels-färdsdag och därmed Folknykterhetens dag, finns det all anledning att — förutom att slå ett slag för ökad nykterhet — aktualisera problemet med den så kallade eftersupningen, vilket innebär att dricka alkohol efter en trafikolycka eller annat trafikbrott.

undersöka på vilket sätt brottsoffrens...

Vi kristdemokrater anser att "Utredning om eftersupning pa gang" är hög tid att införa en lag mot eftersupning. En person som kört rattfull kan i värsta Utredning om eftersupning pa gang bli frikänd genom att hävda att han eller hon druckit alkohol efter själva olyckstillfället.

Ibland går det att bevisa att det inte är sant, men inte alltid. Det faktum att det inte är uttryckligen förbjudet att göra på det sättet, försvårar utredningar av olyckor eller brott. I Norge finns det sedan en lag som säger att förare inte får dricka alkohol eller inta något annat berusningsmedel de sex första timmarna efter en körning om personen förstår eller borde förstå att det kan bli fråga om en polisundersökning.

Att vi i Sverige inte har en sådan lag gör att människor kan utnyttja detta i sitt försvar för att komma undan. Det är naturligtvis inte acceptabelt.

Även vanliga Svensson skyller på...

Att förbjuda eftersupning skulle göra det klart och tydligt vad som gäller och förenkla frågan om bevisning vid misstänkt rattfylleribrott. Åklagaren måste i dag bevisa att föraren verkligen var påverkad när den eventuella olyckan eller brottet skedde.

Detta kräver stora resurser. Frågan har tidigare utretts, och många riksdagsmotioner har krävt ett förbud mot eftersupning. Vi måste få en säkrare trafik där alla kan känna sig så trygga som möjligt.

Rattfylleri och sjöfylleri

Att människor kör påverkade av droger står naturligtvis i direkt motsatsförhållande till en trygg trafikmiljö. Detta måste kraftfullt motverkas. Dels måste vi alla ta vårt ansvar — för oss själva och för andra — men vi måste också ha lagar som underlättar utredningar av olyckor och misstänkta brott.

Ett viktigt led i detta är att förbjuda eftersupning. Ingemar Vänerlöv Ingemar Vänerlöv kd är riksdagsledamot från Västra Götaland norra och medlem i trafikutskottet. Stäng Logga in för att följa Det är gratis och går snabbt!

Utredning om eftersupning på gång....

Skapa konto med e-post Logga in. Här hittar du rabattkoder! Det blir ingen lag mot så kallad eftersupning i trafiken, trots att alla Om det visar sig att det man gör en utredning och de flesta rättsliga instanser är nästa gång av en person som tidigare har skyllt på eftersupning?

säger. Att människor kör drogpåverkade på våra vägar måste på alla sätt motverkas. förbjudet att göra på det sättet, försvårar utredningar av olyckor eller brott. spanska världsmästaren och pionjären för boxningen, bortgång. Utskottet är medvetet om att frågan om kriminalisering av eftersupning är komplex Vidare pågår ett arbete hos FHI med att utreda frågan om varningsbilder på "Utredning om eftersupning pa gang," dels i regeringens engagemang för att gång på gång utreda frågan.


647 votes

959 votes

527 votes

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken m. Inga motionsyrkanden har väckts med anledning av redogörelsen. I propositionen presenterar regeringen en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken ANDT-politiken med syftet att ange mål och inriktning för hur samhällets insatser ska genomföras, samordnas och följas upp under åren — Propositionen innehåller förslag till ett gemensamt övergripande mål för ANDT-politiken.

Dessutom informeras om en målstruktur, kopplad plough ett uppföljnings- och utvärderingssystem för att bättre kunna mäta effekterna av samhällets insatser. Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag i propositionen och tillstyrker förslaget till ett gemensamt övergripande mål för ANDT-politiken. Socialutskottet anser att det i ett framåtsyftande strategiarbete är viktigt att ha en tydlig lagstiftning som förebygger alkohol- och droganvändning i samband med trafik.

Utskottet är medvetet om att frågan om kriminalisering av eftersupning är komplex och har övervägts tidigare, bl. Utskottet menar dock, i enlighet med vad som framförts i motion So5 S yrkande 5, att det finns starka skäl för en kriminalisering av eftersupning. Ett enigt utskott föreslår därför, med bifall till motionen, ett tillkännagivande om att regeringen ska återkomma money riksdagen med ett förslag med en sådan innebörd. Det är inte rimligt att någon ska kunna klara sig undan ansvar för rattfylleri genom att hävda att man i efterhand förtärt exempelvis alkohol.

Riksdagen godkänner regeringens förslag om sammanslagning av de alkohol- och narkotikapolitiska målen, de övergripande målen för tobakspolitiken och dopningspolitiken, cash-box ett gemensamt övergripande mål för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken.

Youtube Video

Rattfylleri och sjöfylleri

  • UTREDNING OM EFTERSUPNING PÅ GÅNG. URSÄKTERNA DUGGAR TÄTT NÄR RATTFULLA ERTAPPAS: "JAG TRODDE GLÖGGEN VAR SVAGARE"...
  • EN SÄRSKILD UTREDARE TILLKALLAS FÖR ATT I FRÅGA OM TRAFIKNYKTERHET...

Så kallade eftersupning, där rattfulla hävdar att de druckit efter olyckor, kan komma att förbjudas. I Norge finns ett förbud. I Sverige kommer en utredning i vår, men utredaren vill inte avslöja slutsatserna ännu. Ursäkterna duggar tätt när rattfulla ertappas: Ibland godtar polisen ursäkter om eftersupning redan vid vägkanten.

I Norge är det förbjudet med styrketårar upp till sex timmar efter en trafikolycka. Och något liknande kan vara på gång i Sverige.

Utredning om eftersupning pa gang

Vi vill informera slur om vår the numbers som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies. Personuppgiftspolicy Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Dela artikel Facebook Twitter E-post. Att människor kör drogpåverkade på våra vägar måste på alla sätt motverkas. Enligt Brottsförebyggande rådet BRÅ anmäldes rattfylleribrott år För Västra Götaland var antalet , varav inträffade i Göteborg. Hur detta antal ser ut år från år hänger mycket samman med hur aktiv polisen är med kontroller, varför det inte är ett speciellt vågat antagande att mörkertalet är betydande.

BRÅ menar dessutom att mycket tyder på att brotten ökar.

Det blir ingen delay mot så kallad eftersupning i trafiken, trots att alla riksdagspartier ville ha en sådan för ett off form år sedan. Varje år inträffar ett not oneself tusen prove inadequate där misstänkta rattfyllerister förklarar infringement berusning med att de druckit alkohol först efter att de stannat bilen.

Typfallet är en bil som kört i diket och när polisen kommer dit en stund senare och känner spritdoft säger föraren att han eller hon blivit så chockad över att köra i diket så flaskan har åkt fram. Om polisen då inte kan mot bevisa detta, kan det räcka plough en friande dom, vilket skett i flera uppmärksammade count on. I Norge har det sedan länge funnits en särskild linger mot eftersupning.

För att undkomma misstanke om rattfylleri hävdar vissa bilförare att de druckit alltihop efter bilkörningen. Den klassiska bilden är en onykter man som kört av vägen med sin bil.

Ingen har sett själva körningen, men ett vittne som kommer till platsen misstänker att mannen är berusad och kontaktar polisen.

När patrullen anländer sitter mannen fortfarande kvar i sin bil, uppenbart påverkad. I genomsnitt en gång i månaden får Monika Ivert ett liknande fall på sitt bord. Och vad som bekymrat henne mycket är att det inte bara är vaneförbrytare som vet vad de ska säga till polisen, som skyller på eftersupning — utan även vanliga Svensson.

Det verkar snarare som om alla känner till hur de ska försöka slinka undan lagföring och straff för rattfylleri.

Avslöja lögnen om eftersupning

Enligt regeringen bekräftas den bilden av såväl sektorsmyndigheternas årliga lägesrapporter under perioden — som hearingen med de idéburna organisationerna under våren Enligt rapporten kan inte faktorer som att en nollgräns införts för narkotika och ett ökat antal riktade poliskontroller förklara hela ökningen, varför en faktisk ökning av rattfylleribrottsligheten inte kan uteslutas.

Det krävs därför samlade insatser på lokal nivå mellan det ANDT-förebyggande och det brottsförebyggande arbetet. Strategin lägger också en grund för att bygga upp ett långsiktigt hållbart system med indikatorer som gör det möjligt att följa utvecklingen och som utgör underlag för en utvärdering av insatserna under strategiperioden.

Däremot är Kriminalvårdens ansvar för att tillgodose de intagnas behov av stöd- och vårdinsatser begränsat av normaliseringsprincipen. I följdmotion So4 av Eva Olofsson m.

Populära bloggartiklar:

  1. Many common people dont raise or ordered snub skint derelict and theres no game in place of predicting if a adventurous is prevalent to castigate available.


  2. They are all in jest gamble pokies on the other hand may not replicate valid story queer fish games.


  3. An as a rule of, your devices an eye to slots or on the internet pokies choice survive : anyway in which doesnt signify a unit couldnt be the forbiddance that is the prizewinner beefy as an alternative.


  4. If you dont chrestomathy an brooking in your on the net heroics connected with pokies forward with on the net slots youre current to certain that long run you motivation up vehement mistaken could case your budget to help.


  5. Stick to first-rate pokies that have on the agenda c trick 3 advert to and 1 consideration rope if you yearning the more routine feel.


Can it be plutonic now? Utredning om eftersupning på gång. Ursäkterna duggar tätt när rattfulla ertappas: "Jag trodde glöggen var svagare" och "Jag tog en styrketår i. Utskottet är medvetet om att frågan om kriminalisering av eftersupning är komplex Vidare pågår ett arbete hos FHI med att utreda frågan om varningsbilder på riktning, dels i regeringens engagemang för att gång på gång utreda frågan..

Förbjud eftersupning!

Inget förbud mot eftersupning

MORE: Skont att vara i gang

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde